Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 20-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2001

23. Dezbaterea Proiectului de Lege privind extrădarea (amânarea votului final).  
 
see bill no. 48/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Stimați colegi,

Urmează proiectul de Lege privind extrădarea. Rog reprezentantul Ministerului Justiției să prezinte acest proiect de lege. Comisia juridică, domnul președinte Ionel Olteanu. Vreți să combateți de acolo din sală. Rămâneți pe loc.

Doamna Cristina Luzescu (secretar de stat, Ministerul Justiției.):

Domnule președinte,

Doamnelor, domnilor deputați,

În dreptul nostru intern, dispoziții referitoare la extrădare există în Constituție în art.19, în Codul Penal, art.9 și 6 și 7, în Legea nr.4 din 1971 privind extrădarea, precum și în declarațiile sau rezervele făcute de România prin legi de ratificare a convențiilor multilaterale care conțin norme interesând extrădarea.

Constituția prevede în materie trei principii și anume: cetățenii români nu pot fi extrădați, străinii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale sau în condiții de reciprocitate, iar extrădarea se hotărăște de justiție. Codul Penal adaugă ca izvor de drept legea internă și consacră regula prevalenței dreptului internațional asupra dreptului intern în domeniu. Legea nr.4 din 1971 privind extrădarea este legea specializată în vigoare, dar ea conține numeroase reglementări depășite sau omisiuni esențiale.

Scopul redactării prezentului proiect de lege a fost să complinească aceste lipsuri și să remedieze neconcordanțele actuale ale Legii nr.4/1971. Referitor la declarațiile sau rezervele făcute prin legile de ratificare a unor convenții multilaterale, sunt esențiale dispozițiile menționate în Legea nr.80 din 1997, prin care România a ratificat Convenția Europeană de extrădare de la Paris 1957, precum și protocoalele sale adiționale, încheiate la Strasbourg în 1975 și respectiv în 1978.

Ca act de cooperare internațională și de asistență judiciară între state, fără de care extrădarea nu s-ar putea realiza, izvorul principal de reglementare al acesteia îl constituie înțelegerea internațională, tratatul, convenția, acordul. România are în prezent stabilite relații convenționale interesând extrădarea cu 51 de state, dintre care, 36 sunt state membre la Convenția Europeană de Extrădare. Cu celelalte 15 state, România are încheiate convenții bilaterale, de exemplu cu Australia, Canada, China, Rusia, Statele Unite. Trebuie adăugat că acțiunile de cooperare bilaterală în materie pot să izvorască și din convenții multilaterale care, deși au un alt obiect de reglementare decât extrădarea, conțin totuși unele dispoziții privitoare și la extrădare. De exemplu: Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția Europeană privind reprimarea terorismului, Convenția contra traficului ilicit de stupefiante, Convenția penală asupra corupției ș.a.m.d.

Proiectul de lege pe care vi-l supunem aprobării este întocmit în principal în temeiul conceptelor și procedurilor Convenției Europene de extrădare, la care s-au făcut unele completări preluate din cele două protocoale adiționale la convenție, cât și câteva recomandări sau rezoluții ale Consiliului Europei și din alte convenții internaționale.

Convenția Europeană și protocoalele adiționale nu se află încă intrate în ordinea judiciară română, pentru că aplicarea acestora este subordonată adoptării unor măsuri completatoare cu caracter intern, măsuri neadoptate încă. Pentru detalii la unele soluții incluse în proiect, în materialul care v-a fost supus observației, am adăugat un documentar cuprinzând date privitoare la extrădare, folosit la redactarea proiectului nostru de lege.

Nu m-aș opri decât cu câteva cuvinte din cuprinsul acestor reglementări pe care dorim să le introducem în ordinea juridică românească cu privire la cap.III din această lege - Desfășurarea procedurii de extrădare. În acest capitol sunt tratate atât extrădarea pasivă - când România este stat solicitat, cât și extrădarea activă, când România este stat solicitant. Sunt reglementate liniile directoare privind întocmirea cererilor de extrădare, soluțiile în cazul concursului de cereri, limbile folosite și cheltuielile la extrădare, sunt reglementate o serie de elemente de procedură și mai ales procedura în fața instanțelor, sentința, prin care Curtea de Apel constată că sunt îndeplinite condițiile de extrădare, are un caracter de aviz, ea se înaintează ministrului justiției care, dacă o găsește întemeiată, acordă extrădarea. Împotriva deciziei ministrului justiției, procurorul general sau persoana supusă extrădării pot să declare recurs la Curtea Supremă de Justiție care se pronunță prin decizie definitivă. Prin aceste proceduri am conciliat exigențele art.19 din Constituție - extrădarea se hotărăște de justiție - cu practica univocă a celorlalte 35 de state europene, membre ale Convenției Europene, care conferă puterii executive dreptul de a definitiva rezolvarea cererilor de extrădare.

Cu acestea, vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să adoptați proiectul elaborat de Ministerul Justiției și însușit de Guvernul României.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Domnule președinte Ionel Olteanu al Comisiei juridice, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O să mă refer pe scurt la raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra proiectului de Lege privind extrădarea. Proiectul de lege face parte din prioritățile Guvernului. Într-adevăr, a fost adoptat de Senat în sesiunea extraordinară din perioada 8-19 iunie 2000 cu respectarea prevederilor art.74, alin.2 din Constituția României, fiind susținut de Ministerul Justiției. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege conform avizului 830 din 14 august 2000, cu adresa 48 din 14 februarie 2001, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au avizat favorabil proiectul de lege. Potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 14 martie 2001. În urma examinării acestuia, a amendamentelor formulate în scris și a celor prezentate oral în timpul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de Lege privind extrădarea să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților cu următoarele amendamente admise de către comisie.

Cu îngăduința dumneavoastră, nu voi prezenta amendamentele respective, voi face doar o prezentare de principiu a acestora. Aceste amendamente vizează modificări de ordin redacțional, lingvistic și lexical pe proiectul astfel cum a fost modificat la Senat, pe de o parte, pe de altă parte, aceste amendamente vizează chestiuni legate de constituționalitatea, îndeosebi a art.37 din proiect și nu în ultimul rând este vorba de o corelare a proiectului cu cadrul legislativ intern, din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului, accesul la justiție, art.6, paragraful 1 din Convenție.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu propun să trecem la examinarea proiectului și a amendamentelor pe care comisia le-a formulat.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte. Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Domnul deputat Boc.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, noi dorim doar să subliniem faptul că acest proiect de lege a fost elaborat într-o atmosferă de lucru, într-un context juridic extrem de profesionist, vă rugăm să aveți în vedere că amendamentele pe care le-am discutat au fost dezbătute cu un înalt simț de răspundere juridică și am lăsat de o parte orice partizanat politic, încât această lege să vină, așa cum domnul președinte a subliniat aici, să vină ca o lege în concordanță cu legislația europeană și cu prevederile Constituției României la care ne raportăm. Aș sublinia în acest sens faptul că noi am dat o eficiență juridică prevederilor constituționale potrivit cărora extrădarea și expulzarea se hotărăsc de către justiție.

În al doilea rând, am dat eficiență juridică jurisprudenței Curții Constituționale introducând un amendament în lege, unde, potrivit Constituției și a jurisprudenței Curții, după expirarea termenului de 30 de zile, orice arestat are dreptul să solicite reevaluarea situației sale în vederea punerii în libertate sau menținerii în stare de arest. Este o situație care încă nu a fost întâlnită în practica de legiferare din România. Noi credem că, pe această cale am dat un semnal și altor instanțe judecătorești de a respecta jurisprudența Curții Constituționale.

Nu aș vrea să intru în alte detalii, vă solicit doar să adoptați acest proiect de lege, așa cum a ieșit ieri de la Comisia juridică, repetând încă o dată faptul că acolo a avut loc o dezbatere profesionistă și cu argumente și nu bazată pe partizanat politic. Noi am adoptat această lege cu dorința de a grăbi procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, dar cu respectarea Convenției Europene și a Constituției României. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu. Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege. Asupra titlului proiectului de lege comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți? Nu. Adoptat în unanimitate.

La art.1 din lege vă rog să observați amendamentul de la pct.1 al raportului, care are o ușoară ameliorare redacțională, de fapt evitarea unui pleonasm. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru amendamentul comisiei de la pct.1? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1 alin.2 aceeași ușoară ameliorare a textului, de fapt tot pentru ameliorarea textului urmăriți amendamentul de la pct.2 al raportului comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă dacă sunt voturi? Nu.

Abțineri?

Unanimitate.

La art.2 comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.3 urmăriți vă rog pct.3 al raportului de la pag.3. Dacă aveți obiecțiuni împotriva amendamentului comisiei cu privire la art.3 alin.1? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La art.3 alin.2 comisia nu are amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La capitolul II, secțiunea 1. Titlul - dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.4, urmăriți pct.4 al raportului, o ușoară ameliorare a textului. Dacă aveți obiecțiuni împotriva amendamentului? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.5, urmăriți vă rog pct.5 din raport. De asemenea, o ușoară ameliorare a textului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru amendamentul de la pct.5, art.5? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin.2 al art.5, vă rog să urmăriți pct.6, tot așa o ușoară ameliorare a textului. Dacă aveți obiecțiuni la amendament? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.6, urmăriți vă rog pct.7 din raport. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.7 urmăriți pct.8 din raport. La art.7 alin.1 dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru amendamentul de la pct.8? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La art.7 alin.2, comisia nu a avut, dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.8 alin.1, urmăriți vă rog pct.9 din raport. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.8 alin.2, comisia nu are obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.9, vă rog să urmăriți amendamentele comisiei de la pct.10 și 11 pentru alin.1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul Ștefan Cazimir (din sală):

Am eu.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să participați, domnule deputat Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Este o simplă greșeală materială și anume, la alin.1, rândul 2, s-a pus o virgulă neavenită - "extrădarea nu se acordă - virgula trebuie înlăturată - dacă infracțiunea..." și textul curge mai departe. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, pentru a nu reveni pentru o chestiune identică, și la alin.2 se întâmplă aceeași greșeală materială, tot la rândul 2, o virgulă neavenită înaintea conjuncției "dacă". Virgulele astfel economisite le vom folosi în altă parte.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Le punem într-un depozit ca să le putem utiliza la nevoie. Supun votului dumneavoastră amendamentele Comisiei pentru art.9 alin.1 și 2 cu eliminarea virgulei, propunere evidentă a domnului deputat Ștefan Cazimir. Vă rog să urmăriți punctele 10 și 11 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La alin.3 al art.9 comisia nu a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

Alin.4 din art.9, urmăriți pct.12 din raport. Dacă aveți obiecțiuni?

Cine este pentru amendamentul comisiei care cuprinde art.9 alin.4. Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La art.9 alin.5, urmăriți pct.13 din raport. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru acest amendament? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Alin.6 al art.9. Urmăriți pct.16 din raport. Vă rog frumos să reveniți la pct.13 pe care l-am votat. Am uitat să supun votului dumneavoastră pct.14 și 15 care se referă la art.9 alin.6. Dacă aveți obiecțiuni la pct.14? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9 alin.7 nu sunt obiecțiuni din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

Alin.8 al art.9. Vă rog să urmăriți pct.15. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum suntem la art.10 pentru care este cuprins un alineat la pct.16 din raport. Vă rog să urmăriți pct.16. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.11 alin.1 urmăriți amendamentul de la pct.17. Dacă aveți obiecțiuni? Domnul deputat Ștefan Cazimir. Aveți două virgule de la mine ca să le plasați unde doriți, din depozitul inițial, nu de la mine.

Domnul Ștefan Cazimir:

Este exact momentul de a folosi una dintre ele și anume la art.11 alin.1, rândul penultim, după "corespund" trebuie pusă virgulă: "corespund, conform legii statului solicitat, infracțiuni de aceeași natură".

Domnul Valer Dorneanu:

Da, intervenția este fără replică. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei plus virgula adăugată la propunerea domnului deputat Ștefan Cazimir.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La art.11 alin.2 aveți amendamentul de la pct.18, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Titlul secțiunii 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Unanimitate. Comisia nu a avut.

Art.12, uitați-vă vă rog la pct.19 din raport. Dacă aveți obiecțiuni la acest punct? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.13 uitați-vă la pct.20. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.20? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.14 comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii 4. Dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

Art.15. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.21. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii 5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.16 alin.1 urmăriți în raport pct.22. Dacă aveți obiecțiuni?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.16, pct.23 din raport. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.17, urmăriți pct.24 din raport. Dacă aveți obiecțiuni?

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi contra?

Unanimitate.

La art.18 urmăriți vă rog pct.25 din raport, urmăriți amendamentul de la pct.25. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru amendamentul de la pct.25? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19 alin.1, urmăriți vă rog amendamentul de la pct.26. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Art.19 alin.2, amendamentul de la pct.27 vă rog să-l urmăriți. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.20 alin.1, urmăriți vă rog amendamentul de la pct.28. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.20 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.29. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct. 29? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Votat în unanimitate.

Art.20 alin.3. Nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.20 alin.4. Urmăriți amendamentul de la pct.30. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.5 al art.20. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.21 alin.1, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.21 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.31.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat amendamentul de la pct.31 în unanimitate.

Art.21 alin.3. Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.22. Urmăriți pct.32, deci, amendamentul de la pct.32, dacă aveți obiecțiuni la acest amendament?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.23 nu are amendament. Comisia dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul capitolului III. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.24 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.33? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

La alin.2 al art.24, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.25, urmăriți vă rog amendamentul de la pct.36 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? O obiecțiune din partea domnului deputat Ștefan Cazimir, dar vă rog să aveți în vedere că mai aveți numai o virgulă.

Domnul Ștefan Cazimir:

O voi folosi mai târziu, deocamdată este vorba de o ...

Domnul Valer Dorneanu:

O păstrăm în stoc.

Domnul Ștefan Cazimir:

Da. Deocamdată este vorba de omiterea, tot greșeală materială, a unui pronume reflexiv. Vă rog să urmăriți ultimele 3 rânduri din pagină: "se va cere complinirea informațiilor necesare și - trebuie adăugat "se" - se va putea fixa un termen de evidență".

Domnul Valer Dorneanu:

Nu vă pot urmări. La ce articol?

Domnul Ștefan Cazimir:

Vorbim de art.25, pe ultimele 3 rânduri scrie: "se va cere complinirea informațiilor necesare și" - aici este omis pronumele reflexiv, trebuie din nou, "și se va putea fixa un termen de evidență".

Domnul Valer Dorneanu:

Este clar că v-am luat-o prea repede și cred că schimbăm textele. La art.25...

Domnul Ștefan Cazimir:

Pag.16.

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, aici nu este art.25.

Domnul Ștefan Cazimir:

Poziția 34.

Domnul Valer Dorneanu:

Ultima frază a art.25 înseamnă așa, la mine: "În această situație, dacă instanța va institui o măsură procesuală de natură a preveni...." Citiți, vă rog, tot textul art.25.

Domnul Ștefan Cazimir:

Vă citesc de la pag.16, poz.34, art.25 în întregime: "Dacă informațiile comunicate de statul solicitant se dovedesc insuficiente pentru a permite statului român să pronunțe o hotărâre în aplicarea prezentei legi, se va cere complinirea informațiilor necesare și se - aici intervine pronumele reflexiv care a fost pierdut pe parcurs și trebuie pus la locul lui -va putea fixa un termen de evidență pentru obținerea acestor informații".

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să urmăriți amendamentul comisiei de la pct.34, astfel cum a fost amendat de domnul deputat Ștefan Cazimir.

Dacă sunteți de acord cu acest text rezultat. Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat textul comisiei, amendat de domnul deputat Ștefan Cazimir.

La art.26 alin.1 vă rog să urmăriți pct.35 dacă aveți obiecții la amendamentul de la pct.35. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.26 alin.2, nu sunt obiecțiuni de la comisie. Dacă dumneavoastră aveți. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.27 nu sunt obiecțiuni de la comisie. Dacă dumneavoastră aveți. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.28 alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.36. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

Alin.2 al art.28. Urmăriți pct.37. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă dacă sunt voturi. Nu sunt.

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.29. Urmăriți amendamentul de la pct.38. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Art.30 alin.1. Urmăriți amendamentul de la pct.39. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La 30 alin.2 comisia nu are amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.31, comisia nu are amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.32, comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.33 alin.1, urmăriți amendamentul de la pct.40 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.33 alin.2, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.33 alin.3. Dacă aveți obiecțiuni. Comisia are amendamentul de la pct.41. Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.41.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.33 alin.4. Urmăriți amendamentul de la pct.42 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.33 alin.5 și 6, comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.34 alin.1, urmăriți amendamentul de la pct.43. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Domnul deputat Ștefan Cazimir. La art.34 alin.1.

Domnul Ștefan Cazimir:

Mai există o virgulă în depozit la dumneavoastră, domnule președinte. Vă rog să mi-o puneți acum la îndemână pentru că e nevoie de ea în rândul trei.

Domnul Valer Dorneanu:

V-o remit cu plăcere.

Domnul Ștefan Cazimir:

"Persoana extrădabilă va fi adusă în fața Curții de Apel în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 zile..." și textul curge.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai aveți alte obiecțiuni? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.43, cu virgula pusă de domnul deputat Ștefan Cazimir.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Nu.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La 34 alin.2 dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Comisia nu a avut amedamente.

La alin.3 și 4 ale art.34 dacă aveți obiecțiuni. Comisia n-a avut.

Votat în unanimitate.

La art.35 dacă aveți obiecțiuni. Nu. Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art.36 dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut. Nu aveți nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

la art.37 alin.1, 2 și 3, comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.37 alin.4, comisia are un amendament, la pct.44. Dacă aveți obiecțiuni.

Domnul deputat Ștefan Cazimir. Dar vă atrag atenția că virgule nu mai sunt în stoc. S-au epuizat.

Domnul Ștefan Cazimir:

De data aceasta este o simplă greșeală de ortografie, și anume la rândul patru: "hotărăște" și nu "hotărește".

Domnul Valer Dorneanu:

Da, aici este evident o greșeală de tastare, dar vă mulțumesc pentru observare.

Dacă sunteți de acord cu amendamentul de la pct.44. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.5 și 6 de la art.37, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votat în unanimitate.

La alin.7 al art.37, comisia are amendamentul de la pct.45. Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Alin.8 al aceluiași articol, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Votat în unanimitate.

După alin.8, comisia ne propune prin amendamentul de la pct.46 un nou alineat, 9, cu textul acolo prevăzut. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct. 46. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.38 urmăriți vă rog amendamentul de la pct.47 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni.

Domnul deputat Ștefan Cazimir.

Urmăriți vă rog pct.47 din raport.

Domnul Ștefan Cazimir:

De data aceasta, domnule președinte, vă rog să mă creditați cu o virgulă, angajându-mă să v-o restitui la un alt proiect de lege, pentru că n-aș mai putea s-o fac în cuprinsul acesteia. La rândul doi al textului trebuie intercalată virgula între cuvintele "urmărirea" și "judecarea", respectiv, textul corectat sună astfel: "Normele de procedură penală privind urmărirea, judecarea și punerea în executare."

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai aveți alte obiecții. Nu.

Cred că s-ar fi pus virgula, dar nu se observa. Oricum, s-o punem la propunerea domnului deputat Ștefan Cazimir.

Cine este pentru amendamentul de la pct.47? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Titlul Secțiunii 2. Dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.39, 40 și 41, comisia nu a avut obiecții. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.42, comisia vă propune amendamentul de la pct.48. Vă rog să-l urmăriți. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.43, 44, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Cap.IV și al Secțiunii 1. Dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.45 alin.1 urmăriți amendamentul de la pct.49. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.45 alin.2, 3, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.45 alin.4. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.50, al comisiei. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.50 de la pagina 24. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Pentru art.45 alin.5 și 6, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

La art.46, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.47 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.51, al comisiei care reformulează textul de la pagina 24.

Cine este pentru amendamentul comisiei? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47 alin.2 nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.47 alin.3. Urmăriți amendamentul de la pct.53, al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Votat în unanimitate.

Art.48 alin.1. Urmăriți amendamentul de la pct.53. Dacă aveți obiecțiuni.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.48 alin.2 și 3. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.48 alin.4. Urmăriți pagina 25, amendamentul de la pct. 54. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.49 alin.1. Urmăriți vă rog amendamentul de la pct.55 de la pagina 26. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.49 alin.2 și 3, comisia n-a avut obiecții. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.49 alin.4. Urmăriți amendamentul de la pct.56 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La art.49 alin.5, comisia n-a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii 2. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.50, 51 în întregime. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Votate în unanimitate.

Art.52. Urmăriți vă rog amendamentul de la pct.57. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.V. Dacă aveți obiecțiuni. Comisia n-a avut.

Unanimitate.

Art.53, 54. Dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate.

Cap.VII. Titlul. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Votat în unanimitate.

Art.55 și 56 care sunt ultimele. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat tacit să depășim programul de lucru, dar am adoptat textele unei legi importante pentru armonizare. O vom supune votului final joi.

Vă mulțumesc foarte mult.

Mulțumesc reprezentanților Guvernului pentru participare și dumnealor să ne mulțumească pentru operatitivate.

Vă doresc o după-amiază plăcută.

Ședința s-a încheiat la ora 16,48.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 8:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro