HOTĂRÂRE nr.437 din 20 iunie 1995
privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera
Textul actului publicat în M.Of. nr. 134/3 iul. 1995

HOTARIRE Nr. 437 din 20 iunie 1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se infiinteaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera, organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu si coordonarea pe plan national, pe baza unui program national de actiuni prioritare, a activitatilor privind imbunatatirea fluentei circulatiei si sigurantei rutiere, desfasurate de organele de specialitate ale administratiei publice si de alte institutii si organizatii cu atributii in aceste domenii.

ART. 2
(1) Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera este compus din conducatorii sau, dupa caz, reprezentantii conducatorilor urmatoarelor organe de specialitate ale administratiei publice:
a) Ministerul Transporturilor;
b) Ministerul de Interne;
c) Ministerul Justitiei;
d) Ministerul Finantelor;
e) Ministerul Apararii Nationale;
f) Ministerul Industriilor;
g) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
h) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
i) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei;
j) Ministerul Sanatatii;
k) Ministerul Invatamintului;
l) Departamentul pentru Administratie Publica Locala;
m) Consiliul Local al Municipiului Bucuresti.
(2) La lucrarile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera pot participa, in calitate de invitati, reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale interesate si, dupa caz, reprezentantii unor organizatii neguvernamentale din acest domeniu.
(3) Primul-ministru coordoneaza activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera. Activitatea curenta a consiliului este condusa de ministrul transporturilor, avind calitatea de presedinte.

ART. 3
(1) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera constau in adoptarea de recomandari pentru autoritatile administratiei publice, institutiile si organizatiile cu activitate in domeniile infrastructurilor si semnalizarii rutiere, constructiei vehiculelor rutiere si sigurantei circulatiei acestora, precum si in domeniul educatiei si apararii sanatatii participantilor la trafic.
(2) Pentru problemele cu caracter normativ, Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera va elabora propuneri de reglementare legala.
(3) Pentru problemele care intereseaza autoritatile administratiei publice locale, acestea - pe baza recomandarilor consiliului - pot elabora, potrivit legii, propuneri de reglementare prin hotariri ale consiliului local sau judetean ori, dupa caz, dispozitii ale primarului.

ART. 4
Ministrul transporturilor, in calitatea sa de presedinte al Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, prezinta trimestrial Guvernului informari cu privire la activitatea consiliului.

ART. 5
Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera este asigurat de Ministerul Transporturilor.

ART. 6
Modul de lucru si structura organizatorica a Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera sint stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a consiliului, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministrul transporturilor, Aurel Novac p. Ministru de interne, Geroge Ioan Danasecu, secretar de stat ANEXA 1 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera, denumit in continuare C .I.S.R., organ consultativ al Guvernului, se compune din conducatorii sau, dupa caz, reprezentantii conducatorilor ministerelor transporturilor, de interne, justitie, finantelor, industriilor, lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, sanatatii, invatamintului, cercetarii si tehnologiei, apelor, padurilor si protectiei mediului, apararii nationale, Departamentul pentru Administratie Publica Locala si primarul general al Capitalei. La lucrarile C.I.

S.R. pot participa, in calitate de invitati, reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale interesate .

ART. 2
Obiectivul C.I.S.R. il constituie asigurarea unei conceptii de ansamblu si coordonarea pe plan national, pe baza Programului national de actiuni prioritare , a activitatilor privind imbunatatirea fluentei circulatiei si sigurantei rutiere, desfasurate de organele de specialitate ale administratiei publice si de alte institutii si organizatii cu atributii in acest domeniu, precum si elaborarea de propuneri catre Guvern privind asigurarea si utilizarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea programului.

ART. 3
Principalele domenii de activitate ale C.I.S.R. sint:
a) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, indeosebi a marcajelor si semnalizarii rutiere;
b) imbunatatirea fluentei si sigurantei circulatiei pe drumurile publice din Romania, inclusiv pentru municipiul Bucuresti si zonele adiacente de penetrare si evacuare din Capitala, care constituie un centru-pilot pentru introducerea masurilor de cresterea calitativa a transportului si sigurantei circulatiei rutiere la nivelul standardelor europene;
c) cresterea gradului de siguranta activa si pasiva a vehiculelor rutiere;
d) educarea si instruirea participantilor la traficul rutier si informarea publicului;
e) armonizarea legislatiei in domeniu cu reglementarile europene si indeosebi cu cele ale Uniunii Europene.

CAP. 2

Organizarea C.I.S.R.

ART. 4
Primul-ministru coordoneaza activitatea C.I.S.R. Activitatea curenta a C.I.S .R. este condusa de ministrul transporturilor, avind calitatea de presedinte.
Sediul C.I.S.R. este la Ministerul Transporturilor, bd. Dinicu Golescu nr.
38, sectorul 1, Bucuresti.
Secretariatul C.I.S.R. este asigurat de Ministerul Transporturilor.

ART. 5
In structura C.I.S.R. functioneaza urmatoarele comisii de specialitate:
a) Comisia pentru supravegherea circulatiei rutiere;
b) Comisia pentru infrastructura si semnalizarea rutiera;
c) Comisia pentru transporturi rutiere de marfuri de persoane si transporturi combinate;
d) Comisia pentru vehicule rutiere;
e) Comisia pentru factorul uman in siguranta circulatiei.
Comisiile sint alcatuite din membrii C.I.S.R. si experti ai autoritatilor publice reprezentate in C.I.S.R., desemnati de conducatorii acestora. Componenta comisiilor se hotaraste de C.I.S.R.

CAP. 3

Atributiile C.I.S.R.

ART. 6

C.I.S.R. elaboreaza si supune aprobarii Guvernului, prin ministrul transporturilor, programele nationale de actiuni prioritare si propuneri pentru finantarea acestora, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate, armonizind interesele tuturor institutiilor cu activitate in domeniul sigurantei circulatiei si ale participantilor la trafic.

ART. 7

C.I.S.R. avizeaza proiecte de acte normative si formuleaza recomandari pentru autoritatile administratiei publice, institutiile si organizatiile cu atributii in domeniul sigurantei rutiere.
Proiectele de acte cu caracter normativ si propunerile de reglementare adoptate de C.I.S.R. vor fi inaintate autoritatilor publice competente, potrivit legii, in vederea aprobarii.

ART. 8
Propunerile comisiilor de specialitate si concluziilor rezultate in urma dezbaterilor care au loc in reuniunile plenare in probleme de trafic rutier, pe baza datelor furnizate de Oficiul Rutier Central si de Regia Autonoma " Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", vor avea in vedere:
a) studii, prognoze si programe privind prioritati in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii si a semnalizarii rutiere, indeosebi in zonele adiacente localitatilor urbane sau in zone de importanta majora pentru traficul rutier international si fluidizarea acestuia;
b) studii, proiecte si programe de sistematizare a traficului urban si suburban, avind in vedere armonizarea intereselor tuturor partilor implicate in sistem (canalizari, strazi, electricitate, telefoane, transport in comun);
c) actiuni pentru fluidizarea circulatiei in centrele urbane, incluzind stabilirea concediului pentru sensuri unice, eliminarea traficului greu din anumite zone, mai ales in orele de virf, limitarea vitezei maxime in orase si in zone rezidentiale;
d) actiuni pentru imbunatatirea supravegherii circulatiei si dotarea cu mijloace tehnice moderne in acest scop;
e) actiuni prioritare, stabilite pe baza analizelor de accidentologie, pentru inlaturarea cauzelor principale ale accidentelor rutiere, eliminarea punctelor negre, construirea de pasaje denivelate, obligativitatea purtarii centurii de siguranta, imbunatatirea calitatii inspectiilor tehnice periodice si eliminarea din trafic a vehiculelor care nu mai corespund normelor de siguranta a circulatiei;
f) imbunatatirea predarii in scoli a cunostintelor privind siguranta circulatiei, a pregatirii conducatorilor auto, actiuni permanente si campanii educative prin mass-media si introducerea altor forme moderne de educatie, indeosebi pentru copii si tineret;
g) imbunatatirea operativitatii si calitatii primului-ajutor medical acordat victimelor evenimentelor rutiere, prin colaborarea factorilor implicati in aceasta actiune si introducerea de dotari moderne, inclusiv logistice;
h) armonizarea reglementarilor privind siguranta activa si pasiva a vehiculelor rutiere si protectia mediului de catre acestea cu cele internationale, indeosebi reglementarile Comisiei Economice pentru Europa a O.N.

U. si directivele Uniunii Europene;
i) incurajarea cercetarilor in domeniul accidentologiei, a acordarii de consultanta si auditare de catre experti din tara si din strainatate, pentru stabilirea de solutii moderne in domeniul rutier;
j) urmarirea realizarii programelor de actiuni prioritare si a planului general de finantare a programelor si initierea de corecturi sau actiuni suplimentare atunci cind este necesar.
ART. 9 Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", Oficiul Rutier Central si Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" vor asigura banca de date si conditiile de desfasurare a activitatii C.I.S.R. si a comisiilor de specialitate.
Oficiul Rutier Central va tine seama de recomandarile C.I.S.R. la emiterea licentelor de transport.

ART. 10

C.I.S.R. colaboreaza cu consiliile similare din alte tari europene si cu organismele internationale implicate in siguranta rutiera, in vederea ridicarii traficului rutier la nivelul standardelor internationale.

CAP. 4

Functionarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera

ART. 11
Activitatea C.I.S.R. se desfasoara in reuniuni plenare ordinare care au loc, de regula, trimestrial, si in sedinte ale comisiilor de specialitate care au loc, de regula, lunar.
Presedintele C.I.S.R. poate hotari, dupa consultarea organismelor interesate , convocarea unor reuniuni extraordinare pentru solutionarea unor probleme urgente.

ART. 12
Lucrarile pregatitoare, necesare pentru reuniunile C.I.S.R., se efectueaza in cadrul comisiilor de specialitate sau direct de catre Secretariatul C.I.S.R.
si se prezinta, prin grija secretariatului, tuturor participantilor la reuniuni, o data cu convocarea si transmiterea ordinii de zi, cu cel putin 15 zile inaintea datei reuniunii; orice participant la reuniune poate prezenta materiale scrise continind studii, propuneri, proiecte de recomandari, care insa vor trebui difuzate o data cu celelalte materiale pregatite de secretariat.

ART. 13
La reuniunile C.I.S.R. pot participa, in calitate de invitati, si reprezentanti ai unor organisme neguvernamentale sau experti in problemele supuse dezbaterilor, pe baza aprobarii presedintelui C.I.S.R.
La lucrarile comisiilor de specialitate pot fi invitati, pe baza aprobarii presedintelui C.I.S.R., specialisti si experti din institutii sau institute de cercetare interesate in problemele sigurantei rutiere.

ART. 14
Secretariatul C.I.S.R. are activitate permanenta.
El pregateste si distribuie materialele prevazute la art. 12, gestioneaza proiectele de acte normative elaborate si recomandarile formulate de C.I.S.R. si intocmeste trimestrial informarea privind stadiul realizarii acestora.
Informarile ce prezinta Guvernului de catre ministrul transporturilor, in calitatea sa de presedinte al C.I.S.R.
Dezbaterile din plenul C.I.S.R. si ale comisiilor de specialitate, propunerile de acte normative si recomandarile adoptate se consemneaza in stenograme sau pe baza magnetica, prin grija secretariatului care gestioneaza aceste informatii.

ART. 15
Presedintele C.I.S.R. va informa consiliul asupra stadiului de aplicare a recomandarilor formulate anterior de catre acesta.

ART. 16
Hotaririle si recomandarile C.I.S.R. sint adoptate prin vot deschis, cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului .

ART. 17
Persoanele care fac parte din C.I.S.R. si din comisiile de specialitate isi pastreaza calitatea pe care o au la autoritatile administratiei publice de la care provin, precum si toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
---------------------------


Marți, 21 martie 2023, 17:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.