ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.57 din 30 august 2006
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 759/6 sep. 2006

Având în vedere existența unor disfuncționalități în procesul de implementare a programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a unor inechități în acordarea acestora, reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, se impune adoptarea de măsuri imediate în vederea înlăturării deficiențelor semnalate, precum și pentru instituirea unui regim echitabil pentru toți și acoperirea unei game mai largi de categorii defavorizate ale populației.
Principalele deficiențe constatate în implementarea programului actual de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, semnalate atât de beneficiari, cât și de autoritățile publice locale și de asociațiile de proprietari/chiriași implicate în aplicarea prevederilor acestuia, deficiențe care au condus la imposibilitatea acordării în bune condiții a ajutorului pentru încălzirea locuinței, sunt următoarele: cheltuieli administrative mari din partea bugetului de stat prin utilizarea sistemului de plată cu bonuri valorice, volum mare de lucru pentru personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie și furnizorii de utilități pentru aplicarea acestui sistem, mecanism greoi de acordare și plată a ajutorului pentru încălzirea locuinței.
Prin urmare, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri prin instituirea, începând cu sezonul rece 1 noiembrie 2006 - 31 martie 2007, a unui nou sistem de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, mult mai flexibil și cu impact direct asupra familiilor defavorizate.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Ajutoare pentru încălzirea locuinței

SECȚIUNEA 1
Condiții de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Art. 5. - (1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, denumită în continuare compensare.

(2) În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă după cum urmează:

a) în proporție de 90% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 125 lei;
b) în proporție de 80% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 125 lei și 170 lei;
c) în proporție de 70% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 170 lei și 210 lei;
d) în proporție de 60% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210 lei și 250 lei;
e) în proporție de 50% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 250 lei și 290 lei;
f) în proporție de 40% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 290 lei și 345 lei;
g) în proporție de 30% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 345 lei și 390 lei;
h) în proporție de 20% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 390 lei și 440 lei;
i) în proporție de 10% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 440 lei și 500 lei.

(3) Persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) beneficiază de o compensare mai mare de 10% față de proporțiile stabilite pentru familie.

(4) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, compensarea se acordă în proporție de 100%.

(5) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și la art. 11.

(6) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 5 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) și la art. 11.

(7) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni, diferențiat pentru perioada sezonului rece și pentru restul anului, în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d).

(8) Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței se calculează în funcție de compensarea stabilită la alin. (2)-(7), ca procent din valoarea facturii calculată prin înmulțirea consumului defalcat pe consumatori individuali cu prețul local al energiei termice facturate populației.

Art. 6. - Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 125 lei li se acordă o sumă de 210 lei;
b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 125 lei și 170 lei li se acordă o sumă de 130 lei;
c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 170 lei și 210 lei li se acordă o sumă de 110 lei;
d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210 lei și 250 lei li se acordă o sumă de 90 lei;
e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 250 lei și 290 lei li se acordă o sumă de 70 lei;
f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 290 lei și 345 lei li se acordă o sumă de 50 lei;
g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 345 lei și 390 lei li se acordă o sumă de 35 lei;
h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 390 lei și 440 lei li se acordă o sumă de 25 lei;
i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 440 lei și 500 lei li se acordă o sumă de 15 lei.

Art. 7. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței, calculat în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (8), nu poate depăși o valoare calculată prin înmulțirea consumului maxim lunar stabilit pe tip de apartament și în funcție de zona de temperatură cu prețul local de referință.

(2) În vederea stabilirii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței în condiții de echitate se instituie zone de temperatură.

(3) Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.

Art. 8. - Familiile și persoanele singure care sunt beneficiare de ajutor social stabilit în condițiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, în perioada sezonului rece, în sumă de 50 lei lunar.

Art. 9. - (1) În sensul art. 5 și 6, prin familie se înțelege soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu sau reședință ori care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

(2) Prin persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește și se gospodărește singură.

(3) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5 și 6 familiile și persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române.

Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.

(2) Prin locuință de domiciliu sau de reședință se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

Art. 11. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, precum și nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale se corectează în funcție de evoluția prețurilor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.

Art. 12. - (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin sezon rece se înțelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.

(2) Perioada sezonului rece prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită la propunerea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu avizul Autorității Naționale de Meteorologie. Condițiile în care se prelugește perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum și procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Consiliile locale pot aproba din bugetele locale ajutoare pentru încălzirea locuinței peste cele stabilite în condițiile art. 5 și 6, cu respectarea tranșelor de venituri.

SECȚIUNEA a 2-a
Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat și cu gaze naturale

Art. 14. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe bază de cerere, însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia.

(2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singură prevăzută la art. 9.

(3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 15. - (1) Formularele conținând cererile și declarațiile pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică și gaze naturale, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

(2) Furnizorii de energie termică și gaze naturale prevăzuți la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, și anume consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/chiriași, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.

(3) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 16. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2006 31 martie 2007, direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, au obligația ca până la data de 20 septembrie 2006 să transmită baza de date privind beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței, înregistrați în sezonul rece 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006, la primării, precum și la furnizorii de energie termică și gaze naturale.

Art. 161. - Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 depun, individual, prin asociațiile de proprietari/chiriași sau prin furnizorii de energie termică și gaze naturale, cererile și declarațiile pe propria răspundere la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 162. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică se realizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prin dispoziție a primarului, care va conține compensarea procentuală, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum și valoarea calculată în condițiile art. 7 alin. (1).

(2) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale se realizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prin dispoziție a primarului, care va conține cuantumul ajutorului calculat în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.

(3) Dispozițiile primarului prevăzute la alin. (1) și (2) se emit o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.

(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii. Pentru stabilirea dreptului, primarul poate solicita prezentarea de documente doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia sau, după caz, de persoana singură.

(5) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit până la data de 1 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie temică și gaze naturale, precum și prin asociațiile de proprietari/chiriași. Aceste dispoziții se transmit, în copie, și direcțiilor teritoriale.

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale și asociațiilor de proprietari/ chiriași, precum și direcțiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor și compensarea procentuală și valoarea calculată în condițiile art. 5 alin. (8), respectiv art. 7 alin. (1), pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, sau cuantumul ajutorului, pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale stabilit în condițiile art. 6, după caz.

(7) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor comunica solicitanților care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței dispoziția privind respingerea cererii.

(8) În situația în care consumatorii individuali îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna depunerii cererii.

Art. 163. - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, individual, prin asociațiile de proprietari/chiriași sau prin furnizori.

(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziții, după cum urmează:

a) cu privire la modificarea compensării și a valorii calculate în condițiile art. 7 alin. (1) sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică;
b) cu privire la modificarea cuantumului ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.

(4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna în care au intervenit modificările prevăzute la alin. (1), în cazul în care acestea s-au produs în primele 15 zile ale lunii.

(5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței dispozițiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie termică și gaze naturale, precum și prin asociațiile de proprietari/chiriași.

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică și gaze naturale, asociațiilor de proprietari/chiriași, precum și direcțiilor teritoriale situația privind modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, prevăzute la alin. (3).

Art. 164. - (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/chiriași, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale.

(2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociația de proprietari/chiriași defalcă consumul general pe consumatori individuali.

(4) Până la data de 5 a fiecărei luni asociația de proprietari/chiriași transmite furnizorilor prevăzuți la alin. (1) situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței.

(5) Pe baza situației centralizatoare prevăzute la alin. (4), până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței, în conformitate cu dispoziția prevăzută la art. 162 alin. (1).

(6) Situația cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică și cuantumul acestuia calculat potrivit alin. (5) este transmisă de furnizorii de energie termică la primărie pentru certificare și la asociația de proprietari/chiriași ca anexă la factura prevăzută la art. 166 alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.

(7) Situația prevăzută la alin. (6) va fi întocmită potrivit modelului ce va fi aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(8) Situația prevăzută la alin. (6) reprezintă document de plată pe baza căruia direcțiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie termică.

(9) În cazul asociațiilor de proprietari/chiriași, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociație.

(10) În cazul furnizorilor de energie termică, factura va cuprinde contravaloarea consumului general de energie termică și ajutorul pentru încălzirea locuinței calculat potrivit prevederilor alin. (5).

Art. 165. - (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termică și, după caz, suma de plată calculată ca diferență între valoarea consumului și ajutorul pentru încălzirea locuinței calculat în condițiile art. 164 alin. (5).

(2) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de gaze naturale și, după caz, suma de plată calculată ca diferență între valoarea consumului și ajutorul pentru încălzirea locuinței aprobat de primar.

Art. 166. - (1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociațiile de proprietari/chiriași au obligația de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, ținând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile art. 7 și art. 164 alin. (5).

(2) În cazul asociațiilor de proprietari/chiriași care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidențiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.

(3) Asociația de proprietari/chiriași are obligația de a evidenția lunar ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreținere.

Art. 167. - (1) Lunar, furnizorii de gaze naturale transmit asociațiilor de proprietari/chiriași, titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, factura reprezentând consumul la nivelul asociației de proprietari/chiriași, însoțită de un borderou cuprinzând consumatorii din cadrul asociației și ajutoarele aprobate pentru aceștia de către primar.

(2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociațiile de proprietari/chiriași au obligația de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori individuali și de a completa borderoul transmis de furnizori cu sumele de plată calculate ca diferență între contravaloarea consumului și ajutorul pentru încălzirea locuinței stabilit pe primar.

(3) Furnizorii de gaze naturale au obligația să preia de la asociațiile de proprietari/chiriași borderoul prevăzut la alin. (2).

(4) Asociația de proprietari/chiriași are obligația de a evidenția lunar ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale în tabelul cu cheltuielile de întreținere.

Art. 168. - (1) Pe baza facturilor emise în condițiile art. 165 alin. (2) și a borderoului prevăzut la art. 167 alin. (2), furnizorii de gaze naturale întocmesc situația centralizatoare cuprinzând beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia.

(2) Situația prevăzută la alin. (1) este transmisă la primării pentru certificare și reprezintă document de plată pe baza căruia direcțiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinței.

Art. 169. - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinței, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, sumele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, achitate furnizorilor de energie termică, precum și ajutoarele pentru încălzirea locuinței achitate de direcțiile teritoriale se vor colecta în conturile tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

SECȚIUNEA a 3-a
Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Art. 1610. - (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligația să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentației depuse la stabilirea ajutorului social.

(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispozițiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Art. 1611. - (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.

(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 8 se efectuează o singură dată, până la data de 30 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.

(3) Data plății ajutorului pentru încălzirea locuinței și modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziție, care se aduce la cunoștință titularilor.

Art. 1612. - (1) Pentru familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 8 se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.

(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile alin. (1), pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.

Art. 1613. - Pentru familiile și persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 4-a
Finanțare, verificare și monitorizare

Art. 1614. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 5 și 6 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 5 și 6, precum și pentru tipărirea formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia se suportă din bugetele locale.

(3) Cheltuielile pentru transmiterea la consumatorii individuali a formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, a dispozițiilor de stabilire a dreptului, precum și pentru alte activități ale furnizorilor de energie termică în sistem centralizat sau de gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se suportă de către acești furnizori.

Art. 1615. - Fondurile necesare plății ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 8, precum și pentru cheltuielile administrative se suportă din bugetele locale.

Art. 1616. - (1) Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, primarii pot dispune efectuarea prin sondaj de anchete sociale.

(2) Veridicitatea datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia poate fi verificată și de către direcțiile teritoriale prin efectuarea prin sondaj de anchete sociale.

(3) În situația în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

Art. 1617. - (1) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei monitorizează și controlează aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

(2) La solicitarea direcțiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică și gaze naturale, precum și celelalte instituții implicate au obligația de a furniza date și informații cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 1618. - Pentru primele două luni ale sezonului rece 1 noiembrie 2006 - 31 martie 2007, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) și (2), art. 161, art. 162 alin. (5) și la art. 164 alin. (1), (4) și (5) se prelungesc cu maximum 15 zile."

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 15 alin. (1) și (2), art. 162 alin. (5)-(7), art. 163 alin. (1), (5) și (6), art. 164 alin. (1), (2), (4)-(6) și (9), art. 166, art. 167, art. 168 alin. (1), art. 1610 alin. (1) și ale art. 1611 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(2) Încasarea de către furnizorii de energie termică a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum și a fondurilor de la bugetul de stat și bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip ESCROW constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerului Finanțelor Publice și ale autorității administrației publice locale."

Art. II. - (1) Consumul maxim lunar prevăzut la art. 7 alin. (1) din cuprinsul art. I este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Repartiția județelor pe zonele de temperatură prevăzute la art. 7 alin. (2) din cuprinsul art. I este prezentată în anexa nr. 2.

Art. III. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Administrației și Internelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. V. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 30 august 2006.
Nr. 57.


ANEXA Nr. 1

CONSUMUL MAXIM LUNAR
stabilit pe tip de apartament și în funcție de zona de temperatură


ANEXA Nr. 2

REPARTIȚIA
județelor pe zone de temperatură


Miercuri, 08 iulie 2020, 07:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.