ORDONANȚĂ nr.20 din 27 ianuarie 1994
privind punerea în siguranță a fondului construit existent
Textul actului publicat în M.Of. nr. 28/28 ian. 1994

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

ART. 1
Punerea in siguranta a fondului construit existent constituie o actiune de interes national, in contextul limitarii sau evitarii efectelor unui potential dezastru.

ART. 2
Proprietarii, persoane fizice sau juridice, ai constructiilor grav afectate de seisme sint obligati sa ia masuri pentru punerea in siguranta a acestora, in care scop vor proceda la:
a) expertizarea constructiilor in conformitate cu normativul de protectie antiseismica, de catre experti atestati;
b) proiectarea lucrarilor de consolidare in conformitate cu solutiile din raportul de expertiza si verificare a proiectelor de catre specialisti atestati ca verificatori de proiecte si agenti economici care au angajate persoane fizice atestate;
c) executarea lucrarilor de consolidare de catre societatile de constructii care au responsabili tehnici cu executia, atestati pentru lucrari de acest gen.

ART. 3
Interventia pentru punerea in siguranta a constructiilor se va realiza cu respectarea exigentelor de calitate, a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de protectie antiseismica, folosind in acest scop serviciile persoanelor fizice atestate si ale societatilor comerciale de constructii care au specialisti in astfel de lucrari.

ART. 4
Organizarea si conducerea activitatii de interventie pentru punerea in siguranta a constructiilor se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritorului.
Pentru coordonarea activitatii de punere in siguranta a fondului construit, se infiinteaza, in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Consiliul tehnic superior format din specialisti de inalta calificare, al carui secretariat este asigurat de actuala Directie de protectie antiseismica si prevenire a dezastrelor, fara majorarea numarului de personal.
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritorului va actiona pentru:
- stabilirea ordinii de realizare a lucrarilor de interventie, acordind prioritate cladirilor de locuit cu peste P + 2 etaje si a celor cu aglomerari mari de oameni, in functie de gradul de afectare;
- avizarea metodologiilor de tarifare, expertizare si stabilire a solutiilor de interventie de principiu;
- avizarea solutiilor-cadru de interventie pentru constructiile realizate de baza de proiecte tip si refolosibile;
- avizarea solutiilor de interventie pentru constructii unicat importante.
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritorului colaboreaza cu consiliile judetene si locale in actiunea de punere in siguranta a fondului construit existent.

ART. 5
Fondurile necesare expertizarii constructiilor afectate de seisme se vor asigura dupa cum urmeaza:
a) pentru constructiile cu destinatie de locuinta proprietate privata a persoanelor fizice sau din fondul locativ de stat, in limita alocatiilor din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritorului, cu incadrarea in cunatumul aprobat anual prin legea bugetara;
b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea acestora;
c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, din fondurile proprii ale acestora.

ART. 6
Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executia lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor se vor asigura in ordinea de prioritate stabilita conform art. 4, dupa cum urmeaza:
a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata ori aflate la prioritatea sau in administrarea agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat, regii autonome sau institutii publice, dupa caz -, din:
- sursele proprii ale proprietarilor;
- despagubiri acordate de societatile de asigurare;
- credite bancare cu o durata de rambursare cuprinsa intre 10 si 20 de ani si cu o dobinda de 15% pe an; in acest scop, Banca Nationala a Romaniei va deschide o linie de creditare cu dobinda de referinta la Banca Romana de Dezvoltare - S.A.; diferenta dintre dobinda de referinta si dobinda platita de beneficiarii de credite se va suporta de la bugetul de stat; pina la rambursarea integrala a creditului se instituie ipoteca asupra locuintei si aceasta nu poate fi vinduta;
b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, cu respectarea termenelor prevazute in normele tehnice in vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrari si aprobate prin bugetul de stat si bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea institutiilor respective. Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii;
c) pentru constructiile, altele decit cele cu destinatie de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, din fondurile de dezvoltarea agentilor economici, din fondurile de dezvoltare proprii.

ART. 7
Contractarea lucrarilor de expertizare, proiectare si executie, realizate din fonduri publice, pentru punerea in siguranta a constructiilor, se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1991 privind finantele publice si ale Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice.

ART. 8
In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritorului si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante.

ART. 9
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotaririi Guvernului nr. 709/1991, precum si toate celelalte dispozitii contrare.

PRIM - MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritorului,
Marin Cristea

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Octav Cozmanca


Duminică, 18 aprilie 2021, 09:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.