ORDONANȚĂ nr.19 din 27 ianuarie 1994
privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice și constructii de locuinte
Textul actului publicat în M.Of. nr. 28/28 ian. 1994

ORDONANTA Nr. 19 din 27 ianuarie 1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte

EMITENT: Guvernul Romaniei

aparuta in Monitorul Oficial nr. 28 din 28 ianuarie 1994
In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

ART. 1
Lucrarile tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinte necesare punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, se vor efectua corelat cu programul de realizare si punere in functiune a locuintelor, iar finantarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agentii economici si din alocatii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investitiilor in infrastructura, conform prevederilor legii bugetare anuale.
Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sint agenti economici, autoritatile publice locale, in conditiile in care, pentru realizarea acestor lucrari, au contribuit cu fonduri din bugetele locale, vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele incasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unitatilor administrative pe a caror raza teritoriala au fost realizate investitiile respective.

ART. 2
Pentru finalizarea blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, depozitul constituit in anul 1993 pe seama consiliilor judetene si a Consiliului Local al Municipiului Bucuresti se va completa anual din bugetul de stat, in limita prevederilor care se vor aproba cu aceasta destinatie.
La constituirea depozitului prevazut la alineatul precedent vor contribui si resursele realizate din valorificarea, in conditiile Legii nr. 85/1992 si ale prezentei ordonante, a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decit aceea de locuinta din blocurile de locuinte, precum si sumele care se vor incasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanta.
Procesul investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite faze de executie se va desfasura in urmatoarea ordine:
a) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj;
b) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj;
c) reluarea si terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte aflate in faza de infrastructura si de structura de rezistenta incepute;
d) executarea blocurilor de locuinte in faza de fundatie sau cota zero, dupa caz.

ART. 3
Locuintele finalizate in conditiile prezentei ordonante se vor atribui de catre autoritatile publice locale, cu respectarea precontractelor si a contractelor incheiate, precum si a repartitiilor date de organele competente.

ART. 4
Pentru realizarea locuintelor proprietate personala se acorda, o singura data , o subventie de la bugetul de stat cuprinsa intre 500.000 lei si pina la 30% din valoarea locuintei la data emiterii repartitiei, a incheierii precontractului sau a contractului initial de vinzare-cumparare, urmatoarelor categorii:
a) tinerilor casatoriti care la data contractarii locuintei au, fiecare, virsta de pina la 30 ani;
b) invalizilor de gradul I si II;
c) handicapatilor;
d) ranitilor, familiilor si parintilor celor decedati, ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;
e) persoanelor si familiilor care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura;
f) presonalului calificat din invatamint si sanatate care are sau isi schimba domiciliul la sate;
g) persoanelor si familiilor care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamintul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subventiilor respective, la consiliile locale care, dupa verificare, le vor inscrie in tebele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor speciale constituite la nivelul consiliilor judetene si la Consiliul Local al Municipiului Bucuresti.

ART. 5
Autoritatile publice locale sau agentii economici in ale caror evidente sint constructiile de locuinte care fac obiectul prezentei ordonante vor incheia cu persoanele fizice, detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, con-tracte de imprumut sau de vinzare, dupa caz, cu plata in rate lunare, in termen de maximum 15 ani.
Dobinda la suma avansata din depozitul constituit este de 30% pe an si se suporta astfel:

1. 15% de catre persoanele fizice care au achitat un avans de cel putin 20% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia, precum si de catre persoa nele fizice prevazute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;

2. 18% de catre celelalte persoane fizice care nu se incadreaza la pct. 1.
Diferentele fata de dobinda de referinta de 30% se vor suporta din depozitul constituit potrivit art. 2.
Nivelul dobinzilor prevazut in prezentul articol se va adapta prin hotarire a Guvernului in functie de evolutia ratei dobinzilor.

ART. 6
De prevederile art. 4 si 5 din prezenta ordonanta beneficiaza, o singura data , persoanele fizice care, impreuna cu membrii familiei, nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta.
Prin familie, in sensul alineatului precedent, se intelege sotul si sotia, cu sau fara copii in intretinere.

ART. 7
Pina la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei.
Instrainarea prin acte intre vii, in decurs de 10 ani, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii se face numai dupa restituirea inte-grala a sumelor datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit art. 4 si 5, in depozitul constituit potrivit prevederilor din prezenta ordonanta.

ART. 8
La terminarea blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii nr. 69/1991 si in limitele fondurilor disponibile din depozitele special constituite, consiliile locale vor putea dispune inceperea unor locuinte noi pentru facilitarea accesului la proprietate tinerilor casatoriti si altor categorii de persoane prevazute la art. 4, in conditiile prezentei ordonante.

ART. 9
In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va definitiva si va inainta Parlamentului, in vederea supunerii spre aprobare, legea locuintelor.

ART. 10
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare, cu exceptia Normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993, care se completeaza, de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu prevederile din prezenta ordonanta.
PRIM - MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Marin Cristea Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cormanca


Vineri, 03 februarie 2023, 12:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.