președintelui Camerei Deputaților, domnul Bogdan Olteanu, referitoare la parteneriatul dintre Camera Deputaților și societatea civilă

Am considerat întotdeauna cǎ resursele specifice societății civile - capacitatea de a iniția și facilita dezbaterea publică pe diverse subiecte, asistența și expertiza specializatǎ în diverse domenii de activitate - pot sta la baza unor recomandări, studii sau analize susținute de către cetățeni și pot argumenta opțiuni și genera inițiative. Rolul de a cataliza la nivelul comunităților locale, regionale și chiar naționale, opiniile, propunerile, argumentele capabile să optimizeze procesul legislativ si de stimulare a cetățenilor sau a colectivităților de a folosi, beneficia sau de a-și asuma responsabilitățile prevăzute de lege, este în mare măsura o sarcină pe care și-o asumǎ societatea civilă.
Incepând cu acest an, Camera Deputaților are în vedere utilizarea unui nou instrument în procesul de elaborare și permanentǎ optimizare a proiectelor legislative prin crearea unor surse complementare de informare si consultare avizatǎ, alǎturi de interesul pentru “probarea” și exersarea imediată a legii de către cetățeni sau de diferitele grupuri sociale, profesionale și economice. Acest interes este direct legat de responsabilitatea actorilor implicați în procesul legislativ și de preocuparea pentru determinarea efectelor sociale, economice, culturale pentru care parlamentarii au fost investiți de către cetățeni sǎ le producă.
Pentru a reuși în intențiile noastre am decis sǎ instituționalizǎm parteneriatul cu societatea civilă (organizații neguvernamentale, organizații sindicale, profesionale etc), prin lansarea unui program de finanțare care va funcționa în baza legii 350/2005.
Camera Deputaților nu face un scop în sine din finanțarea structurilor societǎții civile, însǎ dorește sǎ utilizeze acest instrument în scopul îndeplinirii funcțiilor sale constituționale.
Programul „Parteneriat cu societatea civilǎ”, va funcționa pe parcursul a douǎ sesiuni anuale, pentru fiecare dintre acestea propunându-se o tematicǎ în care propunerile de finanțare vor trebui sǎ se inscrie. Tematica propusǎ și aprobatǎ în Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru sesiunea I a anului 2007 este:
1. proiecte privind exersarea și adaptarea reglementărilor în vigoare care fac referire la egalitatea de șanse, combaterea violenței domestice, promovarea drepturilor familiei și copiilor, politicile de mediu și politici culturale;
2. proiecte privind exersarea și adaptarea reglementărilor în vigoare care vizează măsurile de anticorupție și transparentizare a activității instituțiilor publice;
3. propuneri privind completarea și adaptarea legislației privind tineretul;
4. propuneri pentru adaptarea prevederilor depășite la noile realități din domeniul pe care îl reglementează și de codificare a legislației pe domenii;
5. inițiative care au în vedere elaborarea de studii de impact, analize și argumentații cu consultarea cetatenilor, pentru inițiative legislative aflate în dezbaterea Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților.
6. proiecte care au in vedere exersarea mecanismelor parlamentare și care au ca rezultat creșterea nivelului de cunoaștere a inițiativelor legislative dar și a proceselor, mecanismelor de funcționare legislativǎ.
Vǎ invit sǎ deveniți partenerii noștri, prin proiecte ale cǎror obiective se constituie în puncte de interes comun între organizațiile dumneavoastrǎ și intenția Camerei Deputaților de a rǎspunde cât mai bine solicitǎrilor cetǎțenilor și societǎții.

Bogdan Olteanu
Președintele Camerei Deputaților


Programul „Parteneriat cu societatea civila”
Proceduri de finanțare a organizațiilor non-profit de către Camera Deputaților

Acest program are în vedere utilizarea de către Camera Deputaților a unui nou instrument de elaborare și optimizare a proiectelor legislative prin instituționalizarea parteneriatului cu societatea civilă (organizații neguvernamentale, organizații sindicale, profesionale, etc).
România a traversat în ultimii ani o perioadă în care toată structura legislativă a fost schimbată. Acest lucru a însemnat un efort de modificare a unui cadru legislativ general cu un altul indispensabil funcționării societății democratice, ceea ce a dus la diminuarea timpului afectat dezbaterii, in favoarea unui ritm alert.
Astăzi, dezbaterea legislativă, trece din ce în ce mai mult la abordarea nuanțată a condiționărilor și efectelor multiple ale unei societăți deja structurate și plasată în contextul procesului de integrare europeană, presupunând adaptări și procese de feed-back permanente, în care dezbaterea complexă este cea mai folosită și legitimă modalitate de lucru.
Societatea civilă, prin organizațiile sale, reprezintă un depozitar de valori, idei, resurse, un mecanism care stă la baza elaborării politicilor publice și care identifică permanent soluții și modele pentru o cât mai bună administrare a societății și comunităților locale.

Cadrul normativ

În baza legii 350/2005, Camera Deputaților, în calitatea sa de instituție care trebuie să reprezinte interesele cetățenilor României si ordonator principal de credite, poate finanța persoane juridice non-profit care să implementeze proiecte menite să îmbunătățească procesul de elaborare, corectare și exersare a actelor normative aflate in procesul legislativ sau adoptate, cu scopul exercitării eficiente a prerogativelor, funcțiilor și sarcinilor sale.

Obiectivele Programului

În vederea eficientizării procesului legislativ desfășurat în Camera Deputaților vor fi finanțate proiecte ale organizațiilor societății civile care vor avea ca obiective:
1. să creeze surse complementare de consultare sau informare complexă și avizată în elaborarea proiectelor de lege;
2. asigurarea premiselor unei adaptări dinamice și permanente, în timp real, a procesului legislativ, promovarea si exersarea mecanismelor legislative ale Camerei Deputatilor
3. exersarea beneficiilor legii.

1. Stimularea și susținerea apariției unor surse complementare de consultare si informare complexă are în vedere:
- încurajarea procesului de catalizare la nivelul comunităților locale, regionale și chiar naționale, a opiniilor, propunerilor, argumentelor capabile să optimizeze procesul legislativ;
- încurajarea transmiterii acestora către comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților, identificarea si crearea cadrului pentru consultari
În acest mod, Camera Deputaților poate utiliza în procesul de elaborare a noilor acte normative si de reactualizare a celor deja existente, o agenda a populatiei permanent actualizată .

2. Prin asigurarea premiselor unei adaptări dinamice și permanente, în timp real, a actelor normative învechite sau care nu mai produc efectele pentru care au fost adoptate, se urmărește accentuarea procesului de verificare și refacere a textelor legislative, astfel încât acestea să fie permanent actualizate, în acord cu structura și nevoile sociale ale cetățenilor și comunităților de orice tip (regional, ocupational, religios, social, economic, etc.).
Pentru aceasta vor fi încurajate mecanismele de feed-back și de prognoză despre modul în care își fac simțite efectele diversele proiecte legislative, publicate sau aflate în proces legislativ raportat la scopul, obiectivele și așteptările cetățenilor, cat si modalitati de promovare ale mecanismelor legislative ale Camerei Deputatilor.
Susținerea proiectelor care au ca rezultat estimarea în timp real a efectelor legislative face ca procesul legislativ să capete și funcția de adaptare permanentă.

3. Exersarea beneficiilor legii are în vedere identificarea și exersarea celor mai eficiente metode (bune practici) de implementare a proiectelor de lege dezbătute de Camera Deputaților si adoptate de Parlament.
Cel mai adesea între publicarea unei prevederi legislative și apariția efectelor acesteia, mai ales în cazul actelor normative fără consecințe directe asupra cetățenilor, există un interval de timp până când efectele prevederilor acestora se resimt în rândul cetățenilor.
Acest timp, mai lung sau mai scurt, de trecere în existența reală, așa cum este el perceput de cetățeni, este generat de adaptarea mecanismelor administrative și de capacitatea oamenilor de a-și crea deprinderea de utilizare a legii.
Dacă implementarea mecanismelor pentru aplicarea legii și promovarea acesteia sunt responsabilitatea instituțiilor statului, stimularea cetățenilor sau a colectivităților de a folosi, beneficia, sau de a-și asuma responsabilitățile prevăzute de lege, este în mare măsura în sarcina fiecărui cetățean, dar și o sarcină pe care și-o asuma societatea civilă.
Interesul pentru “probarea” și exersarea imediată a legii de către cetățeni sau de diferitele grupuri sociale, profesionale și economice, este direct legat de responsabilitatea actorilor implicați în procesul legislativ și de interesul pentru determinarea efectelor sociale, economice, culturale pentru care parlamentarii au fost investiți de către cetățeni sa le producă.

Bugetul estimat pentru anul 2007 este de 2 000 000 RON

Modalitate de implementare

Finantarea organizatiilor non-profit se va face conform legii 350/2005, pe baza unei tematici stabilite si aprobate de Biroul Permanent, pentru fiecare sesiune de finantare si in care vor trebui sa se incadreze temele cererilor de finantare primite. Cuantumul finantarilor va fi intre 1000 si 10 000 euro pentru un proiect, dar nu mai mult de 90% din totalul costurilor eligibile, pentru proiectele locale. Proiectele de importanta nationala sau regionala, pot depasi suma de 10 000 euro, finantarea lor fiind posibila cu aprobarea autoritatii contractante.

Calendarul finantarii

Vor fi două sesiuni de finanțare pe parcursul unui an cu depunerea cererilor de finanțare începand cu datele de:

Perioada I – 01 februarie pana la 31 iulie *
Perioada II – 01 august pana la 31 decembrie

Cererile de finantare vor fi primite pe toata perioada anuntata, fiind evaluate si finantate in ordinea primirii acestora. Cererile evaluate ca fiind eligibile, dar care au fost depuse dupa epuizarea fondurilor alocate, pot fi reanscrise de catre solicitant in sesiunea urmatoare. Răspunsurile la solicitările de finanțare vor fi date in cel mult 30 de zile de la depunerea cererii de finantare, specificandu-se, in cazul aprobarii finantarii, conditiile acesteia, sau vor fi comunicate argumentele pentru care finantarea nu este posibila.
Propunerile de proiecte – cererile de finantare, vor fi primite de Biroul pentru Relatia cu Societatea Civila, care va face evaluarea si raportul de conformitate, in urma carora va face propunerea cu proiectele care pot fi finantate.
Secretarul General va fi autoritatea contractantă și va răspunde de gestionarea și implementarea proiectelor.

Principii de eligibilitate a proiectelor
1. proiectele trebuie să aibe intre obiective, facilitarea sau susținerea procesului de elaborare, corectare și/sau verificare a proiectelor legislative și/sau a actelor normative aflate în vigoare.
2. solicitantii la acest fond de finanțare pot fi numai organizații non-profit înființate și organizate conform legii, iar proiectele depuse de acestea trebuie să respecte principiile legalității și transparenței.
3. proiectele depuse trebuie să respecte limitele de buget acceptate de autoritatea contractantă.

Proiectele pot contine acțiuni, intalniri, dezbateri la care să fie invitați parlamentarii din circumscriptiile locale și/sau parlamentarii din comisia de specialitate a domeniului vizat.
Fiecare proiect trebuie sa aibe in vedere modalitati de promovare si informare publica, prin implicarea mass-media sau alte modalitati, pentru promovarea tematicii (actul/actele normativ/e dezbătute) și a autoritatiii finantatoare a proiectului.