ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.190 din 21 noiembrie 2005
pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1179/28 dec. 2005

Luând în considerare Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie-2 iulie 2004, care recomandă României ca legislația națională să se modifice în sensul restrângerii categoriilor de persoane care se bucură de imunitate de urmărire penală, și să trimită neîntârziat informații suplimentare și legislația privind punerea în aplicare a acestei recomandări,
ținând seama de măsura cuprinsă în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, în sensul eliminării condiției de plată în avans a onorariilor executorilor judecătorești, pentru persoanele cu un venit redus, ca o modalitate de asigurare a unui sistem eficient de executare a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii și ca un mijloc de garantare a accesului efectiv la justiție ale cărei rezultate practice este imperios a fi concretizate în termen cât mai scurt; în plus,
luând în considerare că problema neexecutării hotărârilor judecătorești a fost criticată în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, publicat la 25 octombrie 2005, fiind necesare măsuri rapide de corecție,
având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 24 "Justiție și afaceri interne" și cuprinse în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 și în Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.232/2005, în sensul restrângerii rolului procurorului în litigiile civile,
având în vedere faptul că protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un domeniu asupra căruia Comisia Europeană a atras atenția în mod deosebit atât în scrisoarea de avertizare, cât și în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, publicat la 25 octombrie 2005, fiind unul dintre domeniile de maximă preocupare (serious concern) identificate de Comisia Europeană în baza Raportului de monitorizare și cu privire la care trebuie obținute rezultate cu maximă celeritate,
în vederea înlăturării unor efecte negative rezultate din aplicarea art. 105 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru clarificarea și aplicarea în mod unitar și cât mai rapid a procedurii de intrare în profesie a persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 16 lit. g) din lege, pentru a evita astfel consecințele negative pe care aplicarea în mod neunitar a legii le poate avea asupra calității serviciului public pe care îl desfășoară notarii publici,
luând în considerare necesitatea înregistrării unor progrese în domeniile menționate, în considerarea rapoartelor de monitorizare a progreselor României în vederea aderării la Uniunea Europeană,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Articolul 371 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.113 din 6 martie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"(2) Numărul executorilor judecătorești se stabilește și se actualizează anual sau ori de câte ori este necesar de ministrul justiției, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în funcție de cerințele locale determinate de întinderea teritoriului, de numărul locuitorilor precum și de volumul de activitate. De asemenea, la stabilirea numărului executorilor judecătorești se va avea în vedere și numărul executorilor judecătorești stagiari care au promovat examenul de capacitate."

2. Litera g) a articolului 15 va avea următorul cuprins:

"g) a îndeplinit timp de 2 ani funcția de executor judecătoresc stagiar și a promovat examenul de capacitate sau, după caz, a exercitat timp de 3 ani o funcție de specialitate juridică și a promovat concursul sau examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 4 ani funcția de judecător."

3. La articolul 19, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) a promovat concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc, organizat de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției;".

4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

"Art. 191. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției.

(2) Data și locul de desfășurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, cu consultarea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

(3) La desfășurarea examenului prevăzut la alin. (1), reprezentanții organizațiilor neguvernamentale participă, la solicitarea lor, cu statut de observator."

5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc și examenul de capacitate se vor desfășura în fața unei comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanți ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, ai Ministerului Justiției și cadre didactice din învățământul superior de specialitate.

(2) Condițiile de desfășurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justiției."

6. La articolul 33, litera c) se abrogă.

7. Litera e) a articolului 33 va avea următorul cuprins:

"e) propune ministrului justiției condițiile de desfășurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc și a examenului de capacitate;".

8. Articolul 36 se abrogă.

9. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - (1) Executorii judecătorești au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale și maximale stabilite de ministrul justiției, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

(2) Ministrul Justiției va stabili onorarii minimale și maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și posibilitatea achitării acestora în mai multe tranșe.

(3) Executorii judecătorești nu pot condiționa punerea în executare a hotărârilor judecătorești de plata anticipată a onorariului."

10. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411, cu următorul cuprins:

"Art. 411. - (1) Executorii judecătorești au obligația să participe, cel puțin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, de camerele executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel, de instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate ori la alte forme de perfecționare profesională.

(2) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești aprobă anual, la propunerea camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel, programul de formare profesională continuă a executorilor judecătorești.

(3) Modul de organizare a activităților de formare profesională continuă, precum și modalitățile de evaluare a îndeplinirii acestei obligații sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi și de statutul profesiei."

Art. III. - În termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi aprobate ordinul ministrului justiției privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.64 din 6 februarie 2001, precum și data și locul desfășurării următorului concurs sau examen de admitere în profesia de executor judecătoresc.

Art. IV. - Alineatul (9) al articolului 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.154 din 7 decembrie 2004, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(9) Cererile în contencios administrativ se soluționează fără participarea reprezentantului Ministerului Public. Pentru situația prevăzută la alin. (5), instanța, din oficiu sau la cerere, poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate."

Art. V. - La articolul 27 punctul 1 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.78 din 30 aprilie 1997, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"e1) infracțiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială;".

Art. VI. - Alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

"Art. 12. - (1) Sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism următoarele infracțiuni prevăzute în Codul penal și în legi speciale, cu excepția celor date în competența Departamentului Național Anticorupție: art. 189 alin. 4, 5 și 6 din Codul penal, art. 215 din Codul penal, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, art. 279, 2791, 280, 282 și 284 din Codul penal, infracțiuni contra siguranței statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal și cele prevăzute în legi speciale, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infracțiunile sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare - titlul III referitor la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiunile în domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni."

Art. VII. - La articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale care constituie mijloace de probă, potrivit legii."

Art. VIII. - Alineatul 2 al articolului 58 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. IX. - Alineatul 2 al articolului 51 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.193 din 26 martie 2003, se abrogă.

Art. X. - Alineatul 1 al articolului 40 din Legea nr. 16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 9 martie 1995, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - Încălcarea drepturilor titularului, prin exploatarea, fără autorizația acestuia, a unei topografii înregistrate, constituie infracțiune de contrafacere sau, după caz, de vânzare de produse contrafăcute și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50 lei (RON) la 100 lei (RON)."

Art. XI. - La data intrării în vigoare a Legii nr. 337/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.094 din 5 decembrie 2005, alineatul 3 al articolului 40 din Legea nr. 16/1995 va avea următorul cuprins:

"Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu."

Art. XII. - Articolul 144 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. XIII. - Alineatul 5 al articolului 83 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 23 aprilie 1998, se abrogă.

Art. XIV. - Alineatul (5) al articolului 40 din Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.525 din 31 decembrie 1998, se abrogă.

Art. XV. - Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 16 mai 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, litera g) va avea următorul cuprins:

"g) a îndeplinit timp de 2 ani funcția de notar stagiar și a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani funcția de notar, judecător, procuror, avocat sau o altă funcție de specialitate juridică și dovedește cunoștințele necesare funcției de notar public, prin promovarea unui concurs organizat, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi, de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici."

2. Articolul 105 se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției,
Ion Codescu,
secretar de stat

Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

București, 21 noiembrie 2005.
Nr. 190.


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 02:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.