LEGE nr.238 din 15 iulie 2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 672/27 iul. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 25 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) La deschiderea conturilor, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, definite ca atare potrivit legii, precum și celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista depozitelor negarantate cuprinsă în anexa la Legea nr. 178/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar - vor declara, pe propria răspundere, încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria garantate sau negarantate. Pentru persoanele fizice, obligația declarării există numai pentru cele aflate în relații speciale cu instituția de credit, prevăzute la pct. 1 din Lista depozitelor negarantate, pentru care obligația de încadrare a depozitelor acestora revine instituției de credit respective, care va face încadrarea în funcție de informațiile din baza de date, cu privire la cunoașterea clientelei; similar se va proceda și pentru societățile din același grup prevăzute la pct. 1 din listă."

2. La articolul 15 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) depozite la termen, certificate de depozit și alte instrumente financiare ale instituțiilor de credit;"

3. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"(21) La stabilirea instrumentelor financiare și a emitenților acestora, prevăzuți la alin. (2), se au în vedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficienței și a lichidității plasamentelor respective. Strategia privind expunerea Fondului, atât pentru fiecare dintre instrumentele financiare, cât și pentru fiecare emitent, se stabilește, anual, de către Consiliul de administrație al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României."

4. La articolul 15, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Profitul Fondului, obținut ca diferență între veniturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) și cheltuielile acestuia, este neimpozabil și este repartizat pentru constituirea unui fond anual de participare la profit, în limita unei cote de până la 1% din profit, cu aprobarea Consiliului de administrație al Fondului, iar diferența va fi utilizată pentru reîntregirea resurselor Fondului, destinate plății depozitelor garantate, precum și pentru finanțarea investițiilor corporale și necorporale ale acestuia, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Banca Națională a României."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 25 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DAN RADU RUȘANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 15 iulie 2005.
Nr. 238.


Joi, 30 martie 2023, 23:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.