Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 10, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-12-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 10, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franța;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și funcționarea activității de turism în România;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo-București;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo Da Vinci II", "Socrates II", "Youth" și "Cultura 2000" - România 0011, semnat la București la 21 decembrie 2000;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2001 pentru modificrea art.4 alin.6 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit și a art.15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată;
  Legea privind aprobarea Ordonanța Guvernului nr.73/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanța Guvernului nr.26/1998 privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat;
  Legea pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de Cooperare Navală în Marea Neagră, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001;
  Legea pentru modificarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deținute de Președenția României, Camera Deputaților, Senat, Guvern, ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecție și Pază, Curtea Supremă de Justiție și celelalte instanțe judecătorești, parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și de alte unități din sistemul justiției;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2001 privind reglementarea situației creanțelor Băncii Naționale a României și Casei de Economii și Consemnațiuni față de Banca "Dacia Felix" S.A.;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război.
  3   Informare privind aderarea domnilor deputați Nicu Cojocaru și Ioan Mihai Năstase la Grupul parlamentar al PSD.
  4   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   4.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire;
   4.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime MSC.48 (66), la Londra la 4 iunie 1996;
   4.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit.
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia-Năvodari.
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999.
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF).
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistență medicală balneară și de recuperare.
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stațiunile balneoclimatice în România și asistența medicală balneară (adoptată propunerea de respingere).
  14   Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea 10/2001 (amânarea dezbaterilor).
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, adoptată la Strasbourg, la 24 ianuarie 2001.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanțelor Publice și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 și la București la 23 iulie 2001 și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2001 pentru completarea art.1949 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active bancare.
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale.
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2001 pentru modificarea art.6 din Legea nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare.
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea satului Mănerău de la comuna Pestișu Mic, ca sat aparținător municipiului Hunedoara (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind autorizarea și funcționarea societăților comerciale care au activități cu specific imobiliar (amânarea votului final).
  25   Expunerea orală a întrebărilor și prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 15:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro