LEGE nr.595 din 22 decembrie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1/5 ian. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.376 din 2 iunie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Constituie, de asemenea, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, vechime în diplomație sau, după caz, în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională următoarele perioade:

a) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic și consular, precum și de persoanele menționate la art. 4 alin. (1) la Administrația Prezidențială, Parlamentul și Guvernul României, ca angajați de specialitate cu studii superioare pe probleme de politică externă, relații internaționale și protocol;
b) durata mandatelor membrilor personalului diplomatic și consular aleși sau numiți în funcții de demnitate publică;
c) perioadele lucrate de membri ai personalului diplomatic și consular ca funcționari internaționali trimiși de statul român și salarizați de organizații internaționale, dacă dovedesc cu documente bancare că au retras sumele ce le-au fost reținute din salarii pentru pensii și le-au transferat în contul statului român;
d) perioadele lucrate după pensionare de membrii personalului diplomatic și consular, precum și de alte persoane, în instituțiile menționate în prezentul articol și la art. 4, în diplomație sau în comerț exterior, în baza aceluiași contract de muncă sau a unui nou contract de muncă, prin cumul sau fără cumul cu pensia din sistemul public sau pensia de serviciu;
e) perioadele aferente cursurilor postuniversitare și stagiilor de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea de comerț exterior și relații economice internaționale, precum și cele lucrate în unități cu specific de comerț exterior și cooperare economică internațională;
f) perioadele lucrate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență de juriștii angajați în Ministerul Afacerilor Externe, de la data încadrării lor în direcții și compartimente cu specific juridic și atribuții în desfășurarea activității diplomatice și consulare până la data dobândirii calității de membri ai personalului diplomatic și consular;
g) perioadele lucrate de juriștii angajați în Ministerul Economiei și Comerțului, în fostele ministere și departamente de comerț exterior, încadrați în compartimente sau servicii cu specific juridic și atribuții în desfășurarea activității de comerț exterior și cooperare economică internațională;
h) perioadele lucrate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență de angajații cu studii superioare ai Ministerului Afacerilor Externe, de la data încadrării lor ca referenți ajutori, referenți, interpreți relații, referenți ajutori relații și referenți relații, până la data dobândirii calității de membri ai personalului diplomatic și consular."

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pensiile aflate în plată ale membrilor personalului diplomatic și consular care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic și consular cu aceleași grade sau funcții, aflați în activitate în administrația centrală a MinisteruluI Afacerilor Externe, și avute de aceștia la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Membrii personalului diplomatic și consular și celelalte persoane care au desfășurat activitate de comerț exterior și cooperare economică internațională, încadrați în administrațiile centrale din Departamentul de Comerț Exterior, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Industriei și Comerțului, Departamentul de Comerț Exterior și Promovare Economică din Ministerul Afacerilor Externe și din unități cu specific de comerț exterior și cooperare economică internațională, precum și ca trimiși în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate, beneficiază de pensie de serviciu dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative de pensionare:
.....................................................................
(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pensiile persoanelor care au desfășurat activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a celorlalte ministere și departamente de comerț exterior menționate la alin. (1) se actualizează, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleași grade sau funcții, aflate în activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, și avute de acestea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Pentru membrii personalului diplomatic și consular, precum și pentru alte persoane care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, în instituțiile și organizațiile internaționale menționate la art. 1, cât și în direcțiile și compartimentele de comerț exterior și cooperare economică internațională din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, din fostele ministere și departamente de comerț exterior, vechimea în diplomație și vechimea în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională se cumulează."

5. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 41, cu următorul cuprins:

"Art. 41. - În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime rezultă fracțiuni mai mari de 6 luni, acestea se întregesc la un an, iar cele mai mici se neglijează."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Pentru fiecare an lucrat în diplomație, respectiv în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, peste vechimea minimă de 20 de ani bărbații și 15 ani femeile, la cuantumul pensiei de serviciu se adaugă câte 1% din venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2 alin. (3) și (4), fără a putea depăși 100% din acest venit."

7. La articolul 8 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Soția sau soțul și copiii persoanelor îndreptățite la pensie de serviciu, decedate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de pensie de urmaș din pensia de serviciu a acestora, în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale."

8. După articolul 10 se introduc două articole noi, articolele 101 și 102, cu următorul cuprins:

"Art. 101. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică atât membrilor personalului diplomatic și consular, cât și persoanelor care au îndeplinit timp de minimum 10 ani funcții de demnitate publică în Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea direcțiilor generale de comerț exterior din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, în fostele ministere și departamente de comerț exterior.

(2) De prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază și persoanele care au exercitat cel puțin două mandate de ambasador al României în străinătate, pe o perioadă de minimum 8 ani.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică, de asemenea, membrilor personalului diplomatic și consular și persoanelor care realizează o vechime de minimum 10 ani prin cumularea vechimii în funcții de demnitate publică, îndeplinite în instituțiile menționate la alin. (1), cu mandatul sau mandatele de ambasador în străinătate.

(4) Pensia de serviciu pentru personalul diplomatic și consular și pentru persoanele prevăzute la alin. (1), (2) și

(3) este de 80% din venitul salarial lunar net al ambasadorului aflat în activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, salariu stabilit conform art. 2 alin. (3) și (4).

Art. 102. - Vechimea în magistratură, stabilită conform prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vechimea în diplomație sau în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se cumulează."

9. După articolul 11 se introduce un articol nou, articolul 111, cu următorul cuprins:

"Art. 111. - (1) Pentru contribuțiile la pensia suplimentară achitate în valută, potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977, de personalul Ministerului Afacerilor Externe și al fostelor ministere și departamente de comerț exterior, pe perioada desfășurării misiunilor în străinătate, pensia de serviciu se majorează în raport cu sumele datorate corespunzător drepturilor salariale avute în țară pe aceeași perioadă.

(2) Criteriile și procentele de majorare a pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

Art. II. - Pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2003 și cele actualizate conform art. 3 și art. 4 alin. (3) se recalculează în funcție de modificările și completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 41, 5 și 102 din aceeași ordonanță, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 22 decembrie 2003.
Nr. 595.


Vineri, 03 februarie 2023, 15:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.