ORDONANȚĂ nr.62 din 30 august 2006
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 747/1 sep. 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.8 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(5) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice se stabilesc de ministrul sănătății publice, respectiv de conducătorii ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, sau, după caz, de managerul spitalului, între limitele minime și maxime prevăzute în anexa nr. VII, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice, sau, după caz, de conducătorii ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie. Limitele minime și maxime prevăzute în anexa nr. VII sunt stabilite în funcție de numărul de paturi al spitalului public."

2. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere de director, director adjunct științific, director adjunct financiarcontabilitate și contabil-șef din cadrul Institutului Național de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» București și din centrele de transfuzie sanguină județene și al municipiului București sunt prevăzute în anexa nr. VIII."

3. Alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) și (3) se aprobă trimestrial de comitetul director."

4. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

5. Anexa nr. V "Indemnizații de conducere maxime lunare, în procente din salariul de bază", se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

6. După anexa nr. VI se introduc două noi anexe, anexele nr. VII și VIII, având conținutul prevăzut în anexele nr. 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. II. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul apărării,
Teodor Atanasiu

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 30 august 2006.
Nr. 62.


ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. V la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE
maxime lunare, în procente din salariul de bază

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                    Indemnizația de conducere
 crt. Funcția                                 maximă lunară, în %
                                       din salariul de bază
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I. Funcții de conducere
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Director general, manager general și manager                    55
 2. Director, director executiv                             50
 3. Director general adjunct                              50
 4. Director administrativ                               40
 5. Director adjunct                                  40
 6. Contabil-șef                                    40
 7. Medic șef ambulator de specialitate și altele similare               40
 8. Director de îngrijiri                                35
 9. Șef serviciu                                    30
 10. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu                  25
 11. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție,        25
   șef laborator și altele similare
 12. Medic șef serviciu medicină legală, anatomie patologică și altele similare     25
 13. Asistent medical-șef pe unitate                           25
 14. Șef formație muncitori                               15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități
   și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte
   din salariul de bază
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Director program de rezidențiat medicină de urgență                 25
 2. Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență              20
 3. Farmacist șef serviciu                               15
 4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical,        10
   moașă, laborant și altele similare)-șef
 5. Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune                      10
 6. Spălătoreasă cu gestiune                               7
 7. Șef echipă                                      7
 8. Medic inspector, farmacist inspector - autoritatea de sănătate publică       25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției
   de bază și care nu fac parte din salariul de bază
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză      cel mult 25%
   și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale          în cursul unei
                                            luni, din salariul
                                            de bază al funcției
                                            de execuție
                                            îndeplinite
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. VII la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004)

LIMITELE
minime și maxime ale salariilor de bază pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director

------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Limita minimă     Limita maximă
                                 - lei -         - lei -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Spitale peste 400 de paturi:
  - manager                           1.800          3.500
  - director medical                       1.600          3.300
  - director de cercetare-dezvoltare               1.500          3.100
  - director financiar-contabil                 1.300          3.000
  - director de îngrijiri                     800          2.400
  - alți directori                        1.000          2.800
2. Spitale sub 400 de paturi:
  - manager                           1.000          2.800
  - director medical                        900          2.700
  - director de cercetare-dezvoltare                800          2.600
  - director financiar-contabil                  700          2.400
  - director de îngrijiri                     600          1.800
  - alți directori                         700          2.200
------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:

1. Pentru unitățile sanitare cu paturi cu personalitate juridică, care au sub 400 de paturi, salariile de bază la limita minimă și maximă includ și indemnizația de conducere, cu excepția unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

2. Medicii care fac parte din comitetul director la spitalele care au sub 400 de paturi, pe perioada cât ocupă aceste funcții, pot fi incluși în linia de gardă în specialitatea în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății publice. Orele de gardă efectuate se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază la limita maximă al gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătății publice.

3. Funcția de director de cercetare-dezvoltare se utilizează numai pentru spitalele clinice.


ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. VIII la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004)

LIMITELE
minime și maxime ale salariilor de bază pentru funcțiile de director, director adjunct științific, director adjunct financiar-contabilitate și contabil-șef din cadrul Institutului Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" București și din centrele de transfuzie sanguină județene și al municipiului București

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Limita minimă  Limita maximă
                                        - lei -     - lei -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Institutul Național de Hematologie Transfuzională 
  "Prof. Dr. C.T. Nicolau" București:
  - director                                  1.900      3.300
  - director adjunct științific                        1.500      3.000
  - director adjunct financiar-contabilitate                  1.300      2.400
2. Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București:
  - director                                  1.400      2.600
  - contabil-șef                                1.000      2.200
3. Centre de transfuzie sanguină regionale:
  - director                                  1.300      2.400
  - contabil-șef                                 900      2.000
4. Centre de transfuzie sanguină județene:
  - director                                  1.200      2.200
  - contabil-șef                                 800      1.800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:

1. Salariile de bază la limita minimă și maximă, prevăzute în prezenta anexă, includ și indemnizația de conducere.

2. Salariile de bază între limitele minime și maxime, prevăzute în prezenta anexă, se stabilesc de ministrul sănătății publice.

3. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.


Joi, 02 februarie 2023, 02:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.