Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
luări de cuvânt în plen
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Marina-Adelina Coste > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Marina-Adelina COSTE
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail

dep80@cdep.ro

Cetatenia

Romana

Data nasterii

30.11.1965

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Perioada

din Decembrie 2016 - prezent

Functia sau postul ocupat

Deputat

Principalele activitati si responsabilitati

Comisia de politica externa; Comisia pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati.

Numele si adresa angajatorului

Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor – str. Izvor, nr. 2 – 5, Bucuresti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitate politica

Perioada

din mai 2015 – octombrie 2015

Functia sau postul ocupat

Consultant in managementul implementarii proiectului

Principalele activitati si responsabilitati

Consultanta in managementul proiectului ’’CRESC- Capabil de reusita prin economia sociala’’- Finantat prin POSDRU 2007-2013

Numele si adresa angajatorului

ASOCIATIA ECO HOLOD, Judetul Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Consultanta, coordonare implementare proiect

Perioada

din mai 2015 – octombrie 2015

Functia sau postul ocupat

Consultant in managementul implementarii proiectului

Principalele activitati si responsabilitati

Consultanta in managementul proiectului ’’CRESC- Capabil de reusita prin economia sociala’’- Finantat prin POSDRU 2007-2013

Numele si adresa angajatorului

ASOCIATIA SOCIO HOLOD, Judetul Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Consultanta, coordonare implementare proiect

Perioada

din februarie 2015 – decembrie 2015

Functia sau postul ocupat

Manager de proiect

Principalele activitati si responsabilitati

Asigurarea managementului de proiect in cadrul proiectului ’’ FACTOR – Fii activ in orasul tau’’ – finantat prin POSDRU 2007-2013

Numele si adresa angajatorului

AJOFM BIHOR

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Consultanta, coordonare implementare proiect (rambursare, rapoarte de progres, notificari, acte aditionale, achizitii), managementul proiectului

Perioada

din decembrie 2014 – decembrie 2015

Functia sau postul ocupat

Manager de proiect

Principalele activitati si responsabilitati

Asigurarea managementului de proiect pentru investitia ‘’Achizitionare utilaje si echipamente pentru Comuna Ciumeghiu, judetul Bihor’’, finantat prin FEADR 2007-2013. Realizarea serviciilor de elaborare cereri de rambursare/plata, rapoarte de progres, proiect tehnic revizuit, achizitii

Numele si adresa angajatorului

Primaria Ciumeghiu, judetul Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Consultanta, coordonare implementare proiect (cereri de plata/rambursare, rapoarte de progres, notificari, acte aditionale, achizitii), managementul proiectului

Perioada

din mai 2012 – Decembrie 2016

Functia sau postul ocupat

Mediator

Principalele activitati si responsabilitati

Mediere

Numele si adresa angajatorului

Adelina Coste – Birou de mediator

Oradea ,str. George Enescu, nr. 3, parter, jud. Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitati de mediere

Perioada

din mai 2012 –Decembrie 2016

Functia sau postul ocupat

Consilier juridic / manager proiect

Principalele activitati si responsabilitati

Consultanta pentru elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, intocmirea cererii de finantare pentru accesare fonduri structurale europene

Consultanta in domeniul mangementului investitiei sau administrarea contractului de executie in cadrul proiectelor accesate prin fonduri structurale europene

Infiintare, modificare societati comerciale,

Recuperare creante, reprezentare in instanta,

Consultanta in dreptul comercial, dreptul muncii

Activitati de formare profesionala

Numele si adresa angajatorului

SC ACT LEGIS CONSULT SRL

Oradea ,str. George Enescu, nr. 3, parter, jud. Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Perioada

din septembrie 2011 – pana in aprilie 2012

Functia sau postul ocupat

Subprefect

Principalele activitati si responsabilitati

    1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:

    a) analizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora, pe care le înaintează prefectului;

    b) examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate și cu autoritățile administrației publice locale, a stadiului de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun;

    c) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;

    d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituției prefectului;

    e) asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum și a situațiilor financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administrației publice centrale organizat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;

    f) întocmirea proiectului regulamentului de funcționare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;

    g) dispunerea măsurilor în vederea organizării ședințelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi și a listei invitațiilor, pe care le înaintează prefectului;

    h) urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, și formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;

    i) gestionarea și urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență, precum și a hotărârilor luate în cadrul comitetului județean pentru situații de urgență;

    2. cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:

    a) asigurarea conducerii operative a instituției prefectului, cu excepția cancelariei prefectului;

    b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

    c) asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înființarea și organizarea oficiilor prefecturale și transmiterea acestuia către Ministerul Administrației și Internelor;

    d) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

    e) primirea, distribuirea corespondenței și urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;

    f) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

    g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Administrației și Internelor, precum și publicarea în monitorul oficial al județului ori al municipiului București, după caz;

    h) îndrumarea metodologică a secretarilor unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepția secretarului general al județului, respectiv al municipiului București;

    i) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

    j) stabilirea și urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;

    k) înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;

    l) acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de acestea;

    m) verificarea documentației și aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României;

    n) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;

    o) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;

    p) exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.

    3. Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către subprefect care are sarcina de a le pune în aplicare.

Numele si adresa angajatorului

INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BIHOR

Oradea,Parcul Traian, nr.5, Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Administratie publica

Perioada

din martie 2009 pana in  august 2010

Functia sau postul ocupat

Director cancelaria prefectului

Principalele activitati si responsabilitati

Reprezentarea prefectului in domeniile de activitate si structurile stabilite de acesta;

Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii sedintelor de lucru ale prefectului;

Urmarirea și comunicarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe centrale a problemele deosebite ce apar in judet si implicarea in rezolvarea lor;

Organizarea intalnirilor prefectului cu reprezentantii locali ai societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor și ai partidelor politice;

Punerea la dispozitia mijloacelor de informare in masa a informatiilor destinate opiniei publice in vederea cunoasterii exacte a activitatii prefectului, prin informari si conferinte de presa organizate saptamanal sau ori de cate ori este nevoie;

Prezentarea prefectului a materialelor si informarilor cu privire la activitatea structurilor de specialitate ale Institutiei Prefectului - Judetul Bihor.

Numele si adresa angajatorului

INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BIHOR

Oradea,Parcul Traian, nr.5, Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Administratie publica

Perioada

din iunie 2007 pana in  aprilie 2010

Functia sau postul ocupat

Consilier juridic

Principalele activitati si responsabilitati

Recuperarea creante, reprezentare in instanta,

Consultanta in dreptul comercial, dreptul muncii

Intocmire dosare pentru participare la licitatii

Participare la licitatii – achizitii publice

Numele si adresa angajatorului

SC PROIECT BIHOR SA

str. Gen. Magheru, nr. 23, Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitati de proiectare, arhitectura

Perioada

din septembrie 2007 pana in  martie 2009

Functia sau postul ocupat

Consilier juridic

Principalele activitati si responsabilitati

Consultanta pentru elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, intocmirea cererii de finantare pentru accesare fonduri structurale europene;

Consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie in cadrul proiectelor accesate prin fonduri structurale europene;

Intocmire analiza cost beneficiu pentru studii de fezabilitate necesare proiectelor care sunt finantate prin fonduri structurale europene;

Infiintare, modificare societati comerciale;

Recuperare creante, reprezentare in instanta,

Consultanta in dreptul comercial, dreptul muncii

Numele si adresa angajatorului

SC ACTUAL LEX CONSULTING SRL

str. Gen. Magheru, nr. 23, cam. 7, Oradea, Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Societate profesionala de audit, expertiza contabila si contabilitate

Perioada

din martie 2006 pana in aprilie 2010

Functia sau postul ocupat

Consilier juridic - administrator

Principalele activitati si responsabilitati

Consultanta pentru elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, intocmirea cererii de finantare pentru accesare fonduri structurale europene

Consultanta in domeniul mangementului investitiei sau administrarea contractului de executie in cadrul proiectelor accesate prin fonduri structurale europene

Infiintare, modificare societati comerciale,

Recuperare creante, reprezentare in instanta,

Consultanta in dreptul comercial, dreptul muncii

Numele si adresa angajatorului

SC ACT LEGIS CONSULT SRL

str. Gen. Magheru, nr. 23, cam 53, Oradea, Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Perioada

din septembrie 2006 pana in iunie 2008

Functia sau postul ocupat

Profesor

Principalele activitati si responsabilitati

Activitate didactica la specialitatea „ Organizarea resurselor umane”

Numele si adresa angajatorului

Colegiul Economic „ Partenie Cosma”str. Partenie Cosma, nr 5, Oradea, Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Invatamant preuniversitar

Perioada

din martie 2005 pana in  octombrie 2006

Functia sau postul ocupat

Consilier juridic

Principalele activitati si responsabilitati

Recuperare creante, reprezentare in instanta, avize contracte comerciale

Raporturi cu ITM, DGFPS, CAS, AJOFM

Recrutari si selectie de persoane in vederea angajarii

Numele si adresa angajatorului

SC LEGIS PROIECT CONSULTING SRL

str. Horea, nr. 61,Oradea,Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Consultanta in afaceri si management

Perioada

din iulie 1997 pana in  mai 2005

Functia sau postul ocupat

Sef birou administrativ / Sef oficiu juridic

Principalele activitati si responsabilitati

Dezvoltarea, propunerea si administrarea implementarii politicilor, programelor si procedurilor cu privire la resursele umane ale companiei si solutionarea problemelor legate de domeniul resurselor umane si domeniul juridic

Recuperare creante, reprezentare in instanta, avize contracte comerciale

Numele si adresa angajatorului

SC MEDA SA

str. Roman Ciorogariu, nr.24, Oradea, Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Comert en gross produse electrice si electrocasnice

Perioda

din septembrie 1991 pana in  septembrie 1995

Functia sau postul ocupat

Educatoare suplinitoare

Principalele activitati si responsabilitati

Educarea si supravegherea copiilor prescolari

Numele si adresa angajatorului

Gradinita de copii cu program normal nr. 38,

M-sal Ion Antonescu, Oradea, Bihor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Invatamant prescolar

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

 Mai 2016

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

Manager resurse umane

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Active Job Consulting SRL

Perioada

 Decembrie  2015

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

Evaluator de furnizori si programe de formare

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

SC EURO PERSONAL SRL IASI

Perioada

 Octombrie  2013

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

Evaluator proiecte

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

SC DOCTUS SRL SIBIU

Perioada

 martie 2012

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

Manager imbunatatiri procese

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Asociatia Centru Pentru Politici Publice (CENPO)

Perioada

Aprilie 2011

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat ECDL Complet

Domenii principale studiate / competente dobindite

Permisul european de conducere a computerului Complet

Syllabus Version/ Prpgrama ECDL 5.0

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

ECDL ROMANIA

Perioada

Din iulie 2010 pana in noiembrie 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Ministrului Administrației și Internelor

Agenția Națională a Funcționarilor Public

Perioada

noiembrie 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de Competente profesionale

Domenii principale studiate / competente dobindite

Formator

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor

Centrul regional de formare profesionala a adultilor Cluj

Perioada

Aprilie  2009

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire - Manager de proiect

Domenii principale studiate / competente dobindite

Fonduri structurale

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Procomunita Sibiu

Perioada

din octombrie 2007 pana in iunie 2008

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Master

Domenii principale studiate / competente dobindite

Formarea profesorilor

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Universitatea Oradea, Departamentul pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului Didactic (DPPPD)

Perioada

din octombrie 2003 pana in februarie 2005 

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Master

Domenii principale studiate / competente dobindite

Drept privat

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Universitatea Oradea, Facultatea de Stiinte Juridice

Perioada

din octombrie 1991 pana in iunie 1996

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Licenta

Domenii principale studiate / competente dobindite

Stiinte Juridice

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir“ Bucuresti, Facultatea de Drept Cluj Napoca

Perioada

din  noiembrie 2003 pana in decembrie 2003

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma – inspector personal

Domenii principale st udiate / competente dobindite

Inspectia in munca – perfectionare profesionala in domeniul relatiilor de munca

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale/

Procomnmita

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba materna

Romana

 Limbi straine cunoscute

 

Autoevaluare

Intelegere

Vorbire

Scriere

 Nivel european 

Abilitati de ascultare

Abilitati de citire

Interactiune

Exprimare

Exprimare scrisa

Engleza

B2 Utilizator independent

B2 Utilizator independent

B1 Utilizator independent

B1 Utilizator independent

B2 Utilizator independent

Franceza

B2 Utilizator independent

B2 Utilizator independent

B1 Utilizator independent

B1 Utilizator independent

B2 Utilizator independent

Maghiara

A2 Utilizator elementar

A1 Utilizator elementar

A2 Utilizator elementar

A2 Utilizator elementar

A1 Utilizator elementar

Abilitati si competente sociale

Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire pozitiva, originala, competenta. 

Abilitati si competente  organizatorice

 Abilitati de organizare, de analiza.

Capacitate de a solutiona probleme rapid si eficient.

Motivatie pentru performanta.

Implicare in succesul companiei, personalitate proactiva.

In prezent sunt asociat la SC ACT LEGIS CONSULT SRL unde am indrumat consilieri juridici stagiari si am angajati consilieri juridici definitivi,  fiind consilier juridic indrumator, membra  a Uniunii Consilierilor Juridici din Bihor. 

Abilitati si competente tehnice 

Foarte bun utilizator al aplicațiilor : Microsoft Office, Windows XP Professional, Depart Payroll, ERP Exact Globe for  Windows, EON agenda Legislativa

ECDL- Certificat complet

Abilitati si competente artistice

Muzica, am urmat cursurile gimnaziale intr-un Liceu Pedagogic

Arta dramatica – am urmat cursuri la Scoala Populara de Arta

Alte abilitati si competente

19-21 aprie 2013, Institutul de studii populare si Fundatia Hanns Seidel – certificat de absolvire – Scoala de Leadership

Mai 2009- Decembrie 2009, participare la cursuri si seminarii din cadrul Proiectului „ Regimul juridica al organismelor de cooperare transfrontaliera in dreptul roman si maghiar.Modele europene de alicare” din cadrul Proiectului Phare CBC2006/INTERREG IIIA, linie de buget RO-2006/018-446.01.01.02.22

Mai 2009, participare la Conferinta Internationala „ New Oreientation in Romanian and Hungarian Law”, organizata de Facultatea de Drept din Oradea, certificat de participare

Octombrie 2007- iunie  2008, curs de perfectionare profesionala pentru accesarea Fondurilor europene nerambursabile,certificat de expert consultant, emis de Agentia Nationala de Consultanta Agrara -ANCA

18 -19 septembrie 2006 – Institutul Roman de Training

 curs „Cum se finanteaza Proiecte din Fondurile Structurale 2007 -2013 ”

01 mai 2003 pana in 07 septembrie 2003 – Romarketing – Programul „Dezvoltarea abilitatilor mangeriale ale patronatului bihorean - certificat de participare, certificat de excelenta, Program finantat prin PHARE

18 septembrie 2001 - Universitatea Oradea – Facultatea de Litere si Stiinte Socio Umane – certificat de competenta lingvistica – limba franceza

Permis de conducere

Categoria B

Informatii suplimentare

Casatorita , 1 copil

Membra a Uniunii  Consilierilor Juridici din Romania, Colegiul Consilierilor Juridici din Bihor. 

Membra a Uniunea Nationala a Mediatorilor din Romania

Activitate politica

Membru PSD din 2014 ;

2014 – 2015  Presedinte executiv BPL Oradea

2015 – 2016 Vicepresdinte BPJ PSD Bihor

Purtator de cuvant PSD BIHOR

Consilier local 2012 - 2016

Consilier local PSD 2016 –  decembrie 2016

Candidat de primar la Primaria Municipiului Oradea - alegerile locale 2016

Deputat in Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor 2016 - prezent

11.04.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 31 mai 2023, 14:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro