LEGE nr.606 din 22 decembrie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1/5 ian. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47 din 11 aprilie 2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.267 din 22 aprilie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
de modificare și completare a Legii petrolului nr. 134/1995"

2. Articolul I se abrogă.

3. La articolul II punctul 1, literele f) și m) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"f) operațiuni petroliere semnifică ansamblul de activități privind explorarea, dezvoltarea și exploatarea unui zăcământ petrolier, înmagazinarea, transportul, tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum și operarea terminalelor petroliere;
.................................................................................
m) redevența petrolieră reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în condițiile legii, pentru efectuarea activității de exploatare a unui zăcământ petrolier și pentru utilizarea bunurilor necesare transportului și tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum și operării terminalelor petroliere aflate în domeniul public al statului."

4. La articolului II punctul 3, articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Titularii acordurilor petroliere sunt obligați la plata către bugetul de stat a unei redevențe petroliere. Redevența petrolieră se stabilește după cum urmează:

a) o cotă procentuală din valoarea producției brute extrase, rezultată din activitatea de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:

     Redevența                 Producția brută
---------------------------------------------------------------------------------
      %                    Gaze naturale
                           106 m3/trimestru
---------------------------------------------------------------------------------
3,5 % pentru zăcăminte care produc        sub 10
7,5 % pentru zăcăminte care produc        între 10 și 50
9 % pentru zăcăminte care produc         între 50 și 200
13 % pentru zăcăminte care produc        peste 200
---------------------------------------------------------------------------------
     %                    Țiței/condensat
                         103 tone/trimestru
---------------------------------------------------------------------------------
3,5 % pentru zăcăminte care produc        sub 10
5 % pentru zăcăminte care produc         între 10 și 20
7 % pentru zăcăminte care produc         între 20 și 100
13,5 % pentru zăcăminte care produc       peste 100
---------------------------------------------------------------------------------

b) o cotă de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din activitatea de transport și de tranzit al petrolului prin conductele magistrale aparținând sistemului național de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în domeniul public al statului.

Redevența petrolieră este datorată din ziua începerii operațiunilor petroliere și este plătibilă trimestrial, cu scadență la data de 25 a primei luni a trimestrului următor."

5. Punctul 5 al articolului II se abrogă.

6. După articolul II se introduce articolul III cu următorul cuprins:

"Art. III. - Activitățile de operare a conductelor magistrale aparținând sistemului național de transport al petrolului, precum și a terminalelor petroliere se atribuie direct, printr-un acord petrolier, persoanelor juridice care desfășoară aceste activități la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 22 decembrie 2003.
Nr. 606.


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 09:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.