ORDONANȚĂ nr.12 din 29 ianuarie 1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
Textul actului publicat în M.Of. nr. 40/30 ian. 1998

În temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Actele și serviciile notariale, care se îndeplinesc de către notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevăzute la pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Sunt scutite de taxe de timbru actele și serviciile notariale prevăzute la pct. II din anexă și la art. 2 alin. (2). Ministerul Finanțelor poate acorda scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de plată a taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

Art. 2. - (1) Pentru actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primăriilor din comunele și orașele unde nu funcționează birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevăzute la pct. I (15 și 16) din anexă.

(2) Actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primăriilor, de unele instituții sau de agenți economici, în cazul în care actele se depun la aceștia, sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 3. - (1) Taxele de timbru se datorează de persoanele fizice și de persoanele juridice care solicită îndeplinirea actelor și a serviciilor notariale.

(2) Părțile sunt obligate solidar la plata taxelor de timbru pentru convenții.

Art. 4. - (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxează la valoarea declarată de părți în actul autentic, dar nu mai puțin decât valoarea de circulație stabilită prin expertiză, efectuată la cererea camerei notarilor publici.

(2) Autentificarea actelor de înstrăinare între vii a mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică se taxează la valoarea declarată de părți în actul autentic, dar nu mai puțin decât taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilită de organele fiscale în a căror rază teritorială contribuabilii își au domiciliul sau sediul.

(3) Autentificarea oricăror alte acte de înstrăinare, al căror obiect este evaluabil în bani, se taxează la valoarea declarată de părți în actul autentic, dar nu mai puțin de 25.000 lei.

Art. 5. - (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viageră și obligația de întreținere pe viață se taxează, după caz, la valoarea rentei sau a întreținerii pe 10 ani.

(2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dacă sunt evaluabile în bani, se taxează potrivit pct. I (9) din anexă.

Art. 6. - (1) Este nulă vânzarea prin care părțile se înțeleg, printr-un act ascuns, să se plătească un preț mai mare decât cel care se declară în actul autentic.

(2) Nulitatea prevăzută la alin. (1) se extinde atât asupra actului ascuns, cât și asupra actului autentic.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și în cazul contractului de închiriere, având ca obiect un bun imobil, prin care părțile

au convenit, printr-un act ascuns, să se plătească o chirie mai mare decât cea care se declară în actul autentic care se înregistrează la organul fiscal teritorial.

(4) Taxa de timbru plătită, după caz, la valoarea prețului sau a chiriei declarate în actul autentic nu se restituie.

Art. 7. - (1) Taxele de timbru pentru actele și serviciile notariale se plătesc în numerar de către persoanele fizice, în contul bugetului de stat, la unitățile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii și Consemnațiuni, după caz.

(2) Persoanele juridice plătesc taxele de timbru în sumă de până la 30.000 lei în numerar, ca și persoanele fizice, iar sumele care depășesc acest nivel se plătesc prin ordin de plată în contul bugetului de stat, deschis la trezoreria statului în raza căreia își au sediul fiscal.

Art. 8. - Taxele de timbru pentru actele și serviciile notariale se pot încasa și de notarul public, care are obligația de a le vărsa la bugetul de stat în condițiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonanțe.

Art. 9. - Taxele de timbru pentru actele și serviciile notariale se datorează anticipat, cu excepția taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datorează până la eliberarea certificatului de moștenitor.

Art. 10. - Taxele de timbru pentru actele și serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției, al Curții Supreme de Justiție și al Ministerului Public, în condițiile și cu destinația prevăzute de lege pentru taxele judiciare de timbru.

Art. 11. - Taxele de timbru prevăzute în anexa la prezenta ordonanță pot fi actualizate, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.

Art. 12. - (1) Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Justiției, cu avizul Ministerului Finanțelor, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe, care se vor publica în Monitorul Oficial al României și vor intra în vigoare o dată cu prezenta ordonanță.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Decretul nr.199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai în ceea ce privește taxele de timbru pentru activitatea notarială), precum și Ordonanța Guvernului nr.37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 1 septembrie 1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 105/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din 21 noiembrie 1995.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 29 ianuarie 1998.
Nr. 12.


ANEXĂ

LISTA
taxelor de timbru pentru actele și serviciile notariale, precum și a actelor și serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

I. Lista taxelor de timbru pentru actele și serviciile notariale

 1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi
  reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social
  al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la
  valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează:
  a) până la 25.000.000 lei                    3%, dar nu mai puțin de 50.000 lei
  b) de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei     750.000 lei + 2% pentru suma ce depășește 25.000.000 lei
  c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei   1.250.000 lei + 1,5% pentru suma ce depășește 50.000.000 lei
  d) de la 100.000.001 lei la 500.000.000 lei   2.000.000 lei + 1% pentru suma ce depășește 100.000.000 lei
  e) de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei  6.000.000 lei + 0,75% pentru suma ce depășește 500.000.000 lei
  f) peste 1.000.000.001 lei           9.750.000 lei + 0,5% pentru suma ce depășește 1.000.000.000 lei.
NOTĂ:
- În cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.
- La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decât dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabilește la
 valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea de circulație a imobilului, stabilită potrivit art. 4
 alin. (1).
 2. Autentificarea testamentelor          15.000 lei
 3. Autentificarea actelor de partaj        50.000 lei
 4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) 15.000 lei
 5. Autentificarea actelor de garanție       20.000 lei
 6. Autentificarea actelor de înstrăinare a    0,5% la valoarea declarată de părți, dar nu
  mijloacelor de transport cu tracțiune     mai puțin decât taxa asupra acestor mijloace
  mecanică de transport,             stabilită de către organele fiscale teritoriale pe raza cărora
                          contribuabilii își au domiciliul sau sediul
 7. Autentificarea contractelor de comodat     0,5% din valoarea bunurilor declarate de părți
  și închiriere de bunuri             sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate
                          de părți, dar nu mai puțin de 25.000 lei
 8. Autentificarea procurilor           10.000 lei
 9. Autentificarea oricăror alte acte al căror   0,5% din valoarea declarată de părți, dar nu
  obiect este evaluabil în bani, necuprinse   mai puțin de 25.000 lei
  la pct. 1-8
10. Autentificarea actelor constitutive ale    50.000 lei
  societăților comerciale, precum și a
  actelor de modificare a acestora
11. Autentificarea actelor constitutive ale    20.000 lei
  societăților agricole, precum și a actelor
  de modificare a acestora
12. Autentificarea actelor de constituire     20.000 lei
  și a statutelor asociațiilor fără scop
  patrimonial și ale fundațiilor, inclusiv
  a actelor de modificare
13. Autentificarea oricăror alte acte al căror   3.000 lei
  obiect este neevaluabil în bani
14. Întocmirea actelor de protest al cambiilor,  50.000 lei
  cecurilor și al altor titluri la ordin
15. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor    10.000 lei
  de semnătură și a sigiliilor, dare de
  dată certă, certificarea unor fapte, pentru
  fiecare act
16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile     3.000 lei
  prezentate de părți sau din arhiva
  notarului public, pentru fiecare copie
17. Legalizarea traducerii de către notarul     5.000 lei
  public autorizat sau legalizarea semnăturii
  traducătorului, pentru fiecare exemplar
18. Primirea în depozit a înscrisurilor și     3.000 lei
  documentelor pe timp de un an sau
  fracțiune de un an, pentru fiecare
  exemplar
19. Eliberări de duplicate de pe actele       5.000 lei
  notariale și reconstituiri de acte originale
20. Taxa asupra succesiunilor, după
  valoarea acestora, se stabilește astfel:
  a) până la 10.000.000 lei                 + 3%, dar nu mai puțin de 10.000 lei pentru
                                   fiecare moștenitor
  b) de la 10.000.001 lei la 50.000.000 lei   300.000 lei + 2%  pentru suma care depășește 10.000.000 lei
  c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei  1.100.000 lei + 1%  pentru suma care depășește 50.000.000 lei
  d) peste 100.000.001 lei           1.600.000 lei + 0,5% pentru suma care depășește 100.000.000 lei.
 NOTĂ:
 A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ, cuprinzând bunurile
  mobile și imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin înscrisuri.
  Pentru cheltuielile de înmormântare până la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise
  pentru moștenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
 B. Evaluarea bunurilor imobile se va face în funcție de valoarea declarată de părți, dar nu
  mai puțin decât valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanță, iar a bunurilor
  mobile, în funcție de valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 25.000 lei.
21. Efectuarea oricăror alte acte notariale    3.000 lei
  necuprinse la pct. 11-18, pentru
  fiecare act.

II. Lista actelor și serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

a) succesiunile vacante ce revin statului;

b) succesiunile în care statul sau instituțiile publice au calitatea de moștenitori testamentari, numai pentru taxa datorată de aceștia;

c) actele privind încetarea dreptului de concesiune deținut asupra locurilor de veci (declarații sau succesiuni vacante);

d) actele notariale în legătură cu schimburile intervenite între stat și particulari;

e) perfectarea actelor prin care se donează statului sau instituțiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile;

f) actele și procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale;

g) cererile și actele notariale prin care se efectuează împărțeala pentru ieșirea din indiviziune, când ieșirea din indiviziune a fost cerută de stat. Când ieșirea din indiviziune a fost cerută de ceilalți copărtași, scutirea se aplică numai actelor prin care statul cumpără părțile lor ori vinde partea sa prin bună învoială;

h) legalizarea specimenelor de semnătură ale demnitarilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

i) actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială, și anume:


Miercuri, 08 februarie 2023, 09:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.