Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/12-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 11/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 7, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Domnul Octavian Știreanu (secretar de stat, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu îngăduința dumneavoastră vă prezint câteva lucruri legate de ordonanța de urgență aflată în atenția dumneavoastră.

Ea exprimă nevoia adaptării legislației românești la o directivă a Comisiei Europene adoptată în noiembrie 2007, și anume Directiva nr.2007/65. Există chiar un tabel de concordanțe între modificările Legii audiovizualului, adoptate prin această ordonanță, și prevederile acestei directive europene, acest tabel de concordanță fiind prezentat și dezbătut în comisiile de specialitate.

În esență, ordonanța aflată în atenția dumneavoastră cuprinde reguli specifice privind flexibilizarea regimului publicității pe posturile de radio și televiziune, astfel încât să fie consolidate posibilitățile de finanțare prin publicitate a televiziunilor.

De asemenea, prin această ordonanță, se au în vedere mai multe lucruri, între care: promovarea producției și distribuției de opere europene în domeniul serviciilor la cerere; asigurarea unui nivel adecvat de protecție a dezvoltării fizice, mentale și morale a minorilor și a demnității umane; dreptul de acces al postului de televiziune la extrase scurte de la evenimente de actualitate; asigurarea dreptului persoanelor cu handicap și al persoanelor în vârstă de a li se furniza servicii media accesibile și, în sfârșit, stimularea, prin această ordonanță, a coreglementării și autoreglementării ca instrumente ce pot avea un rol important în asigurarea unui nivel ridicat de protecție a publicului.

În sfârșit, o componentă importantă a acestei ordonanțe se referă la procedurile necesare spre trecerea sau pentru trecerea la tehnologia de emise TV digitală, o trecere de asemenea stipulată într-o directivă a Comisiei Europene care are termen limită anul 2012.

Mulțumindu-vă pentru atenția acordată dezbaterii acestei ordonanței, vă supun atenției propunerea noastră de a susține și de a aproba raportul redactat de comisie.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei raportoare?

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Florin Pâslaru, secretarul comisiei.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă în 2 februarie 2009.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond în procedură de urgență cu acest proiect de lege spre avizare, fiind transmis Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Până la dezbaterea proiectului de lege, la comisie nu s-a primit decât avizul favorabil al Comisiei juridice; avizul favorabil, cu amendamente, emis de Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor nu a ajuns în timp util.

În redactarea raportului, comisia a ținut cont de Avizul favorabil nr. 1346/03.11.2008, emis de Consiliul Legislativ.

Potrivit prevederilor art. 37 din Constituția României, republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 15 deputați din totalul de 19 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu amendamentele anexate.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc și am să vă rog să propuneți și timpul alocat dezbaterilor pe articole.

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Cinci minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am să vă supun votului propunerile făcute de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale, domnul Amet Aledin.

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 aduce îmbunătățiri semnificative legislației actuale.

Demersul constituie cu siguranță o redimensionare corectă a actualei legislații.

De altfel, la nivelul Comisiei pentru cultură a fost consens, iar grupul nostru parlamentar, Grupul parlamentar al minorităților naționale din România, firesc, susține acest proiect legislativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai există? Vă rog, domnul Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor,

Această ordonanță de urgență și modificarea legii este necesară, într-adevăr, pentru a ne ralia acquis-ului comunitar.

Este însă o problemă care intervine din cauză că noi, de obicei, interpretăm foarte interesant directivele europene. Aceste directive, din când în când, lasă la dispoziția statelor membre ca, în anumite domenii, să deroge sau să nu aplice anumite prevederi. Atunci, au o formulare prin care dau această posibilitate, că nu necesită neapărat ca... ș.a.m.d.

Noi avem prostul obicei de a prelua inclusiv astfel de formulări, înlocuind "Uniunea Europeană și statele membre" cu cuvintele care noi credem că sunt bune. În loc să facem un lucru clar, adică să spunem clar dacă dorim sau nu să introducem o reglementare, o restricție, o punitate și alte asemenea, noi zicem că această lege nu înseamnă că va fi pedepsit cel care încalcă prevederile, cam așa ceva. Inclusiv în această lege se regăsesc cel puțin două astfel de formulări, cred eu neavenite, mai ales că prin modul în care sunt formulate vor da posibilitatea ca mulți să scape de prevederile acestei legi, de aplicabilitatea acestei legi.

Ca atare, noi avem amendamente care se regăsesc printre amendamentele respinse. Pe acestea le vom susține.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai există și alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt.

Vă propun să intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 2, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 3, dacă există observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 4, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 5 există și două amendamente respinse. Dacă doriți să le susțineți? Domnul Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Da, este numărul curent 1 la amendamente respinse. Este o a doua frază explicativă a punctului 11 din art.1, care sună astfel: "În sensul dispozițiilor prezentei legi, responsabilitatea editorială nu implică prin sine și în mod necesar un alt tip de răspundere juridică pentru conținutul serviciilor furnizate".

Textul Directivei sună asemănător, adică nu este necesar ca în legea internă să apară responsabilitatea editorială care să implice în mod necesar un alt tip de răspundere. Numai că în legea noastră există acest tip de răspundere, inclusiv cu punitate la sancțiuni.

Ca atare, noi putem să nu introducem răspunderi, putem să introducem răspunderi. De aceea este această frază.

Având în vedere că am introdus această răspundere editorială și o și sancționăm la capitolul "sancțiuni", cred că această explicație aruncă în derizoriu aceste punități.

Ca atare, propunem eliminarea acestui alineat.

Am înțeles că doriți să discutăm despre ambele amendamente respinse. Iarăși este o traducere chiar foarte interesantă a expresiei "în particular", tradusă "mai ales", o frază care sună astfel - la pct.2, la amendamente respinse: "Astfel de reprezentări sunt considerate intenționate mai ales atunci când se fac în schimbul unei plăți sau al unei contraprestații". Mi se pare că este corect să sune: "Astfel de reprezentări sunt considerate intenționate atunci când se fac în schimbul unei plăți sau al unei contraprestații." Este un text clar juridic.

Dacă introducem cuvintele "mai ales atunci când..." s-a terminat cu tot textul legii.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

O să vă rog să pregătiți cartelele și am să supun pe rând votului cele două amendamente pe care domnul Márton Árpád le susține în fața plenului, după ce ele au fost respinse în comisie.

Primul amendament se referă la art.1 pct.11 și o să vă rog să votați acum.

S-a încheiat votul. 61 de voturi pentru, 47 împotrivă și 6 abțineri.

(Conform afișajului, se înregistrează 134 deputați prezenți, 61 voturi pentru, 47 împotrivă, 6 abțineri, 20 voturi neexprimate.)

Al doilea amendament la art.1 pct.16. Vi-l supun votului. Votul este deschis.

S-a încheiat votul. 99 de voturi împotrivă, 49 pentru și 3 abțineri. Amendamentul este respins.

(Conform afișajului, se înregistrează 153 deputați prezenți, 49 voturi pentru, 99 împotrivă, 3 abțineri, 2 voturi neexprimate.)

Dacă mai există și alte observații la pct.5? Dacă nu sunt, adoptat cu modificarea pe care dumneavoastră ați aprobat-o.

La pct.5, dacă există observații? Introducerea unui nou articol.

La pct.6, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8, pct.9 și pct.10, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.11, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.12 și pct.13, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.14, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.15. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.16, 17, 18 și 19, dacă sunt observații? Nu sunt. Sunt adoptate.

Pct.20. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.21 și pct.22, dacă sunt observații? Nu sunt. Sunt adoptate.

Pct.23 și pct.24, dacă aveți observații? Nu. Adoptate.

Pct.25, 26, 27, 28, 29 și 30, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.31, 32 și 33, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.34. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.35. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.36. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.37. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.38, 39, 40, 41. Dacă sunt observații? Nu sunt. Sunt adoptate.

Pct.42. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.43. Nu sunt observații.

Pct.44, 45, 46, 47, 48. Dacă aveți observații? Dacă nu sunt, atunci sunt adoptate.

Pct.49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 și 59. Dacă sunt observații? Nu sunt. Atunci sunt adoptate.

Pct.60. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.61, 62, 63. Dacă nu sunt observații, sunt adoptate.

Pct.64, 65, 66. Nu sunt observații. Adoptate.

Pct.67, 68. Nu sunt observații. Adoptate.

Pct.69, 70, 71. Nu sunt observații. Adoptate.

Pct.72, 73, 74, 75, 76 și 77. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Pct.78. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne pentru vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro