Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 14, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.101/23-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 14-06-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 14, 2006

3. Prezentarea rapoartelor asupra execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003 și 2004; Adoptarea Hotărârii privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003 și a Hotărârii privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct. 2 și 3 ale ordinii de zi avem Raportul asupra execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003 și Raportul asupra execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004. Pentru operativitate, vă propun ca ambele rapoarte să fie prezentate simultan, după care să urmeze prezentarea rapoartelor comune ale comisiilor speciale pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi, dezbateri asupra rapoartelor și, apoi, separat, adoptarea proiectelor de hotărâre pentru aprobare. Sunt obiecții? Nu.

Propunerea de procedură a fost adoptată.

Are cuvântul reprezentantul Curții de Conturi pentru prezentarea rapoartelor asupra execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003 și asupra execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004. Vă rog.

Domnul Anghel Iordan - președintele Secției de control financiar la Curtea de Conturi:

În cadrul sistemului financiar al statului, Curtea de Conturi a României, ca instituție supremă de control financiar, ulterior extern, are ca principală atribuție verificarea modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului, și ale sectorului public, precum și modul de gestionare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale. Curtea de Conturi are, potrivit legii, independență funcțională, organizatorică, operațională și financiară, și este împuternicită, în conformitate cu prevederile constituționale cu cele ale Declarației de la Lima privind liniile directoare de control ale finanțelor publice și cele ale Legii sale de organizare și funcționare să verifice toate autoritățile publice sau alte organisme care administrează, dețin sau folosesc fonduri aparținând statului sau unităților administrativ-teritoriale. Obiectivul primordial al Curții de Conturi este, în viziunea sa, acela de a furniza Parlamentului informații reale și independente cu privire la respectarea legii în legătură cu resursele materiale și bănești ale statului și dacă banii publici au fost primiți și utilizați, respectiv, cheltuiți economic, eficient și eficace. Toate aceste informații arătate în cuprinsul Raportului public al Curții de Conturi stau la baza dezbaterilor în Parlament, în vederea aprobării legilor anuale de execuție a bugetelor publice. Misiunea Curții de Conturi este de a ajuta la promovarea responsabilității, a corectitudinii și a celor mai bune practici în operațiunile efectuate în legătură cu fondurile publice. În vederea îndeplinirii unor obligații ce revin României în procesul de integrare europeană, la recomandarea Uniunii Europene, în anul 2005, pe lângă Curtea de Conturi s-a constituit și-și desfășoară activitatea Autoritatea de Audit pentru Fondurile Acordate României de Uniunea Europeană prin programele ISPA și SAPARD, cât și pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare. Au fost realizate, de asemenea, multe misiuni de audit financiar cu sprijinul experților străini, în cadrul Convenției de Tunning și a proiectului DCID, iar în prezent, Curtea de Conturi a României participă la efectuarea unui audit comun pe tema: "Auditul facilităților fiscale", împreună cu instituțiile supreme de audit din Germania, Elveția, Danemarca, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Cehia, Olanda, Ungaria și Lituania.

Concluziile, măsurile dispuse sau recomandările formulate în urma acțiunilor de control sau audit realizate de Curtea de Conturi inserate în rapoarte pe domenii, după ce au fost discutate și clarificate cu entitățile în cauză, au fost transmise Parlamentului, Președinției, Guvernului sau altor autorități centrale sau locale implicate, după caz, precum și mass-media pe tot parcursul anului. Curtea de Conturi a României fiind preocupată de însușirea și implementarea celor mai moderne tehnici și metode de audit, conforme și cu standardele internaționale și cu cele mai bune practici în domeniu, a participat activ la activități desfășurate în cadrul Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) și a Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit Europene (EUROSAE).

În câteva cuvinte doresc să vă prezint câteva date legate de activitatea Curții de Conturi și care sunt reflectate în Raportul public deja elaborat și transmis Parlamentului încă din decembrie 2005.

În partea de elaborare și aprobare a Programului de control financiar și audit al Curții de Conturi pe anul 2005 s-a acordat o importanță deosebită unor sectoare, domenii prioritare ale activității economico-sociale cu pondere la nivel macro-economic. De remarcat că din totalul celor 58 de acțiuni de control audit planificate și, respectiv, realizate, 36 acțiuni au fost de control și 22 acțiuni de audit, ceea ce înseamnă că în anul 2005 ponderea acțiunilor de audit, în totalul activității desfășurate de Curtea de Conturi, a crescut în mod semnificativ reprezentând 37,9%.

Din totalul entităților aflate, potrivit legii, în competența de control audit a Curții de Conturi, conform Programului de control financiar și audit pe anul 2005, aprobat de plenul Curții de Conturi, s-au prevăzut a fi verificate și audiate 3.522 de entități, pentru exercițiul bugetar pe anul 2004 asigurându-se realizarea integrală a acțiunilor programate. În structură, situația instituțiilor verificate auditar se prezintă astfel: 3082 instituții finanțate din bugetele publice, 389 agenți economici (regii autonome, companii, societăți naționale, filiale, societăți comerciale și bancare, alte persoane juridice), o instituție publică finanțată ilegal din venituri proprii, 7 partide politice, 43 societăți comerciale privatizate.

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 94/ 1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Curtea de Conturi este singura instituție competentă să hotărască asupra descărcării de gestiune. În urma examinării rapoartelor de control asupra celor 2531 conturi de execuție bugetară verificate privind anul 2004, completele consiliilor, potrivit legii, au dispus descărcarea de gestiune pentru 1471 ordonatori de credite, ceea ce în procente reprezintă 58,1% din totalul celor verificați. Descărcarea de gestiune a fost acordată ordonatorilor de credite, potrivit legii, în situația în care, în urma verificării bilanțurilor și a conturilor de execuție bugetară, nu s-au constatat fapte cauzatoare de prejudicii sau alte abateri cu caracter financiar-contabil. Descărcarea de gestiune s-a acordat și în situația în care despăgubirile civile actualizate au fost recuperate sau eventualele abateri constatate au fost înlăturate până la data analizei actelor constatatoare de către completele constituite în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 94/1992 a Curții de Conturi.

Nu a fost acordată descărcarea de gestiune unui număr de 1060 de ordonatori de credite, reprezentând 41,9 % din totalul celor verificați, întrucât conturile de execuție supuse verificării nu întruneau condițiile cerute de lege.

Avându-se în vedere volumul plăților efectuate reprezentând cei 2531 de ordonatori de credite verificați la care au fost efectuate plăți în sumă totală de 532.948.899,3 milioane lei s-a acordat descărcare de gestiune numai unui număr de 1471 ordonatori de credite, 58,1% pentru un volum total al plăților efectuate de 205.157.263 milioane lei, adică 38,5%.

Principalele constatări rezultate din controalele efectuate de Curtea de Conturi.

1. Nestabilirea, neevidențierea și nevirarea sau neîncasarea în cuantumul și l termenele prevăzute în lege a unor venituri bugetare, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri cuvenite bugetelor publice. În acest sens, au fost calculate venituri publice bugetare suplimentare, inclusiv, penalități și majorări, dobânzi de întârziere aflate în sumă totală de 4.297.828 milioane lei. De precizat că toate cifrele din cuprinsul Raportului public sunt exprimate în lei vechi, întrucât aceasta se referă la anul bugetar 2004.

Ponderea totală a veniturilor suplimentare datorate bugetelor publice, potrivit bugetelor cuvenite fondurilor speciale în sumă de 3.015.176 milioane lei pentru care s-au calculat majorări per dobânzi și penalități de întârziere de 10.521 milioane lei. Din suma totală de 4.297.828 milioane lei, în timpul controlului s-au recuperat 542.000 milioane lei. Verificările efectuate de Curtea de Conturi au înregistrat sumele din obligațiile bugetare evidențiate dar neachitate la scadență care se cifrează la 7.196.421 milioane lei.

O a doua constatare mare a Curții de Conturi: încălcarea prevederilor legale la efectuarea cheltuielilor a condus la diminuarea nejustificată a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public și/sau la prejudicierea patrimoniului public și privat al statului, cu suma de 907.529 milioane lei pentru care s-au calculat dobânzi, foloase nerealizate de 52. 354 milioane lei din care în timpul controlului s-a recuperat operativ suma de 168.825 milioane lei.

O a treia: diminuarea nelegală a patrimoniului și/sau a capitalului social înscris în bilanțurile contabile încheiate la 31 decembrie 2005 de către entitățile verificate de Curtea de Conturi, cu sumă totală de 71.807.335 milioane lei, urmare neevaluării sau evaluării incorecte a evenimentelor de activ și pasiv, neînregistrări în patrimoniu și în capitalul social a unor bunuri sau valori patrimoniale, inclusiv, a contravalorii terenurilor pentru care s-a dobândit dreptul de proprietate sau a celor cumpărate, constatare înregistrată din controlul efectuat atât la agenții economici cât și la... (Discuții la microfonul central între domnul Anghel Iordan și Mihai Tănăsescu, deputat)

Domnul Bogdan Olteanu:

Concluzionați, vă rog.

Domnul Anghel Iordan:

Concluzionez.

În concluzie, activitatea Curții de Conturi pe 2005, care se reflectă în controalele efectuate pentru contul de execuție bugetară pe 2004 este o activitate care și-a îndeplinit toate atribuțiile produse prin planul de control și s-a reușit ca aceste constatări să fie valorificate prin completele Curții de Conturi și au fost înaintate spre valorificare, dacă au fost răspunderi civile la nivel de instanțe judecătorești sau dacă au fost infracțiuni la parchete.

În finalul Raportului public pe 2004 există și un capitol foarte interesant cu niște propuneri pe care Curtea le face vizavi de niște acte normative care sunt în vigoare și care prezintă unele clarificări și unele, poate, abordări. Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Înțeleg că ați abordat și alte chestiuni care se aflau pe ordinea de zi și luăm act de faptul că le-ați prezentat la punctele 7 și 8. Pentru raportul comisiilor, vă rog, domnul președinte Tănăsescu.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor colegi.

Potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi s-a aprobat prin hotărârea Parlamentului, adoptată în Camera Deputaților și Senat, în martie 2005, Hotărârea de constituire a unei comisii pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003. Am să fac, deci, câteva referiri la pct. 2 de pe ordinea de zi, și anume, Raportul asupra execuției bugetului Curții de Conturi.

Comisia a fost condusă de domnul Eugen Nicolăescu și de mine, în calitate de vicepreședinte. Deci, raportul comisiei noastre se leagă la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și aș vrea să punctez câteva elemente. În primul rând, prin Legea bugetului de stat din anul 2003, Curții de Conturi i-a fost aprobat un volum total de credite bugetare în sumă de 577.505.196 mii lei. Prevederile bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat au fost modificate în cursul anului prin Ordonanța nr. 87 și prin Ordonanța nr. 117/2003, prin Hotărârea Guvernului nr. 1372/2003. Urmare acestor acte normative, creditele bugetare aprobate Curții de Conturi au fost în sumă totală de 588.957.875 mii lei. Din analiza datelor prezentate rezultă că în cursul anului 2003 bugetul Curții de Conturi a fost modificat pe total prevederi bugetare, conform celor prezentate mai sus, aceasta fiind necesară pentru completarea unor sume de bani aferente activității Curții de Conturi.

Referitor la respectarea normelor legale privind structura, forma, contul de execuții al Curții de Conturi pentru activitatea anului financiar 2003 s-a reținut că aceasta a fost prezentat potrivit structurii prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale. Totodată, organizarea și conducerea evidenței operative și contabile s-a desfășurat în conformitate cu legea.

Totodată, instituția a efectuat inventarierea la termenul prevăzut de lege și a valorificat rezultatele acestei operațiuni.

Aș vrea să concluzionez, spunându-vă că din analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Curții de Conturi pe anul 2003 s-a constatat că aceasta s-a făcut, potrivit legii și, de aceea, doamnelor și domnilor senatori și deputați, vă propunem spre aprobare proiectul de hotărâre care urmează să fie aprobat de către cele două Camere privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003. Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog, și pe anul 2004.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Deci, aceasta a fost prezentarea raportului pentru 2003. La pct. următor de pe ordinea de zi este execuția bugetului Curții de Conturi pe anul 2004. Ea a fost aprobată prin Legea bugetului din 2004, Legea nr. 507/2004 și au fost repartizate sume în valoare de 687.855.452 mii lei. De asemenea, în decursul anului 2004 au intervenit unele acte normative care au făcut suplimentarea acestor sume. Actele normative respective ducând creditele bugetare aprobate Curții de Conturi la 914.433.802 mii lei. Analiza execuției bugetare ne arată, de asemenea, că au fost respectate legile, respectiv, Legea finanțelor publice nr. 500/2002, s-a organizat și s-a condus evidența operativ și contabilă, conform legislației în vigoare, s-a efectuat inventarierea la termenul prevăzut de lege, s-au angajat și s-au ordonat la plată toate cheltuielile care au fost avute în vedere prin bugetul de venituri și cheltuieli și, în general, comisia desemnată de către dumneavoastră poate să concluzioneze că această execuție a bugetului Curții de Conturi pe anul 2004 s-a încadrat cu respectarea dispozițiilor legale, inclusiv, cu legea proprie de funcționare a Curții de Conturi - Legea nr. 94/1992. De aceea, doamnelor și domnilor senatori deputați, vă propunem spre aprobate hotărârea privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004, care se găsește în anexă. Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă există intervenții la dezbateri? Nu există intervenții la dezbateri... Domnul deputat Săpunaru dorește să intervină la dezbateri. Aveți cuvântul.

Domnul Nini Săpunaru:

Ar fi fost, totuși, indicat să vină la dezbatere, așa a fost întotdeauna, președintele Curții de Conturi sau un vicepreședinte al Curții de Conturi. Totuși, este vorba de Camerele reunite. Ne-am adunat, astăzi, ca să decidem asupra raportului și ar fi fost normal, zic eu, să vină președintele Curții de Conturi sau un vicepreședinte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc. Dacă există alte intervenții? Domnul deputat Mocanu.

Domnul Vasile Mocanu:

Domnilor președinți,

Stimate colege,

Stimați colegi,

Nu am o intervenție specifică în legătură cu execuția bugetului Curții de Conturi. Aș vrea să profit de ocazie că este, totuși, cineva din conducerea Curții de Conturi aici pentru a aduce la cunoștință unele aspecte pe care le consider că trebuie îndreptate în ceea ce privește activitatea controlorilor financiari ai Curții de Conturi. Mult prea adesea întâlnim în procesele-verbale ale controlorilor financiari expresii de genul: "s-au încălcat prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală", "vinovat de încălcarea legii se face primarul X sau Consiliul local Y"și, în continuare, se face mențiunea că pentru fapta respectivă legea nu prevede sancțiuni. Este posibil ca Legea nr. 215/2001 sau altă lege să nu prevadă sancțiuni pentru faptele respectiv, însă, în ceea ce privește interesul Curții de Conturi în a valorifica toate procesele-verbale, reamintesc distinsei conduceri a Curții de Conturi că există și alte legi. Mai avem și Codul penal și eu cred că este obligația Curții de Conturi să trimită de îndată toate aceste procese-verbale pentru a fi investigate și a vedea în ce măsură, încălcările de lege s-au făcut din neglijență, din neștiință sau chiar cu bună știință. Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Ghișe.

Domnul Ioan Ghișe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne și stimați domni,

În continuarea celor spuse de domnul deputat Mocanu doresc să aduc în atenție un fenomen care are, să spun așa, deja tradiție și care creează multe situații nefericite în mediul politic românesc. Este vorba de faptul că, în mod constant, în rapoartele inspectorilor Curții de Conturi, într-un mod, după părerea mea, superficial, nu se face distincție între responsabilitățile individuale ale diferitelor persoane care ocupă funcții de autoritate executivă, respectiv, de funcționar public cu funcție de conducere. Mai concret: rapoartele Curții de Conturi, în general, trec într-o listă de responsabilități un număr considerabil de persoane din cadrul unei instituții ale autorității publice locale, că e vorba de Consiliu județean, că e vorba de primărie, fără a face distincție între responsabilitățile, atribuțiile și competențele specifice fiecărei funcții.

Care este efectul acestui fenomen și al faptului că nu se face această diferențiere? Efectul este că rapoartele Curții de Conturi se mediatizează intens în presa scrisă, în mod special, și lumea percepe ca responsabili, vinovați și jefuitori și slabi administratori pe toți care sunt menționați în anexă ca fiind responsabili. Numai că, există legi speciale care se referă la controlul financiar, responsabilități explicite pentru legalitate, regularitate și încadrarea în bugetele aprobate de autoritățile deliberative, consilii județene sau consilii locale, există în mod explicitat responsabilități individuale pentru conducătorii compartimentelor financiare. De cele mai multe ori, conducătorii autorităților executive locale, președinți de consilii județene, respectiv, primari, nu sunt persoane care să aibă competențe specifice economice sau juridice, în unele cazuri. Și atunci ce se petrece? Nu știu dacă din comandă politică sau nu, rapoartele Curții de Conturi îi responsabilizează pe șefii autorităților, care de regulă sunt persoane politice, și atunci se creează o culpabilizarea generală, fără a face, cum spuneam, distincția între cei care sunt profesioniști și responsabili prin lege pentru respectarea legalității și regularității utilizării sumelor de la bugetul public de stat, sau județean, sau local, și atunci această confuzie generală face să crească neîncrederea cetățenilor în autoritățile publice.

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat și stimați colegi care mai interveniți, suntem la execuția bugetului Curții de Conturi, nu la raportul de activitate. O să vă rog să vă referiți la acest subiect.

Domnul Ioan Ghișe:

Deci, trebuie făcută, și mă opresc, domnule președinte, îmi cer scuze, aveți dreptate, din partea Curții de Conturi trebuie dată, nu știu dacă pot să spun chiar așa, dar cred că merge, o normă metodologică asupra modului cum aceste controale să se desfășoare într-un mod competent, pentru că, altfel, nu facem decât să creăm o confuzie generală și responsabilitatea revine aici inspectorilor Curții de Conturi, pe care, din două-una, ori sunt incompetenți în a executa controlul, ori fac aceste controale cu rea credință și la comandă politică. Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Are cuvântul domnul senator Funar. Doresc să vă reamintesc tuturor că discutăm despre execuția bugetului Curții de Conturi și nu despre raportul de activitate.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnilor președinți.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Țin să-i mulțumesc în mod deosebit președintelui Camerei Deputaților, care mi-a amintit punctul de pe ordinea de zi. Eu credeam că domnia-sa este mai bine informat decât mulți din sală și știe că astăzi are loc execuția Curții de Conturi, pentru că, astăzi, în ședință de Guvern, prin ordonanță de Guvern, va fi modificată Legea Curții de Conturi. Deci, discutăm la timpul trecut despre execuția bugetului Curții de Conturi. Trist este faptul că, din nou, este sfidat Parlamentul României și Guvernul execută astăzi Curtea de Conturi. Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai există alte intervenții la dezbateri? Nu mai există alte intervenții la dezbateri.

Trecem la cele două Hotărâri de aprobare a execuției bugetului Curții de Conturi. Începem cu Hotărârea privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003. Titlul, obiecții, observații. Nu sunt. Supun aprobării titlul. Voturi pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Articolul unic. Observații? Nu sunt. Voturi pentru? Da, vă mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. S-a adoptat în unanimitate.

Anexa. Observații? Nu sunt. Voturi pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră Hotărârea în ansamblul său. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? O abținere.

Cu o abținere s-a adoptat Hotărârea privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, raportul asupra execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004. Titlul Hotărârii, dacă sunt obiecții sau comentarii? Nu sunt.

Supun la vot.

În unanimitate de voturi, s-a adoptat titlul Hotărârii.

Supun la vot articolul unic. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

În unanimitate de voturi, s-a adoptat articolul unic.

Supun la vot Anexa. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cu un vot împotrivă, s-a adoptat Anexa.

Supun votului dumneavoastră Hotărârea, în ansamblu, de aprobare a execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004.

Cu 4 abțineri, s-a adoptat Hotărârea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2004.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 13:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro