Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 20-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001

19. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
 
see bill no. 270/1998

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem, în continuare, la pct.16 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

Vă reamintesc că este vorba de o lege organică. Rog Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic să ia locul, iar inițiatorul rog să prezinte acest proiect de lege.

Doamna Ileana Tureanu:

Sunt Ileana Tureanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am onoarea să vă prezint un proiect de lege care abordează un domeniu deosebit de important pentru societatea noastră, cel al construcțiilor și investițiilor.

Proiectul de lege la care mă refer este propunerea de modificare și completare a Legii nr.50 din 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. În perioada respectivă și în anii care au urmat, această lege a reprezentat cadrul normativ care a permis reglementarea activității de construcții. Evoluția economică și socială care a avut loc în România a demonstrat însă necesitatea modificării cadrului legislativ existent pentru a permite o ameliorare a condițiilor de realizare a construcțiilor, reflectând cerințele sociale constatate, în vederea sporirii eficienței efortului investițional în acest domeniu.

Datorită păstrării în vechea lege a unor lacune, ambiguități și disfuncționalități generatoare de situații confuze sau de imposibilitatea de a acționa rapid și ferm pentru curmarea ilegalităților, s-a simțit necesară revizuirea textului legii.

Acumularea de probleme în acest domeniu a făcut ca un proiect de modificare a legii să fie înaintat spre dezbatere Camerei Deputaților încă din 15 sept.1998. Nu doresc să analizez motivele pentru care acest important proiect de lege nu a putut parcurge procesul complet de dezbatere și aprobare.

În prezent, revenim la dezbaterea proiectului de lege în cauză, pe baza raportului întocmit și înaintat spre dezbatere plenului Camerei Deputaților în data de 8 martie 2001 de către Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Printre ameliorările principale pe care le aduce prezentul proiect de lege în ceea ce privește realizarea construcțiilor aș menționa: 1. îmbunătățirea și simplificarea procedurii de autorizare, prin explicitarea elementelor constituiente și determinante, atât în corpul legii, cât și în anexe prin care se redefinește prin simplificare structura și competențele de avizare și de aprobare a documentațiilor necesare; 2. întărirea controlului privind disciplina în construcții și urbanism prin diversificarea aspectelor de urmărit și acordarea de abilități suplimentare organelor de control; 3. perfecționarea cadrului legislativ în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcție ca premiză a unei dezvoltări funcționale, echilibrate și armonioase a localităților; 4. restrângerea posibilităților de manifestare a corupției prin eliminarea ambiguităților și a formulărilor echivoce prin explicitarea termenilor definitorii din textul legii; 5. eficientizarea acțiunii de instaurare a disciplinei în autorizare și în urbanism prin accentuarea rolului coercitiv al sancțiunilor contravenționale.

Subliniez încă o dată importanța proiectului de lege pe care îl prezentăm spre avizare, spre aprobare și asupra faptului că este vorba despre o lege organică.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Domnule președinte Oltean, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, aveți cuvîntul pentru a vă prezenta raportul.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Proiectul de lege ce este supus astăzi atenției dumneavoastră este unul care face parte din categoria legilor organice și s-a dovedit, se dovedește unul extrem de important. Printre primele reglementări din acest domeniu, Legea nr.50 în 1991 a încercat să reglementeze problematica emiterii autorizațiilor în vederea executării de construcții. Datorită evoluției societății s-a simțit nevoia evidentă de a îmbunătăți acest proiect de lege, de a-l adapta la realitățile pe care economia și societatea românească le-au parcurs de-a lungul celor 10 ani de existență a acestui act normativ.

Proiectul care se dovedește a fi unul extrem de important, așa cum am subliniat, și cum de altfel a subliniat și inițiatorul în cuvântul de acum câteva minute, a stat pe ordinea de zi a comisiei făcând obiectul mai multor ședințe, atât la nivelul comisiei existente până la alegerile parlamentare, cât și mai ales în dezbaterea actualei comisii a Camerei Deputaților. Pentru a înlătura orice fel de suspiciune legată de modul în care s-a considerat întocmirea raportului, acest proiect de lege, spuneam, a fost luat în dezbatere de către comisia actuală, care a ținut cont atât de amendamentele propuse de către inițiator, cât și de către amendamentele înaintate de diversele grupuri parlamentare sau de către deputați în calitatea lor de persoană fizică, deci în calitate de deputat.

Toate aceste amendamente au fost analizate în profunzime de către comisie și ele se regăsesc încorporate fie la amendamente acceptate, fie la amendamente respinse.

Legea, în sine, a urmărit o simplificare a procedurilor de autorizare, eliminând într-o măsură simțitor de mare birocratizarea de la nivelul autorităților competente să emită autorizațiile de construcție, legea, în sine, acordă atribuții noi pentru autoritățile publice locale în ce privește emiterea, eliberarea acestor autorizații, competențe care duc, evident, la creșterea autorității reprezentanților administrației publice locale și județene.

De asemenea, legea în sine stabilește sancțiuni mult mai drastice pentru cei ce încalcă prevederile acestei legi în așa fel încât sancțiunea în sine să aibă și un rol nu numai coercitiv, dar și un rol educativ. Credem că prin proiectul de lege pe care astăzi o să-l adoptăm, acest domeniu face un pas înainte în ce privește calitatea reglementărilor în ce privește apropierea acestor servicii de către cetățeanul ce dorește să efectueze construcția.

De aceea, domnilor colegi, domnule președinte, socotim că în forma în care este prezentat raportul, el vine să răspundă atât intereselor inițiatorului, cât și intereselor celor care au depus amendamente la comisie și care au fost luate în calcul. De aceea, vă rog să votați acest proiect de lege în forma în care comisia de specialitate vi l-a supus atenției prin raportul ce a fost întocmit și ce v-a fost înaintat din timp.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină la dezbaterile generale.

Vă rog. Domnul deputat Bara, din partea Grupului parlamentar P.D.S.R.

Domnul Radu Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Legea nr.50 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, adoptat în anul 1991, a avut în vedere noile condiții determinante pentru modificarea structurală a economiei, prin trecerea de la o economie de tip dirijist la cea liberă, de piață, și ca urmare a avut și are meritul de a fi așezat pe noi baze procesul autorizării executării construcțiilor în concordanță cu legislația europeană în domeniu.

În timp, în urma aplicării prevederilor acesteia, constatându-se unele imperfecțiuni, ambiguități și posibilități de interpretarea unor prevederi ale legii a apărut necesitatea unor modificări sau completări ale acesteia. Acest fapt a determinat de altfel și inițierea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50. Modificările și completările propuse de inițiator au vizat în principal simplificarea procedurii de autorizare și înăsprirea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legii.

Prin noile propuneri ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și amendamentele comisiei noastre, rezultatul unor îndelungi dezbateri asupra proiectului de lege pe care-l propunem pentru adoptare, s-a avut în vedere pe lângă îmbunătățirea și simplificarea procedurii de autorizare a executării construcțiilor, de înăsprirea sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea legislației în domeniu și unele măsuri organizatorice menite să asigure calitatea actului de autorizare, dar și de întărire a disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și a realizării acestora.

Ca urmare, prezentul act normativ urmărește acordarea unor competențe sporite autorităților administrației publice locale potrivit principiilor descentralizării și autonomiei locale, mai buna organizare a aparatului propriu al consiliilor locale pentru a asigura analizarea și avizarea documentațiilor depuse de cetățeni în vederea autorizării; stabilirea unui sistem organizat de obținere a avizelor și acordurilor prevăzute de lege necesare întocmirii proiectelor care se prezintă pentru autorizare; asigurarea unei asistențe tehnice de specialitate pentru avizarea și întocmirea autorizațiilor de construcții în cazul în care acest lucru este necesar; definirea clară fără posibilități de interpretare a lucrărilor de construcții care necesită obținerea autorizației de construcție; restrângerea posibilităților de manifestare a corupției prin precizarea documentelor care trebuie depuse la autoritățile emitente ale autorizației de construcții, precum și a conținutului fiecărei documentații; eliminarea tuturor prevederilor care se refereau la elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, acestea fiind cuprinse în prezent în proiectul Legii amenajării teritoriului și urbanismului, adoptat de Camera Deputaților și aflat în dezbaterea Senatului în vecderea adoptării și nu în ultimul rând, stabilirea modului de calcul a taxei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Cele prezentate pot fi considerate ca argumente suficiente pentru ca dumneavoastră să susțineți adoptarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu amendamentele cuprinse în raportul comisiei.

Grupul nostru parlamentar va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai dorește cineva să participe la dezbateri.

Poftiți, domnule deputat, și am rugămintea să vă prezentați.

Domnul Gheorghe Dinu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Grupul parlamentar al Partidului România Mare este invitat să voteze pentru această lege, având în vedere faptul că noi, cei șase parlamentari, deputați care am făcut parte din Comisia de administrație publică locală și echilibru ecologic ne-am adus contribuția la textele inițiate de Guvern, precum și la discuțiile care s-au purtat pe fond în cadrul analizei acestei legi. Noi considerăm că este o lege modernă, nu spunem că este perfectă, viața va dovedi unde trebuie să mai acționăm, dar în principiu rog Grupul parlamentar al Partidului România Mare să fie de acord cu propunerea noastră, a celor șase membri deputați din Comisia pentru administrație publică locală, să votăm pentru.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva. Poftiți, domnule deputat, și vă rog, de asemenea, să vă prezentați.

Domnul Csaba-Tiberiu Kovács:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Csaba-Tiberiu Kovács, din partea Grupului parlamentar U.D.M.R. și aș vrea să fac doar câteva considerații privind aplicarea în timp a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

Cred că sunt în asentimentul multora dintre dumneavoastră că aplicarea acestei legi a lăsat foarte mult de dorit în perioada de aplicabilitate a acestei legi. S-au executat foarte multe construcții neautorizate, s-au eliberat așa-numitele autorizații provizorii. Pe baza acestor autorizații provizorii fiind îndrituite în ridicarea unor construcții "provizorii" care uneori seamănă cu niște palate și vreau să vă spun că, din punct de vedere juridic, până acum în practica instanțelor noastre în cazurile de neautorizare s-au luat "n" măsuri, dar niciodată de fapt nu s-a ajuns la măsuri așa mai drastice de demolare.

Deci, în acest domeniu, ar fi nevoie efectiv de mai multă disciplină. Noi în acest proiect am scos această posibilitate de autorizare a unor lucrări provizorii. Într-adevăr, au fost incriminate mai multe fapte. La nivelul contravențiilor s-au aplicat maxime mult mai consistente, dar eu totuși cred că la fel ca multe alte domenii, în România principala problemă nu este lipsa normei juridice, problema principală o reprezintă modul și felul în care această normă juridică este aplicată în spiritul ei. Din acest punct de vedere, eu consider că, după modificarea acestei legi, atât inspecția de stat pentru construcții, cât și autoritățile administrației publice locale vor trebui să manifeste mult mai multă seriozitate, mult mai multă înțelepciune în ceea ce privește acest domeniu atât de important nu numai pentru prezent dar și pentru viitorul celor care trăim în această țară.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai dorește cineva să intervină. Nu.

Trecem la dezbaterea pe texte. Vă rog să urmăriți cu atenție și proiectul legii și raportul.

Asupra titlului proiectului de lege nu există nici-un amendament. Dacă dumneavoastră aveți obiecții. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.I din preambul. Textul este neamendat de către comisie. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Asupra titlului Legii 50, deci, asupra titlului legii care urmează să fie modificată, vă rog să urmăriți raportul la pct.2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei de la pct.2. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La pct.3 din raport vă rog să observați, comisia propune un nou titlu pentru Cap.I. Dacă aveți obiecțiuni.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.4 din raport, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei care de fapt este o renumerotare. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.5 din raport, cel cu privire la art.1 alin.1 din legea de bază. Urmăriți amendamentul comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La alin.2 al art.1 din lege. Urmăriți pct.6 din raport, comisia nu are amendamente.

Dacă dumneavoastră aveți amendamente. Nu.

Votat în unanimitate.

La pct.7 din raport, cel cu privire la pct.3 din legea de modificare. Urmăriți amendamentul comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.8 din raport. Urmăriți de asemenea amendamentul comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La pct.9 din raport. Urmăriți amendamentul comisiei de la pagina 3. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin.3 al articolului, urmăriți pct.10 din raport. Comisia proplune eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni la amendament. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.11 din raport, comisia propune un nou alineat, 3. Dacă sunteți de acord cu acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.12 urmăriți amendamentul comisiei la alin.4. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.13, lit.a) rămâne nemodificată. În consecință, nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La lit.b), c) și d) urmăriți amendamentul comisiei de la pct.14, 15, 16. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru aceste amendamente. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Urmăriți vă rog pct.17, comisia propune eliminarea alin.5. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu.

Cine este pentru amendamentul de la pct.17 din raport? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.18 vă rog să urmăriți amendamentul comisiei referitor la pct.4 din legea de modificare. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.19 urmăriți vă rog amendamentul comisiei pentru literele a), b) și c) care sunt situate la pct.19, 20, 21, 22 din raport. Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct.23, vă rog să observați, comisia propune prin acel amendament introducerea unei noi litere, c1. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.24, 25, 26, 27, comisia propune reformularea lit.d), e) și g) și introducerea unei litere noi, f). Vă rog să observați textele de la pct.24, 25, 26, 27. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Le supun pe fiecare votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.28 din raport vă rog să observați amendamentul comisiei prin care reformulează la pct.5 din lege art.6 al legii modificate. Urmăriți amendamentul care începe de la pct.28 și merge până la pct.30 inclusiv, care se referă la lit.a). Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente. Este un text global, de aceea vă întreb în mod colectiv. Nu aveți.

Cine este pentru acest text. Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.31, 32, 33, comisia ne propune amendarea literelor b), c) și d). Dacă aveți observații la aceste amendamente de la pct.b), c), d), respectiv de la pag.7. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.34 și 35, comisia propune eliminarea art.2 și 3. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.36, comisia propune un amendament prin care introduce art.41 cu lit.a), b), c), d), e) și pentru alin.1 al art.41.

Urmăriți vă rog amendamentele de la punctele 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.43, 44, 45, 46, pag.8, 9, vă rog să urmăriți amendamentele comisiei cu privire la alin.2, 3, 4 și 5 ale art.nou introdus, art. 41.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.47 și 48 din raport vă rog să urmăriți amendamentul comisiei cu referire la art.5. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru acest amendament? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.49, comisia propune eliminarea alin.2. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.50 vă rog să urmăriți amendamentul comisiei pentru alin.3 cu îmbunătățire redacțională. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.51, comisia propune eliminarea alin.4. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.52, comisia propune un alineat nou. Vă rog să-l urmăriți. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.53, comisia propune eliminarea alin.5.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.54, comisia propune un alt text în locul alin.5, eliminat. Urmăriți vă rog amendamentul de la art.54. Dacă aveți obiecțiuni.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.55 și 56, comisia propune ușoare îmbunătățiri redacționale pentru alin.6 și 7. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.57 și 58, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei pentru art.6 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin.2 vă rog să urmăriți amendamentul comisiei de la pct.59. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.60 din raport, comisia propune eliminarea alin.3. Dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.61, comisia ne propune un nou alineat care devine alin.3. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La pct.62, comisia propune eliminarea alin.4. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.63, comisia propune ca alin.4 care a fost eliminat să fie înlocuit cu un nou alineat, 4, care să aibă formularea de la pct.63. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.64, comisia propune un nou cuprins pentru alin.5. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.65, comisia propune eliminarea alin.6. Dacă aveți observații. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.66, comisia propune ca alin.6 prin renumerotare să aibă formularea aici cuprinsă. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.66. Nu sunt.

Cine este pentru amendamentul de la pct.66 cu privire la alin.6? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.67, comisia propune un nou amendament pentru alin.7 transformat din alin.8.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.68, 69, comisia ne propune ușoare reamenajări pentru alin.8 și 9. Vă rog să le urmăriți la pct.68, 69. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.70 pentru alin.11 care devine 10, comisia, de asemenea, propune o reformulare. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.71 referitor la alin.12 care devine 11 vă rog să-l vedeți în redactarea comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.72, cel cu referire la alin.13 care se renumerotează potrivit comisiei în alin.12. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La pct.73, comisia propune eliminarea art.14. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.74, comisia propune un nou text pentru alin.13. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La pct.75, comisia ne propune un nou alin.14. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La pct.76, comisia ne propune un nou text alin.15. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.77, comisia propune un alin.16. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.78, comisia ne propune ca după art.6 să se introducă un art.61 cu alin.1 și 2 cuprinse la pct.78, 79, 80 din raport. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru acest text 61 care se întinde de la pct.78, 80 din raport. Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.81, comisia ne propune un art. Nou, art.62. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.82, comisia propune eliminarea textului alin.1 de la art.62. Dacă aveți obiecțiuni.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.83, comisia propune în locul alin.1, eliminat, un nou alineat. Vă rog să-l urmăriți acest amendament începând de la pct.83 până la pct.87 respectiv alin.1 cu literele a), b), c) și alin.2 de la pct.87. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentele cuprinse la pct.83, 84, 85, 86 și 87 care toate se referă la alin.1 și 2 al art.62..

Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu.

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

Pct.88 din raport se referă la modificarea art.7 alin.1 și vă rog să urmăriți în cadrul acestui alineat și lit.a). Deci, punctele 88, 89, 90 din raport. Dacă aveți obiecțiuni.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.91 din raport urmăriți noua lit.d). Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.92 și 93 vă rog să vedeți amendamentul comisiei cu privire la noile litere c) și d). Dacă aveți obiecțiuni la aceste două amendamente. Nu.

Cine este pentru fiecare din aceste amendamente? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.94 și 95 din raport, comisia propune eliminarea actualelor litere d) și e). Dacă aveți obiecțiuni la cele două amendamente. Nu.

Supun votului dumneavoastră pe fiecare din acestea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.96 din raport, comisia propune la art.8 modificarea lit.e), f). Vă rog să le urmăriți în raport la pct.97, 98. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Aveți vreo obiecțiune, domnule Leonăchescu.

Vă rog. Să precizați la care din litere aveți obiecțiuni.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.8 alin.1 propun o redactare mai fluentă a textului, deci nu o modificare de fond, și anume: "Se pot executa fără autorizație de construire lucrări care nu modifică structura..." etc., etc. "și anume,". Deci, "următoarele" și virgula transferate, dacă vreți, la sfârșit. Virgula scoasă și în loc de "următoarele" trecem "și anume". Și urmează enumerarea.

Deci încă odată: "Se pot executa fără autorizație de construire lucrări care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor și instalațiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora și anume:..."

Ca să punem la început cauza și apoi expresia care anunță enumerarea.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog inițiatorul să se pronunțe. Nu este nimeni din partea inițiatorului?

Comisia.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi credem că textul așa cum este formulat de comisie este suficient de clar și scoate în evidență toate elementele necesare a fi reținute. Deja credem că nu se impune modificarea lingvistică a acesteia.

Domnul Valer Dorneanu:

Aș adăuga aici că sintagma "și anume" nu e prea normativă.

Eu supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei întâi, așa cum se procedează, potrivit Regulamentului. Ați ascultat și explicațiile președintelui comisiei.

Cine este pentru redactarea art. 8 alin. 1, potrivit formulării comisiei? Vă rog să urmăriți raportul la pct. 97.

Cine este pentru? Vă rog să vă exprimați votul. Mulțumesc.

Împotrivă? 20.

Vă rog, încă o dată, colegii care au votat pentru să-și mai exprime încă o dată votul.

Cine este pentru textul în redactarea comisiei? 44 voturi pentru, 20 împotrivă s-a adoptat.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 44 voturi pentru, 2 abțineri și 20 contra s-a aprobat textul alin. 81, potrivit amendamentului de la pct. 97.

La lit. g) textul este nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Pentru lit. h) urmăriți pct. 100. Comisia aduce o îmbunătățire redacțională.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La lit. i) urmăriți pct. 102 din raport. Textul este nemodificat de comisie.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct. j) urmăriți amendamentul de la pct.103, al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu.

Unanimitate.

Rog pentru stenogramă să urmărească, atunci când este vorba de un text nemodificat, nu-l mai supun votului.

La lit. j) ați votat.

La pct.104, comisia ne propune o nouă lit., k).

Dacă aveți obiecțiuni? Urmăriți amendamentul de la pct.104. Nu.

Cine este pentru acest amendament? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin. 2 al art. 8 urmăriți pct. 105. Textul rămâne nemodificat.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct.106, comisia propune eliminarea alin. 3.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 107, din raport, comisia propune abrogarea art. 9.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.108, 109 și 110 comisia, la pct. 15 propune introducerea unui articol nou, 91, cu cele două alineate.

Vă rog să observați textul. Dacă aveți observații? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La pct. 111, comisia propune modificarea alin. 1 și 2 al art. 10. Urmăriți pct. 111, 112 și 113 din raport.

Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Pentru alin. 3 al acestui articol, comisia nu propune amendamente. Urmăriți pct. 114 din raport.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct.115, comisia ne propune modificarea art. 12 alin. 1 și în cadrul ei a literei a), potrivit amendamentelor de la pct.115, 116 și 117.

Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente?

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Mircea Bucur:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Onorată asistență,

Nu am la aceste articole, însă am un amendament la acest articol 12, care este prins în raport, și anume amendamentul se referă la completarea art. 12 cu lit. g) în care se stipulează și facilitățile care se dau pentru realizarea de locuințe, pentru beneficiarii Legii nr. 42, deci urmașii eroilor martiri, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie.

De ce am făcut acest amendament? Pentru că în Legea nr. 42 sunt stipulate anumite drepturi, dar sunt foarte ambigui.

De exemplu, prioritate la închirierea și cumpărarea de locuințe, deci, ce înseamnă această prioritate este un lucru care îngreunează, spun eu, administrația publică în a oferi aceste drepturi, iar prin acest amendament am ajuta respectarea și a Legii nr. 42.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Ne-ați obligat să inversăm puțin lucrurile. Dar, pentru a nu pierde șirul motivațiilor pe care le-ați adus, rog comisia să se pronunțe cu privire la acest amendament care vizează introducerea unei noi litere în cuprinsul art. 12.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La poziția 321 din raport se află amendamentul pe care colegul nostru îl susține în fața dumneavoastră pentru a fi cuprins în acest proiect de lege.

Comisia își menține punctul de vedere exprimat prin raport și apreciază că un asemenea amendament nu-și găsește locul în această lege, care este o lege privind autorizarea construcțiilor, facilitățile pe care noi le-am putea crea pentru diverse persoane, chiar beneficiari ai Legii nr. 42/1990, nu pot fi încorporate în această lege. Ele nu se regăsesc și nu pot fi regăsite în această lege, de aceea noi ne menținem punctul de vedere exprimat prin raport, deci susținem respingerea acestui amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați reținut amendamentul.

Domnule Leonăchescu, doriți să vă susțineți colegul, da? Poftiți.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu s-a prezentat o argumentație pentru respingerea acestui nou alineat. Articolul ar suna așa: "Prin excepție de la prevederile art.10 alin.1, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, următoarele situații" și aici urmează enumerarea unor situații, printre care și pentru realizarea de locuințe pentru tineri, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Noi propunem acest alineat g) care sună în felul următor: "pentru realizarea de locuințe pentru urmașii eroilor martiri, răniților și luptătorilor cu merite deosebite, posesori ai certificatelor, conform Legii nr. 42 din 1990, republicată".

Noi credem că facem un act de sprijinire și de recunoaștere, practic, a urmașilor eroilor, martirilor și eroilor Revoluției. Nu avem de ce să respingem un asemenea amendament, practic nu avem argumente.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Am, totuși, întrebarea, dumneavoastră fiind un distins jurist, dacă nu sunt suficiente prevederile Legii nr. 42, care acordă acolo toate facilitățile care se li se cuvin revoluționarilor.

Poftiți, domnule Bucur. Și rog și reprezentantul Guvernului să se pregătească să răspundă la acest amendament.

Domnul Mircea Bucur:

În calitate și de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42 și ocupându-mă foarte mult de aceste probleme este foarte ambiguu când spui "prioritate la închiriere". Prioritate, deci, ce înseamnă? Te pune pe locul întâi, unde te pune. Deci, această Lege 42 din 1990, de când a fost dată nu-și mai are aplicativitate.

Aici este o chestiune și nu vreau să mă refer la alte legi care au tăiat din Legea nr. 42, ordonanțe de Guvern și așa mai departe. Deci, aici se poate face foarte ușor o corelare între două legi care să fie mai explicit pentru cei care vor să acorde această prioritate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul Guvernului. Aveți cuvântul la tribună, doamnă.

Doamna Ileana Tureanu:

În general, prevederile legii stimulează construcția de locuințe și încurajează construcția de locuințe. Noi am cerut și am introdus pentru locuințele care se construiesc prin ANL, pentru programul de locuințe pentru tineret.

De principiu nu avem de ce să ne opunem ca aceste facilități formale oferite de Legea nr. 42 să fie incluse în această lege. Sigur că putem spune că ei sunt cuprinși deja în locuințele pentru tineri până la 35 de ani sau în programul ANL. Adică s-ar putea să fie implicit în punctele celelalte, dar nu ne opunem să fie inclus.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva să intervină? Domnul președinte Oltean. V-aș ruga să vă referiți și la corelația cu Legea nr. 42.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

În primul rând, mă surprinde oarecum punctul de vedere al inițiatorului, pentru că la dezbaterile care au avut loc în cadrul comisiei a găsit argumente care justificau respingerea acestui amendament și comisia și-a permis și își permite în continuare să-și susțină amendamentul, să-și susțină punctul de vedere, considerând că nu putem lărgi sfera celor care beneficiază de facilitățile pe care această lege le prevede prin art. 12, Legea nr. 42/1990, în opinia mea, creează suficient de multe facilități pentru beneficiarii acesteia, iar dacă ea într-adevăr se apreciază că pe parcursul evoluției societății unele prevederi nu se regăsesc, atunci putem gândi o inițiativă privind modificarea acestei legi. Dar în corpul Legii nr. 50 noi credem că o asemenea prevedere nu poate să-și găsească locul.

De aceea, ne menținem punctul de vedere exprimat prin raportul ce constituie obiectul de dezbatere acum.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate domnule deputat Bucur, vă rog să vă uitați în Regulament cum este cu luarea la cuvânt în cazul amendamentelor respinse.

Domnul Mircea Bucur:

Dar în momentul în care se spune o nedreptate, nu pot să mă abțin!

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți!

Domnul Mircea Bucur:

Onorată asistență,

Fiind nou, ca să spun așa, deputat, în comisie s-a discutat, dar cum să spun, la colțuri. A spus: "lăsați că o să discutăm în plen și nu vor fi probleme".

În comisie nu s-a discutat și nu s-a votat. Atât am vrut să spun. Nu că s-a votat și este alt punct de vedere. Deci s-a introdus ca un amendament respins, dar nu s-a votat și s-a zis că se discută în plen.

De aceea, eu am considerat că suntem colegi. Îmi pare rău că ne spălăm rufele comisiei în fața dumneavoastră, însă s-a spus că se discută în plen. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Față de această afirmație sunt obligat să-i dau cuvântul domnului președinte Ioan Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Îmi pare rău că sunt nevoit să revin la microfon și să-l contrazic pe distinsul meu coleg și să-i reamintesc că la nivelul comisiei există o dezbatere și a fost o dezbatere serioasă, referitoare la fiecare articol. Noi nu putem să ne permitem să respingem un articol și să-l trecem în raport ca amendament respins, pe ideea că-l vom admite îl plenul Camerei Deputaților. A fost o dezbatere serioasă, a participat și inițiatorul, pe tot parcursul discuțiilor purtate pe marginea acestei legi comisia a apreciat că acest amendament nu poate fi acceptat și niciodată, nimeni dintre cei prezenți la dezbatere și care au susținut acest amendament nu au avut o altă opinie referitoare la susținerea acestui articol în plenul Camerei Deputaților.

De aceea, mă simt obligat să mențin punctul de vedere al comisiei și să-l rog pe distinsul meu coleg să fie mult mai atent la afirmațiile ce le face, legat de modul în care se desfășoară activitatea la nivelul Comisiei de administrație publică.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul pe care l-a prezentat domnul deputat Bucur și care comisia a propus să fie respins. Ați ascultat explicațiile tuturor, vă rog să vă exprimați votul.

Cine este pentru amendamentul domnului Bucur? 28 voturi pentru.

Împotrivă? Cine este împotriva amendamentului, deci pentru punctul de vedere al comisiei? 45 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 45 voturi împotrivă, 28 pentru a fost respins amendamentul domnului deputat Bucur.

Revenim la pct. 118, 119, 120, 121 și 122 din raport. Cele cu privire la lit. b), c), d), e) și f), astfel cum sunt amendate de către comisie. Precizez că în privința lit. d) și lit. b) comisia nu propune modificarea textului.

Dacă aveți obiecțiuni la aceste litere? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Rețineți, amendamentul domnului deputat Bucur urma după lit. f), deci după pct. 122, acolo urmează să-l plasați, staful tehnic.

La pct. 123 din raport, urmăriți, vă rog, noul text al art. 13, alin. 2, 3 și 4, care se regăsesc în raport la pct. 123, 124, 125.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La pct.126, cel cu privire la alin. 4 al art. 13 comisia nu are observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 15, lit. a) și b), urmăriți, vă rog, amendamentele de la pct.127 și 128.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru lit. b) a art. 15 nu sunt modificări de către comisie, deci votat în unanimitate.

La art. 19 urmăriți pct. 130. Comisia propune modificarea acestuia. Urmăriți amendamentul de la pct.130, 131.

Dacă aveți obiecții? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.132, punctul din raport, comisia propune modificarea art. 20 alin. 1 și 2.

Aveți observații la alin.1 și 2?

Domnul Radu-Liviu Bara:

La art.20.

Domnul Valer Dorneanu:

La care?

Domnul Radu-Liviu Bara:

La art.20.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, interveniți. Domnul deputat Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Domnule președinte,

La art. 20, comisia a propus eliminarea unui alineat 3.

Eu am să-i dau citire la acest alineat: "Terenurile din intravilanul localităților aflate în proprietatea privată sau publică a primăriilor pe care sunt realizate amenajări urbanistice, legal aprobate, de natura construcțiilor supra și subterane a spațiilor verzi și de producție, precum și rezervele de spații necesare dezvoltării infrastructurii ori a realizării unor obiective de utilitate publică, evidențiate în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, situație în care se aplică prevederile legale privind despăgubirile".

În acel moment comisia a propus...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, nu vă supărați, de unde citiți, pentru că eu nu găsesc acest text la pct. 132.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Nu o să-l găsiți, fiindcă nici nu a fost trecut în raport!

Domnul Valer Dorneanu:

Păi și atunci de unde-l citiți?

Domnul Radu-Liviu Bara:

Eu citesc din propunerea care s-a făcut, care a venit de la comisie. Probabil că s-a omis când s-a făcut raportul.

Domnul Valer Dorneanu:

Din textul legii?

Domnul Radu-Liviu Bara:

Din textul care a venit la comisie de la Guvern. Deci, a fost omis. Dacă-mi dați voie o să ne lămurim. Numai puțin, domnule președinte.

S-a propus eliminarea acestui alineat, pe considerentul că art. 34 din Legea nr. 1 din 2000, așa-zisa "Legea Lupu" este prevăzut exact ce era în articolul 20.

Propunerea din Legea nr. 1 din 2000 privind art. 34 la care chiar am fost eu inițiatorul. Sigur că în acel moment, în prevederile art. 34 din Legea nr. 1 se refererea la lucrările de investiții aprobate potrivit legii.

Eu consider, cel puțin, și sper și comisia să fie de acord, cred că și inițiatorul, că nu sunt suficiente, întrucât, de la data aplicării acestei legi investițiile afectează atât terenurile ocupate de către construcțiile propriu-zise, supraterană și subterane, cât și terenuri - și aici vă rog să fiți atenți - cât și terenurile afectate de amenajări urbanistice: alee de acces, pietonale și carosabile, inclusiv parcajele, spațiile verzi. Au fost cazuri când instanța, pe baza acestei legi s-a grăbit și deja documentațiile legal aprobate în funcțiuni bine stabilite, deci investițiile, proprietarii au solicitat autorizarea unor lucrări de construcții, și anume: pe parcaje pe zona verde din zona blocurilor și pe aleile pietonale. Am să vă dau numai două exemple în care spațiile verzi aferente circulației urbane Drobeta Turnu Severin și Piața Lozan sau pe zonele de circulație pietonală și carosabilă dintre București și Mânăstirea Antim, proprietarii solicită terenurile respective.

Și rugămintea mea este, domnule președinte, să acceptați reintroducerea acestui alineat nou, sigur, cu acceptul Camerei Deputaților, care să aibă următorul cuprins: "Terenurile din intravilanul localităților, aflate în proprietatea privată sau publică a primăriilor, pe care sunt realizate lucrări de investiții, inclusiv amenajările urbanistice aferente, aprobate potrivit legii, nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, situație în care se aplică prevederile legale privind despăgubirile".

Eu aș dori să fiți de acord cu această propunere, tocmai datorită unei atari probleme care au apărut de la aplicarea acestei Legi 1 și care eu cred că, dacă acest alineat apare la art. 20, foarte multe litigii se vor stinge.

Sigur, doresc să cunosc și poziția inițiatorului, chiar și a colegilor din comisie. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, eu vă rog, totuși, să ne ajutați să respectăm Regulamentul. Deci, noi avem un raport al noii comisii, pe care îl dezbatem. De fapt, legea de modificare a Legii nr. 50/1991 o analizăm din punct de vedere al raportului actual și atunci n-am cum să mă raportez. Dumneavoastră, la raportul actual, respectiv în comisia actuală n-ați formulat asemenea amendamente ca să le putem lua în dezbatere.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Ba da, domnule președinte.

În raportul actual, acest alineat nou, la art.20 alin.3, era numerotat, a fost eliminat de către comisie și nu s-a mai trecut ca și eliminat. Părerea mea este că că s-a întâmplat la redactare.

Deci, ca să nu considerați că propun ceva ce nu s-a discutat în cadrul raportului, are cuvântul și domnul președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Bara, ne puneți în imposibilitate de a vă urmări. Uitați-vă, eu am textul art. 20, la pct. 19 din lege, care nu vorbește nimic despre textele dumneavoastră. Am raportul, care nici el nu vorbește nimic despre textele dumneavoastră și atunci noi nu știm la ce să ne raportăm cu discuția. Deci, de aceasta este bine să respectăm Regulamentul.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Respectăm. Domnule președinte, din inițiativa care a venit de la Guvern exista acest alineat nou, 3, pe care comisia l-a luat în discuție și a propus eliminarea lui. Din raport a dispărut acest punct. Trebuia să apară măcar...

Domnul Valer Dorneanu:

Uitați, veniți încoace, am proiectul legii venit de la Guvern.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Eu știu!

Domnul Valer Dorneanu:

Unde găsiți dumneavoastră la pct. 19 alineatul de care vorbiți?

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În redactarea acestei legi am lucrat foarte mulți inși, sunt și eu în comisie de 5 ani de zile; două coaliții guvernamentale și-au pus amprenta pe structura ei, evident, idei eterogene. Au fost momente în care au dispărut fără să știm cum, în unele conjuncturi, unele propuneri; au fost momente în care au apărut alte propuneri.

Eu am următoarea propunere: să retrimitem la comisie acest raport, să fie completat în baza noilor elemente care au apărut astăzi în discuție. Pentru că și noi avem observații, de care nu s-a ținut cont, spunându-se că se vor rezolva în plen și iată că nu se pot rezolva în plen. Mulțumesc.

Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai adaug că, pe fond, domnul Bara este susținut și de grupul nostru parlamentar.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat. Și, pe urmă, rog și reprezentantul Guvernului să se pronunțe cu privire la textul propus.

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Practic, în cazul acestui alineat, noi am avut următoarea situație: față de propunerile care au fost formulate de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, ulterior s-a mai venit cu câteva propuneri în plus, care au fost prezentate în timpul dezbaterii proiectului de lege în comisie. Acest amendament, într-adevăr, a fost discutat în comisie și a fost respins, singura chestiune care ridică acum niște semne de întrebare este faptul că s-a omis, la amendamente respinse la art. 20 alin. 3, să fie menționat în mod expres acest text.

Dar, dat fiind faptul că amendamentul s-a discutat în comisie și a fost respins, eu nu cred că în această situație se impune a fi luată în considerare o propunere de genul să restituim întreg raportul la comisie. Ce să mai facă comisia? Practic, am discutat acest raport, inclusiv acest articol.

Deci, regulamentul nu este în acest spirit. Regulamentul, referitor la o asemenea situație, face vorbire doar de o problematică, când în plen se ridică niște amendamente de așa manieră încât au efecte asupra întregului text în discuție, președintele Camerei poate retrimite textul respectiv, nu raportul, comisiei. Dar nu suntem într-o asemenea situație, pur și simplu e vorba de o omisiune a acestui text la partea de amendamente respinse.

La art. 20, de altfel, mai e un amendament respins, dar lipsește acest alin. 3. Repet, însă, acesta s-a discutat în comisie, iar pe fond sigur că implicațiile lui sunt destul de serioase. Noi am avut în vedere că vizavi de această situație, reprezentanții Guvernului au dat vreo 2 sau 3 exemple de localități: Drobeta Turnu-Severin și București, unde s-au întâmplat asemenea cazuri, că instanțele judecătorești au restituit, în asemenea situații, niște terenuri, dar vreau să repet, din punct de vedere al efectelor juridice, acestea au intrat sub autoritatea de lucru judecat, noi degeaba mai modificăm acest text acum, pentru că ceea ce s-a restituit rămâne bine restituit.

Iar chestiunea că cei care au redobândit asemenea terenuri solicită niște autorizații de construcție, ca să realizeze niște construcții care nu se încadrează zonei, păi, de fapt, legea lasă administrației publice suficiente mijloace ca să refuze, într-o asemenea situație, eliberarea autorizației. Deci soluția, în nici un caz, nu este să introducem o normă prin care să blocăm niște posibile restituiri în întregime și, mai ales, nu rezolvăm acele situații în care aceste restituiri s-au făcut deja prin hotărâri judecătorești. Chiar în argumentația scrisă a reprezentanților Guvernului se face referire exact la asemenea situații.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, iertați-mă, nu mai intrați pe dezbatere în fond asupra acestui amendament, am înțeles.

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenționare, eu, cel puțin pentru o perioadă de 3 luni, nu am să vin la acest microfon, pentru că în legislatura trecută nu am fost obișnuit ca, având în spate 30 de mii de voturi, să mi se ia cuvântul. Vă mulțumesc, timp de 3 luni nu ies, dar în fiecare zi de marți, la declațiile politice, am să ies să protestez împotriva acestei maniere dictatoriale.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, v-ați supărat degeaba. Nu v-am luat cuvântul, pe fond, dumneavoastră ați făcut o observație foarte bună, în sensul că acest amendament a fost discutat în comisie și a fost respins, și eu vroiam să lămurim întâi o problemă de procedură și, pe urmă, vă dădeam cuvântul în fond, pe amendament. Și chiar o să vi-l dau.

Deci, cred că putem debloca acest lucru, rugându-l pe domnul deputat Bara să ne prezinte amendamentul scris, așa cum prevede legea. Vă rog să ni-l prezentați!

Și eu sunt de acord cu domnul deputat care s-a supărat - și îi cer scuze dacă nu m-am făcut înțeles -, având în vedere că s-a discutat amendamentul în comisie și a fost respins. Și acum urmează să-l supun votului, mai exact, dezbaterii dumneavoastră, și aici au cuvântul toți cei care doresc.

Pentru că este ora 13,00, îl rog încă o dată pe domnul deputat Bara să prezinte amendamentul. Deci, ar urma ca în structura art. 20 să introduceți un nou alineat, cu cuprinsul prevăzut aici. Prezentați-l încă o dată și după pauză vă dau cuvântul pe fond tuturor celor care doriți.

Vă rog!

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Îngăduiți-mi câteva cuvinte, ca să fie lucrurile foarte clare în privința aceasta. La reluarea dezbaterilor pe marginea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 50, comisia a avut în față două materiale: proiectul înaintat de către Guvern și raportul Comisiei pentru administrație publică din vechiul Parlament. Acest articol pe care domnul Bara îl susține astăzi nu se regăsește în proiectul de lege înaintat de către Guvern, el era un amendament nou însușit de către comisie la propunerea unui parlamentar din vechea comisie.

În cadrul dezbaterilor, atât ințiatorul, cât și membrii comisiei au apreciat că acest articol nu poate să se regăsească în noul raport întocmit de către comisie. A fost un amendament respins. El, nefiind încorporat în proiectul de lege, nefiind susținut de către parlamentarii actualei comisii, nu apare ca un amendament respins sau susținut de către cineva. De aceea el nu se regăsește în raportul întocmit de către comisie, pentru că nu a fost amendamentul nici al inițiatorului și nici al unuia dintre parlamentarii actualei comisii, domnule președinte. Aceasta este explicația care justifică neregăsirea acestui amendament la capitolul amendamente respinse.

Resusținerea lui de către inițiator - și, iertați-mă, iarăși sunt nevoit să fiu nemulțumit - apare ca o abatere de la regulament, pentru că apare ca un amendament nou. Și eu cred că este normal, dacă îl calificăm amendament nou, să fie retrimis comisiei, aceasta să-l analizeze și să revină cu un punct de vedere asupra acestuia la viitoarea ședință. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte, nu vă supărați, de la colegul dumneavoastră, domnul deputat Kovacs, am înțeles că totuși s-a dezbătut acest amendament în comisie și a fost respins. Domnule Kovacs, iertați-mi supărarea, a fost dezbătut sau n-a fost dezbătut?

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

A fost.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun, atunci urmează să ne pronunțăm în plen asupra lui.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, dezbaterea, v-am spus, s-a făcut pe cele două materiale, el n-a fost susținut de către nimeni. În momentul când s-a luat articolul respectiv, s-a propus eliminarea și s-a eliminat fără să existe o susținere din partea unuia dintre colegii noștri. Drept consecință, nu putea să apară în amendamentele respinse din raportul nostru.

Domnul Valer Dorneanu:

Îi dau cuvântul și inițiatorului, probabil că o fi fost și dânsul la dezbatere.

Doamna Ileana Tureanu:

Sigur că noi, ca inițiatori, nu putem să influențăm votul comisiei, numai că acest articol a fost susținut în comisie de inițiator, cu insistență, din cauza situațiilor de care ne izbim zi de zi, pe care nu le putem repara astăzi, dar pe care le putem preîntâmpina. S-a discutat mult în comisie, s-a evocat art. 34 din Legea nr. 1/2000, s-a spus că art. 34 rezolvă această situație și noi am spus că nu este adevărat.

Art. 34 din Legea Lupu spune "terenurile fără construcții", ceea ce tribunalele interpretează ca orice teren pe care nu este construit, dar nu spațiile urbanistice, care pot să fie orice de utilitate publică. Sunt zone cu rețele edilitare, sunt străzi, sunt șine de tramvai, sunt parcaje, sunt spații de protecție a monumentelor. Pentru instanțe faptul că nu este construit deasupra este suficient temei de retrocedare.

Deci, noi am susținut în comisie acest punct. Îmi pare foarte rău, toată lumea știe, am fost acolo, inițiatorul a susținut acest punct în comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Mie mi se par clare lucrurile. E vorba de un amendament care a fost, totuși, prezentat în comisie, nu mai spun că el a fost discutat în cealaltă comisie. Comisia l-a respins, potrivit regulamentului, inițiatorul are dreptul să-și susțină acest amendament și îi dau cuvântul să o facă.

Domnul Radu Liviu Bara:

"Terenurile din intravilanul localităților aflate în proprietate privată sau publică a primăriilor, pe care sunt realizate lucrări de investiții, inclusiv amenajările urbanistice aferente, aprobate potrivit legii, nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, situație în care se aplică prevederile legale privind despăgubirile."

Domnul Valer Dorneanu:

Am rugămintea să reflectați la acest amendament în pauza de masă, să-l discutați în grupurile parlamentare și urmează dezbateri pe marginea lui. Și îl vom supune votului plenului Camerei, așa cum se procedează cu celelalte amendamente respinse.

Urmează o pauză până la ora 14,00. Am rugămintea să încercăm să ne încadrăm în termen, pentru a putea parcurge acest proiect de lege care mi se pare important și nu mi se pare justificat ca pentru un singur amendament să-l trimitem înapoi, în comisie.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 10:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro