Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 14, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.101/23-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 14-06-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 14, 2006

4. Prezentarea rapoartelor de activitate, a rapoartelor de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 și 2005 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Raportul de activitate. Raportul de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli și Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La punctul 5 de pe ordinea de zi. Raportul de activitate. Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și Raportul de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Vă propunem ca prezentarea acestora și dezbaterile să se desfășoare împreună, urmând ca votul asupra rapoartelor să se exprime separat. Există obiecții sau observații la această propunere de procedură? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Propunerea a fost aprobată.

Are cuvântul doamna Gabriela Anghelache, președinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, pentru o sintetică prezentare a rapoartelor.

Doamna Gabriela Anghelache - președinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare:

Mulțumesc, domnule președinte!

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, vă rog să-mi permiteți ca, foarte succint, să prezint principalele repere ale activității Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în anii 2004 și 2005. Cer permisiunea dumneavoastră de a face această prezentare, împreună, pentru cei doi ani și nu în mod distinct, pentru că, în fond, activitatea și problemele sunt aceleași. Anul 2004 a fost anul în care piața de capital a înregistrat cele mai favorabile rezultate, concretizate în principalii indicatori ai pieței, dar și în activitatea de reglementare și supraveghere. Anul 2004 a fost anul în care a fost adoptată Legea pieței de capital, Legea nr.297/2004 care implementează directivele Uniunii Europene în domeniu, iar finalizarea acestei legi și faptul că ea a intrat în vigoare la 1 iulie 2004, a reprezentat un punct important în încheierea negocierilor pe Capitolul III, "Libera circulație a serviciilor". De asemenea, în ceea ce privește reglementarea activității pe piața de capital, intrarea în vigoare a acestei legi a generat elaborarea unui cadru normativ foarte amplu, prin care să se detalieze prevederile acquis-ului comunitar, fapt pentru care, tot în anul 2004 au fost elaborate 6 regulamente în aplicarea acestei legi, iar în anul 2005 aceste regulamente au fost revizuite după o anumită perioadă de timp de la intrarea lor în vigoare, având în vedere caracteristicile pieței noastre. Totodată, în anul 2005, activitatea de reglementare a continuat cu elaborarea altor regulamente și instrucțiuni care vizează aspecte foarte importante, cum ar fi: supravegherea, reglementarea conflictelor pe piață, activitatea de autorizare a noilor intermediari ș.a.m.d. Al doilea domeniu important este supravegherea pieței, supraveghere care se realizează pe două paliere, și anume: prin intermediul raportărilor și prin intermediul supravegherii electronice în timp real. Activitatea de supraveghere constituie elementul primordial pentru conducerea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, mai ales pentru a preveni anumite fenomene negative care pot avea impact asupra celorlalte segmente ale pieței financiare sau asupra economiei, în ansamblul ei. Prin alertele pe care sistemul electronic de supraveghere le furnizează, se pot adopta măsuri și se pot declanșa investigații, controale, în baza cărora să se aplice sancțiuni și, de asemenea, să se poată adopta o serie de alte reglementări care să îmbunătățească în viitor activitatea. Controlul, investigarea reprezintă, de asemenea, un punct forte în activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare prin aceea că se încearcă depistarea oricăror fenomene care ar putea genera și ar putea avea un impact nefavorabil și, de asemenea, eliminarea, pe cât posibil, a unor fapte care sunt, undeva, la limita interpretării reglementărilor legale. Referitor la autorizarea entităților supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare s-a urmărit aplicarea tuturor cerințelor prevăzute în noile reglementări, pentru ca autorizarea agenților persoane fizice și a persoanelor juridice să fie în conformitate cu ceea ce se numește pașaport european, astfel încât aceștia să poată presta servicii de investiții financiare și în alte țări, după momentul aderării. Un alt segment important al activității Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se referă la relațiile internaționale și, în primul rând, la cele care decurg din cerințele privind integrarea în Uniunea Europeană. Aici menționez participarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în cadrul grupurilor de lucru și la nivelul Comisiei Europene, Divizia piață internă. De asemenea, de la 1 ianuarie 2005, suntem observatori la Comitetul Reglementatorilor de Valori Mobiliare din Uniunea Europeană. Acest comitet formulează recomandări Comisiei Europene, cu privire la modificarea directivelor sau la introducerea unor noi directive pe piața internă a Uniunii Europene. Referitor la implementarea unor noi directive și modificarea celor existente, fac precizarea că lucrul acesta, la nivel european, se întâmplă deja, și noi avem obligația ca până în luna ianuarie 2007, să identificăm posibilitățile de modificare a Legii pieței de capital, pentru a introduce prevederile Directivei privind piețele de instrumente financiare. Raportul pe anul 2005 are și o a doua parte care este foarte cuprinzătoare și care vizează rezultatele entităților din piața de capital, respectiv, Bursa de Valori București, Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri-Sibiu, Bursa Electronică - Rasdaq, fondurile de investiții, instituțiile de credit, care au calitate de depozitar și, de asemenea, rezultatele obținute în ceea ce privește activitățile operative pe piață, desfășurate de către agenții pentru servicii de investiții financiare. Fac mențiunea că anul 2005 a fost anul în care rezultatele pe piața noastră au fost cele mai bune de la crearea pieței până în prezent. Aceste rezultate s-au materializat și sunt evidențiate prin indicii bursieri care au avut, din anul 2002 până în prezent, un trend ascendent, permanent, cu maxime istorice în anul 2005. Volumul tranzacțiilor, valoarea capitalizării bursiere și toți ceilalți indicatori au marcat stabilitatea și evoluția pieței de capital în anul 2005. Sigur că în raport sunt prezentate și obiectivele pentru anul 2006. Piața este o piață dinamică. Este, în același timp, o piață volatilă, o piață care poate să creeze disfuncții, la un moment dat, care pot fi generate fie de riscul sistemic, fie de alte elemente de risc intern, fie chiar de riscurile care se produc pe piața internațională. Piețele de capital, este bine știut, că sunt într-o interdependență și șocuri care se produc pe alte piețe sunt resimțite și pe piața noastră. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare are în vedere pentru acest an elemente importante, cum sunt: crearea acestui nou cadru instituțional prin înființarea depozitarului central a piețelor reglementate, a sistemelor alternative de tranzacționare, lucru care trebuie să se întâmple până la data aderării.

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamna președinte, la concluzie, dacă se poate!

Doamna Gabriela Anghelache:

Nu am spus nimic despre buget.

Domnul Bogdan Olteanu:

Concluzionați, vă rog!

Doamna Gabriela Anghelache:

Da. Două cuvinte despre bugetul de venituri și cheltuieli. În cei doi ani pe care i-am raportat, indicatorii de venituri s-au înregistrat cu excedent, iar la indicatorii de cheltuieli am înregistrat economii. Avem un excedent la nivelul anului 2005 pe care îl gestionăm foarte atent, deoarece avem un mare obiectiv, și anume, acela de a rezolva definitiv problema sediului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Deci, prin folosirea acelui excedent și a resurselor pe care le vom avea anul acesta, eventual pentru începerea construcției unui sediu al Autorității Pieței de Capital. Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte.

Din partea comisiilor, domnul președinte Mihai Tănăsescu.

Domnul Mihai Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am să încep cu raportul celor două comisii, vizavi de activitatea anului 2004, după care am să prezint și pe cea a anului 2005. Comisiile permanente ale celor două Camere au analizat, comparativ cu anii precedenți, progresele realizate în domeniul pieței valorilor mobiliare. Acest raport cuprinde o analiză a Bursei de Valori București, pe parcursul anului 2004 înregistrându-se plusuri față de anul precedent. De asemenea, creșterile substanțiale înregistrate de Bursa Electronică Rasdaq, despre activitatea Bursei Monetar-Financiare de Mărfuri-Sibiu, care a tranzacționat în anul 2004 peste 64 de mii de contracte "futures", cu o valoare de aproximativ 807 miliarde lei vechi. Totodată, analiza raportului se referă și la Casa Română de Compensație, la organismele de plasament colectiv și la fondurile deschise de investiții. Un punct distinct al raportului este legat de societățile de investiții financiare, de SIF-uri, care în anul 2004, acțiunile celor 5 societăți de investiții financiare au fost intens tranzacționate pe bursa de valori și au avut randamente mari, peste inflație, aproximativ 9,3%. Totodată, comisiile permanente ale celor două Camere apreciază că în raport s-au prezentat eforturile din anul 2004, ale Comisiei Naționale de Valori Mobiliare, în ceea ce privește reglementarea, fiind publicate mai multe acte normative în concordanță cu acquis-urile comunitare, vizavi de acest segment de activitate. Totodată, în ceea ce privește activitatea de supraveghere, putem să menționăm că ea este îmbunătățită și continuă acest trend de îmbunătățire pentru perioada anului 2004, și am să fac referire și la anul 2005, având în vedere că piața crește și, sigur, elementele de creștere calitativă sunt vizibile. În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004, așa cum a prezentat și doamna președinte Anghelache, vedem o creștere de venituri față de prevederile anuale, de 17% în plus, cu o încadrare în cheltuielile care au fost prevăzute, chiar cu o diminuare, vizavi de aceste prevederi. În concluzie, dacă-mi permiteți, domnule președinte, putem să spunem că cele două comisii au constatat, în urma analizei raportului de activitate, dar și a raportului anual de audit financiar și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, că în anul 2004, activitatea CNVM-ului s-a desfășurat conform legii. Dacă-mi permiteți, am să trec rapid și activitatea anului 2005. Ea se referă exact la aceleași componente. Aș vrea să fac doar câteva specificații legate de faptul că activitatea de reglementare a continuat și în anul 2005. Fac o precizare vizavi de acest lucru, că eforturile legate de reglementare sunt foarte importante pentru ca piața de capital, într-adevăr, să fie aliniată din acest punct de vedere, la cerințele Uniunii Europene. Comisiile permanente ale celor două Camere subliniază necesitatea colaborării, în continuare, cu operatorii pieței de capital în ceea ce privește elaborarea normelor și, sigur, în discuțiile avute, credem că întărirea dialogului între CNVM și piața de capital, societățile din piață este absolut necesar, în așa fel încât regulamentele și legislația secundară pe care această instituție o elaborează să fie în concordanță cu cerințele pieței de capital. Aș vrea să concluzionez că și anul 2005 a adus un plus de calitate în ceea ce privește CNVM-ul. Există, cred eu, o disponibilitate din partea conducerii acestei instituții, de îmbunătățire a activității și, cred eu, că în perioada următoare, această instituție împreună cu jucătorii din piața de capital vor duce la o creștere calitativă a acestui segment foarte important de activitate. De aceea, vă propunem, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori și deputați, aprobarea celor două rapoarte privind Comisia Națională de Valori Mobiliare, pentru anul 2004 și 2005. Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc. La dezbateri generale s-a înscris doamna deputat Grațiela Iordache.

Doamna Grațiela Iordache:

Bună dimineața! Mulțumesc, domnilor președinți!

Stimați colegi, am ținut să iau cuvântul vizavi de raportul de activitate prezentat de Comisia Națională de Valori Mobiliare, având în vedere că am fost singurul membru al comisiilor reunite din Cameră și Senat, care a votat împotriva raportului de activitate al acestei instituții pe anul 2004 și anul 2005. Consider că este necesar, stimați colegi, să transformăm această, să spunem, activitate de aprobare a unor rapoarte de activitate, dintr-o simplă formalitate, într-un control parlamentar efectiv. Categoric au fost eforturi, eforturi constante din partea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și în anul 2004, și în anul 2005. Din păcate, aceste eforturi au fost viciate, și poate că unul dintre principalele motive pentru care există aceste vicii în funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare îl reprezintă modul de organizare a echipei de conducere a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Faptul că există o răspundere colectivă, și nu răspunderi și responsabilități individuale, determină și lipsa de implicare a tuturor membrilor în activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Fac această referire pentru a se înțelege foarte clar că reproșurile pe care le aduc se referă la un colectiv de conducere, și nu la o persoană. Votul meu împotriva activității desfășurată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în anul 2004 și în anul 2005 se bazează, în principal, pe lipsa de rezultate în ceea ce privește dezvoltarea pieței de capital, pe supravegherea ineficientă a emitenților, pe faptul că activitatea de reglementare, deși multă și stufoasă, a fost deseori haotică, cu dese reveniri, cu revenire și cu schimbarea schimbării. De ce? Pentru că, de fapt, a lipsit un dialog cu piața! Iar dacă a fost, acesta a fost doar un dialog mimat, fără ca opiniile pieței și reprezentanților pieței să fie luate în considerare. Rezultatul, evoluția negativă a pieței de capital! Cel mai recent exemplu îl reprezintă delistarea sau dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind delistările de pe piața de capital. Rezultatul se vede acum, astăzi, în modul în care piața de capital evoluează. Un al patrulea motiv care stă la baza deciziei mele de a vota împotriva raportului de activitate îl reprezintă lipsa unei viziuni coerente asupra pieței de capital și a unei preocupări, într-adevăr, constante și permanente pentru dezvoltarea acestei piețe. Nu am întâlnit și nu am observat diligențe făcute pentru atragere de noi emitenți în această piață, pentru diversificare de instrumente, pentru un efort colectiv al CNVM-ului, împreună cu ceilalți reprezentanți ai pieței, în vederea construirii, cu adevărat, a unei piețe puternice. Rezultatul îl vedem tot astăzi, în ceea ce se întâmplă în piața de capital. Aș mai avea reproșuri legate de profesionalismul angajaților CNVM-ului și consider oportună și necesară, de fapt necesar, un audit al acestui personal, un audit extern, nu o evaluare profesională făcută de către persoanele din interiorul instituției. Închei prin a spune, încă o dată, apreciez eforturile pe care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare le-a făcut pe parcursul a celor doi ani luați în discuție de noi, astăzi, dar constat, cu regret, că rezultatele au fost slabe și că se concretizează într-o dezvoltare haotică și o involuție a pieței de capital. Având în vedere aceste aspecte, am votat și voi continua să votez împotriva aprobării raportului de activitate a acestei instituții pe anii 2004, 2005, pentru că eu consider că noi, Parlamentul României, trebuie să controlăm aceste instituții, și nu să transformăm această activitate într-o simplă formalitate. Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna deputat! Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții. În acest caz, trecem la dezbaterea și adoptarea celor două rapoarte.

Dacă la raportul comun al comisiilor asupra raportului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, pe anul 2004, există obiecții, observații? Nu există.

Supun aprobării dumneavoastră acest raport.

Numărați, vă rog frumos!

Cu 14 voturi împotrivă și fără nici o abținere, s-a aprobat raportul pe 2004.

În ce privește raportul pe anul 2005, raportul comun al comisiilor, bineînțeles! Dacă există obiecții, observații? Nu există.

Supun aprobării dumneavoastră acest raport.

Vă rog să numărați!

Cu 10 voturi împotrivă și 2 abțineri, s-a aprobat raportul pe anul 2005.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 august 2019, 19:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro