HOTĂRÂRE nr.502 din 7 aprilie 2004
privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 329/16 apr. 2004

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în legislația în vigoare în domeniul alegerii autorităților administrației publice locale, care revin Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturilor, se constituie Comisia tehnică centrală, în componența prevăzută în anexa nr. 1.

(2) La ședințele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum și ai altor instituții ale administrației publice centrale interesate și ai organizațiilor neguvernamentale.

Art. 2. - Ministerul Administrației și Internelor dispune măsurile necesare pentru întocmirea, în termen util, a listelor cuprinzând alți juriști care pot fi desemnați, potrivit legii, ca președinți ai birourilor electorale, locțiitori ai acestora sau ca membri în birourile electorale.

Art. 3. - (1) Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Apărării Naționale dispun măsuri pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și succed acestei zile.

(2) Ministerul Administrației și Internelor și MinisterulApărării Naționale vor asigura paza secțiilor de votare și a dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscripție, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și paza pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și celorlalte materiale necesare votării.

Art. 4. - Ministerul Administrației și Internelor va pune la dispoziție primarilor datele privind cetățenii cu drept de vot, posesori ai cărților de identitate, în vederea distribuirii corecte a timbrelor autocolante.

Art. 5. - (1) Institutul Național de Statistică asigură numărul de statisticieni, informaticieni și personal tehnic auxiliar, dotarea necesară cu echipamente și tehnică de calcul și programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.

(2) Institutul Național de Statistică va organiza instruirea conducerilor direcțiilor generale județene de statistică privind participarea specialiștilor statisticieni, informaticieni și a personalului auxiliar la efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

(3) Ministerul Administrației și Internelor și InstitutulNațional de Statistică vor propune Guvernului spre aprobare modelul proceselor-verbale pentru stabilirea rezultatelor alegerilor, precum și al celorlalte formulare necesare.

Art. 6. - (1) Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății dispun măsurile necesare pentru a pune la dispoziție autorităților administrației publice locale spații corespunzătoare în unitățile din subordine, în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.

(2) Spațiile puse la dispoziția autorităților administrațieipublice locale în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.

Art. 7. - Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.

Art. 8. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri Biroului Electoral Central pentru acreditarea observatorilor străini, precum și a delegaților mass-media străini.

(2) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismuluiva asigura personalul necesar în vederea sprijinirii Biroului Electoral Central pentru soluționarea unor probleme privitoare la rezervarea locurilor de cazare și la procurarea mijloacelor de transport, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru observatorii și reprezentanții mass-media din străinătate.

Art. 9. - (1) În județe și în municipiul București se constituie, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisii tehnice județene sau a municipiului București, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale, prevăzute în legislația în vigoare în domeniul alegerilor autorităților administrației publice locale.

(2) La ședințele comisiei tehnice pot participa, în calitatede invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

(3) Pentru urmărirea și soluționarea operativă aproblemelor curente din circumscripția electorală, pe lângă comisia tehnică se constituie un grup tehnic de lucru, condus de secretarul general al prefecturii, format din specialiști desemnați de conducătorii serviciilor publice ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București. Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 2-3 specialiști din aparatul propriu al consiliilor județene.

(4) În perioada în care își desfășoară activitatea încadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevați de sarcinile de serviciu.

(5) Condițiile materiale necesare funcționării grupuluitehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului delegat în grupul tehnic de lucru se achită de unitățile de la care aceștia provin.

Art. 10. - (1) Ministerul Administrației și Internelor va organiza, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecților, secretarilor generali ai prefecturilor și a secretarilor generali ai județelor cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.

(2) Prefecții vor organiza în cel mai scurt timp instruireaprimarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.

(3) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare aprezentei hotărâri, prefecții stabilesc, prin ordin, numărul membrilor fiecărui consiliu local, consiliu județean și al Consiliului General al Municipiului București, conform prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prefecții stabilesc un grafic de distribuire abuletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării, în funcție de asigurarea condițiilor de păstrare în siguranță a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(5) În situația în care prefectul este în imposibilitate dea-și exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție este vacantă, subprefectul asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, în vederea organizării și desfășurării corespunzătoare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.

(6) În perioada desfășurării procesului electoralMinisterul Administrației și Internelor va acorda sprijin de specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.

Art. 11. - (1) Ministerul Administrației și Internelor va asigura condiții corespunzătoare - sediu, dotare tehnică, materială și personal auxiliar - pentru funcționarea Biroului Electoral Central.

(2) Prefecții vor asigura condițiile corespunzătoarepentru funcționarea birourilor electorale din județe și din municipiul București.

Art. 12. - (1) Ministerul Administrației și Internelor va asigura tipărirea și distribuirea în județe a următoarelor broșuri:

a) 50.000 de broșuri în limba română conținând Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale;
b) 50.000 de broșuri în limba română conținând Legea nr. 67/2004 și hotărârile Guvernului emise în aplicarea dispozițiilor acesteia;
c) 10.000 de broșuri având conținutul prevăzut la lit. b), în ediție bilingvă, română-maghiară. De asemenea se vor tipări 500 de exemplare de broșuri cuprinzând Legea nr. 67/2004, în ediție trilingvă, română-franceză-engleză.

(2) Editarea broșurilor prevăzute la alin. (1) se face pebaza textelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - (1) Comisiile tehnice județene și a municipiului București vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor autorităților administrației publice locale.

(2) Comisia tehnică centrală va informa săptămânalGuvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor autorităților administrației publice locale.

Art. 14. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu

Ministrul apărării naționale,
Ioan Mircea Pașcu

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 aprilie 2004.
Nr. 502.


ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA
Comisiei tehnice centrale

Președinte:
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor

Vicepreședinte:
Ministrul delegat pentru administrația publică

Membri:

 1. Reprezentanți, la nivel de secretar de stat, ai:
  • Ministerului Administrației și Internelor (doi reprezentanți)
  • Ministerului Justiției
  • Ministerului Finanțelor Publice
  • Ministerului Apărării Naționale
  • Ministerului Afacerilor Externe
  • Ministerului Educației și Cercetării
  • Ministerului Culturii și Cultelor
  • Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  • Ministerului Sănătății
  • Institutului Național de Statistică
  • Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
 2. Reprezentanți ai:
  • Agenției pentru Strategii Guvernamentale
  • Agenției Naționale de Presă ROMPRES
  • Companiei Naționale de Electricitate - S.A.
  • Societății Naționale de Televiziune
  • Societății Naționale de Radiodifuziune
  • Departamentului pentru Relații Interetnice.

NOTĂ:


ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA
comisiei tehnice județene sau a municipiului București

NOTĂ:


Luni, 05 decembrie 2022, 05:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.