Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/21-02-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 11-02-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2002

11. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.
 
see bill no. 649/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul punct înscris pe ordinea de zi este propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Domnule deputat Timiș, vă rog să vă susțineți raportul, și autorul propunerii să-și susțină proiectul.

Vă rog să vă departajați calitatea, domnule Timiș. Ori sunteți inițiator și susțineți proiectul în calitate de inițiator, ori sunteți raportor din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Amândouă nu puteți fi.

Domnul Ioan Timiș:

Domnule președinte,

În acest moment susțin proiect de lege în calitate de coautor și, în timpul doi, dacă îmi permiteți, voi susține raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Nu diferă față de ceea ce propunem.

Domnul Valer Dorneanu:

Dar nu mai aveți nici un coleg dintre inițiatori? Domnul Grădinaru nu este aici?

Domnul Ioan Timiș:

Nu este.

Domnul Valer Dorneanu:

De la Comisia juridică, de disciplină și imunități nu mai este nimeni?

Domnul Ioan Timiș:

Domnule președinte, Comisia juridică, de disciplină și imunități lucrează.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Vă rog să susțineți întâi proiectul.

Domnul Ioan Timiș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Împreună cu încă trei membri ai PSD, am făcut această propunere legislativă pentru a modifica Legea nr.115 privind răspunderea ministerială. În fapt, este vorba de introducerea a două noi articole, articole care prevăd infracțiuni speciale legate de relația Guvern – Parlament. De fapt, Legea nr.115 este o lege specială care introduce răspunderea ministerială a membrilor Guvernului conform prevederilor Constituției, și noi am considerat că este absolut nevoie să cuprindem două tipuri de infracțiuni în această propunere legislativă, care au drept scop fluentizarea raporturilor Guvern – Parlament, Parlament – Guvern. Este vorba de introducerea noului alin.11 de la art.61 cu cele două litere – lit.a) și b).

Lit.a) conține următorul text: "Refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informațiile, documentele cerute în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului."

Am considerat că reglementarea acestei infracțiuni este necesară, deoarece fapta incriminată poate avea profunde implicații negative asupra bunului mers al activității legislative, împiedicând aducerea la cunoștință a membrilor Parlamentului a unor informații care sunt absolut necesare.

În cea de-a doua parte, la lit.b), am introdus o nouă infracțiune care prevede să fie sancționat membrul Guvernului dacă emite ordine normative sau instrucțiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, etnie, religie, sex, apartenență politică, avere sau origine socială de natură a aduce atingere drepturilor omului.

Am instituit această infracțiune având în vedere principiul constituțional că toți oamenii sunt egali în fața legii, a autorităților publice, fără privilegii și discriminări, și că, în procesul de reglementare normativă pe care membrii Guvernului o fac prin ordine și instrucțiuni, pot apărea ordine și instrucțiuni care nu sunt supuse controlului de constituționalitate al Curții Constituționale.

De asemenea, am considerat că, uneori, printr-un act normativ emis de Guvern, se poate institui un tratament juridic discriminatoriu față de unele categorii de cetățeni, aceasta constituind o abatere sau atingere adusă drepturilor omului, ce nu poate să rămână nesancționată.

Aceasta este propunerea legislativă pe care noi o considerăm oportună de a fi votată și, în consecință, în calitate de coautor, vă rog să aprobați această propunere legislativă.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumim.

Domnule deputat Cășunean, din partea Comisiei juridice, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Vlad Adrian Cășunean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La 17 decembrie 2001, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu această Propunere legislativă de modificare și completare a unor dispoziții ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

A fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ proiectul de lege cu aviz la 14 decembrie 2001.

Propunerea legislativă are ca obiect instituirea a două infracțiuni care pot fi săvârșite de membrii Guvernului în exercițiul funcțiunii, și anume refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților și Senatului sau Comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informații și documente cerute de acestea, în cadrul activității de informare de către membrii Guvernului și emiterea de ordine sau instrucțiuni cu caracter discriminatoriu, pe temei de rasă, etnie, religie, sex, apartenență politică, avere sau origine socială de natură a aduce atingere drepturilor omului.

S-a considerat, de asemenea, că mențiunea infracțiunilor în actualul alineat al art.61 nu se justifică, pentru că ea nu este altceva decât o formă a infracțiunii de trafic de influență sau, după caz, abuz în serviciu.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și reprezentantul Guvernului, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților.

Vă rugăm să vă pronunțați în acest sens.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri?

Domnule deputat Boc, poftiți.

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat a susținut această propunere legislativă, în plenul Comisiei juridice, pe următorul argument: această propunere are drept obiectiv fundamental întărirea responsabilității ministeriale, în raport cu Parlamentul și, cu alte cuvinte, o amplificare a funcției de control a Parlamentului cu privire la Guvern.

Este de esența democrației parlamentare că principala funcție a Parlamentului este funcția de control. Or, dacă Parlamentul nu dispune de mijloacele adecvate pentru a-și exercita această funcție de control asupra Executivului, democrația parlamentară nu funcționează la standardele statului de drept. De aceea această incriminare, așa cum a fost formulată, în sensul refuzului nejustificat, de către membrii Guvernului, de a prezenta Camerei Deputaților, sau Senatului, sau Comisiilor permanente, în termen de 30 de zile de la solicitare, informațiile și documentele cerute de acestea, în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, să se sancționeze cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Iată de ce credem noi că această inițiativă este bine venită și urmărește un scop precis: întărirea funcției de control a Parlamentului asupra Guvernului și, ca atare, cred că merită să fie susținută.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului pe texte.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Preambulul art.I.

Da, domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O intervenție pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este o chestiune de redactare. Dumneavoastră cunoașteți că, atunci când se modifică un act care deja a mai fost modificat, nu se individualizează actele modificatoare, ci se merge prin formula clasică, cu modificările și completările ulterioare.

Ca atare, domnule președinte, v-aș propune ca preambulul de la art.I să aibă următorul conținut: "Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în "Monitorul Oficial al României", partea I nr.300/28 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează". Deci se elimină din preambul toate referirile la actele care au modificat anterior Legea nr.115.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Ați ascultat această propunere de tehnică legislativă, care este în concordanță și cu Legea privind normele tehnico-legislative și cu practica Consiliului Legislativ.

Supun votului dumneavoastră reformularea redacțională a părții introductive a art.I, așa cum a propus-o domnul Gaspar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat reformularea părții introductive a art.I.

La punctul 1, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Punctele 2 și 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct. 4.

Asta vroiați să sesizați? Are legătură cu alin.2 și 3?

Da, poftiți.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Ca urmare a propunerii făcute de către comisia sesizată în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru eliminarea alin.2 și 3 de la punctul 4 din proiectul de lege, este necesar să se reformuleze textul, în următoarea redactare. Punctul 4: "După art.13, se introduce un art. Nou, art.131, cu următorul cuprins". Și acum eliminăm punctul de la alin.1 și vom da redactarea aceasta: "Art.131" și se dă textul de la alin.1: "Președintele României va fi înștiințat despre înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților sau a Senatului a raportului prevăzut la art.10 alin.1". Deci devine un text de sine stătător, fără alineatele respective.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Întâi, vă întreb dacă la amendamentul adus în raportul comisiei, care vizează eliminarea alin.2 și 3, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis în unanimitate raportul.

Acum, cu privire la cuprinsul noului art.131, supun acest text de la punctul 4 votului dumneavoastră, cu îmbunătățirea redacțională pe care a propus-o domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat acest text.

Stimați colegi,

Întrucât nu am înțeles că există discuții contradictorii cu privire la conținutul acestei propuneri și pentru că am parcurs și adoptat textele acesteia, supun votului dumneavoastră propunerea legislativă, în ansamblu, cu precizarea că este vorba de o lege care trebuie votată în condițiile art.74 alin.1 din Constituție și în condițiile cvorumului anunțat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitatea celor prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 4 june 2020, 10:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro