Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/06-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-07-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 27, 2009

2. Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului", precum și a opiniei contrare motivată a unor membri ai comisiei;

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Pe ordinea de zi avem Raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului".

Cu privire la dezbateri și votul asupra acestui raport, vă propun următoarea succesiune a lucrărilor: prezentarea raportului comisiei care a efectuat ancheta, precum și prezentarea opiniei contrare motivată a unor membri ai comisiei; intervenția, dacă dorește, a doamnei deputat Monica Iacob-Ridzi; dezbateri asupra raportului, timpul afectat, la fel ca și la celălalt raport, fiecărui grup parlamentar în raport cu numărul membrilor săi, câte 20 de secunde pentru fiecare deputat; dezbaterea proiectului de hotărâre a Camerei Deputaților privind raportul de anchetă și vot deschis prin ridicare de mână pentru proiectul de hotărâre, în ansamblul său.

Dacă aveți observații în legătură cu acest desfășurător pe care v-i l-am expus. Înțeleg că nu sunt.

Vă supun la vot această derulare.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, propunerile au fost aprobate.

O invit pe doamna deputat Alina Gorghiu, pentru a prezenta raportul comisiei.

Doamna Alina Ștefania Gorghiu:

Bună ziua!

Mulțumesc, doamna președinte,

Bună ziua, stimați colegi.

O să vă prezint o sinteză a acestui raport.

Raport final al Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului".

Comisia parlamentară de anchetă privind verificarea sumelor cheltuite de MTS, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi pentru organizarea "Zilei Tineretului" s-a constituit în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.26/23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr.436 din data de 25 iunie 2009.

Termenul de depunere a raportului final al comisiei este data de 14 septembrie 2009.

Obiectivele comisiei au fost următoarele: verificarea sumelor alocate evenimentului, proveniența acestora și modul de cheltuire a lor; verificarea modului în care s-au respectat sau nu procedurile legale privind organizarea și finanțarea evenimentului; verificarea modului în care Ministerul Tineretului și Sportului a selectat și plătit firmele care au organizat evenimentul.

De asemenea, Comisia a fost sesizată de către Biroul permanent al Camerei Deputaților cu solicitarea Grupului Parlamentar al PNL de începere a urmăririi penale împotriva ministrului tineretului și sportului, Monica Iacob-Ridzi, din care au rezultat următoarele obiective: analiza modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către doamna ministru Monica Iacob-Ridzi în legătură cu organizarea "Zilei Tineretului" în data de 2 mai 2009; analiza modului de gestionare a banilor publici de către doamna ministru Monica Iacob-Ridzi în legătură cu organizarea "Zilei Tineretului"; analiza incidenței prevederilor art. 215¹ Cod penal care reglementează infracțiunea de delapidare și ale art. 248 Cod penal care reglementează infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor și a modului de gestionare a banilor publici de către doamna ministru; analiza legalității modului de organizare a "Zilei Tineretului".

Probleme identificate de către comisie:

Pct.4.1. Încălcarea legislației privind controlul autorităților publice asupra politicii editoriale în audiovizual

Legea nr.504/2002 a audiovizualului prevede la articolul 6, punctele (2) și (3) că "independența editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută și garantată de prezenta lege" și că "sunt interzise ingerințe de orice fel în conținutul, forma sau modalitățile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităților publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române sau străine."
Se observă clar că o obligație contractuală a prestatorului era aceea de asigurare a difuzării în cadrul programelor de știri a prezentării evenimentului care era organizat de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Astfel, în mod evident, ministerul a cerut ca una din obligațiile prestatorului să fie aceea de asigurare a prezentării evenimentului în programele de știri. Deși nu există o relație directă între minister și posturile TV care au difuzat acele spoturi, emisiuni, reportaje despre evenimentul din data de 2 mai 2009, totuși, ministerul a fost cel care a solicitat și a impus ca obligație pentru prestator asigurarea unor astfel de reportaje, emisii, știri. Astfel, se poate conchide că prestatorul a acționat ca un intermediar, fiind obligat la asigurarea și la cumpărarea acelor spații TV pentru prezentarea și promovarea evenimentului.

Rezultă din cele de mai sus faptul că îndeplinirea acestei obligații condiționa efectuarea plății de către minister. Se observă clar că era una din obligațiile esențiale ale prestatorului, solicitată de către minister și care nu reprezintă altceva decât o contractare indirectă de către minister a unor reportaje, știri, transmisii TV cu privire la evenimentul din data de 2 mai 2009. Or, asta nu poate semnifica decât o ingerință clară, chiar dacă indirectă, a autorității publice în programul posturilor respective de televiziune și cumpărarea acelor transmisii, reportaje, ediții.

Rezultă, în mod evident, că doamna ministru Monica Iacob-Ridzi a achiziționat din fonduri bugetare știri în scop publicitar, prin intermediul co-contractanților săi. Mai mult, aceasta a intervenit în programele posturilor respective de televiziune, încălcând dispozițiile legale în vigoare.

Pct.4.2. Acceptarea unor oferte în mod vădit nejustificate în raport cu nivelul pieței și care nu țineau cont de resursele proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului.

Deși anexele contractelor de prestări servicii stipulau valori estimate de prestator, sumele efectiv achitate trupelor participante la evenimente au fost de cel puțin 4 ori mai reduse.

Pentru a exemplifica, precizăm că propunerea financiară făcută în Anexa 1 la contractul nr.13/22.04.2009 era de 260.850 ron (fără t.v.a.) pentru trupele artistice din cadrul evenimentului de divertisment și de 50.000 ron (fără t.v.a.) costuri cu ansamblurile muzicale.

În realitate, astfel cum lesne se poate determina pe baza contractelor încheiate cu formațiile artistice participante la evenimentele care au avut loc în parcul IOR București, s-au achitat doar circa 20.000 euro fără t.v.a.

Se observă, astfel, că există o diferență uriașă între nivelul real al costurilor și valoarea contractată de către Ministerul Tineretului și Sportului prin doamna ministru. Diferența nu are nicio justificare economică. Tot ce se poate concluziona este că banii publici au intrat în patrimoniul firmelor prestatoare fără justificare. Diferența întrevaloarea contractată și costul real, doar în legătură cu prestațiile artiștilor și ale formațiilor artistice contractate, a depășit cu 400% costurile reale ocazionate cu onorariile artiștilor interpreți.

Pct.4.3. Acceptarea la plată a serviciilor efectuate de companiile contractate de MTS fără o evaluare cantitativă a acestora, precum și fără a verifica existența și cuantumul plăților efectuate de acestea pentru serviciile subcontractate.

Potrivit art.10 din contractul nr.13/2009, Ministerul Tineretului și Sportului, în calitate de achizitor, avea obligația să urmărească derularea contractului în conformitate cu propunerea tehnică și Anexa nr.1 la contractele încheiate cu societățile prestatoare, inclusiv în ceea ce privește verificarea existenței unor potențiali sub-contractori.

Chiar și în lipsa unei atare stipulații contractuale, Ministerul Tineretului și Sportului, în calitate de beneficiar al serviciilor prestate de cele două societăți comerciale, trebuia să verifice în permanență modul concret de executare a contractelor.

În procesul-verbal de recepție a serviciilor organizate ce privesc evenimentele de divertisment, la contractul nr. 13/2009, cât și la contractul nr.15/2009, se face doar o enumerare a obligațiilor pe care Ministerul Tineretului și Sportului le consideră îndeplinite de către prestator, fără a exista o evaluare cantitativă a modului de îndeplinire a acestor obligații.

Astfel, la punctul 5 din procesul-verbal se face referire la obligația prestatorului de a "instala o scenă de mari dimensiuni, capabilă să atragă o importantă masă de oameni, sonorizarea și luminile vor fi printre atracțiile importante ale evenimentului".

Din analiza documentelor pe care comisia le-a avut la dispoziție nu a rezultat niciun fel de analiză, niciun fel de cercetare responsabilă, atentă, urmărire a modului de derulare a contractelor.

Este vorba, din nou, de o lipsă totală de responsabilitate, de preocupare asupra modului în care banii publici au fost cheltuiți și chiar de o rea-credință din partea doamnei ministru și a reprezentanților ministerului, care nu au respectat clauzele contractuale, nu au respectat obligația de verificare a modului de cheltuire a banilor publici.

Pct.4.4. Ministrul nu a spus adevărul în fața Comisiei de anchetă, afirmând că nu avea cunoștință de scena aflată în dotarea Casei Studenților din București, dar, la întocmirea proiectului de buget pe 2009, a semnat solicitarea de finanțare a ratelor de leasing pentru scenă.

Doamna ministru a afirmat la audieri că nu a avut cunoștință în timp util despre scena deținută de structurile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Cu toate acestea, din cercetările comisiei rezultă că doamna ministru a avut cunoștință de existența scenei încă de la începutul anului, din momentul întocmirii proiectului de buget pe 2009, înaintat Guvernului sub semnătura ministrului și care cuprindea finanțarea plății ratelor de leasing pentru scenă în 2009.

Rezultă, de aici, că doamna ministru era în cunoștință de cauza asupra existenței acestei scene, câtă vreme a semnat nota de fundamentare a proiectului de buget al ministerului prin care a asigurat finanțarea ratelor de leasing pentru scena respectivă.

4.5. Schimbarea procedurii de achiziție publică în cursul derulării operațiunii de la întocmirea programului anual de achiziții publice pe anul 2009, până la întocmirea caietelor de sarcini și utilizarea unei proceduri interne care nu era aplicabilă în domeniu.

Ministerul Tineretului și Sportului, aplicând procedura "Cerere de oferte", nu a respectat prevederile art. 124 punctul b), art. 125 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare, care stipulează:

Art. 124 : "Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată fără t.v.a. a contractului de achiziție publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri; b) pentru contractul de servicii: 100.000".

Art. 125 : "Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se inițiază prin publicarea în SEAP a unei invitații de participare la procedura de atribuire."

Ministerul Tineretului și Sportului a încălcat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 16 alin.(3) care stipulează: "Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina în cadrul aceluiași contract servicii incluse atât în Anexa nr.2B, cât și în Anexa nr.2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin.(1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziție publică."

Cu alte cuvinte, nu se pot combina în cadrul aceluiași contract de achiziție publică a serviciilor recreative, culturale și sportive cu "Servicii de publicitate", numai ca valoarea totală să fie mai mare de 400.000 euro. Niciunul din contractele încheiate, nr. 13,14, 15, ca număr luat în parte, nu depășește valoarea de 400.000 euro.

Invocarea de către Ministerul Tineretului și Sportului a prevederilor art.16 alin.(1) pentru justificarea respectării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv a prevederilor art.35-38 și art.56, nu este corectă, întrucât art. 16 alin. (1) se referă la achiziționarea de prestări servicii, iar în cele trei contracte figurează și achizițiile de produse materiale.

4.6 Încălcarea art.5 din Legea nr.21/1996, republicată, privitoare la ofertele trucate la licitații sau orice alte forme de concurs de oferte.

Art. 5 din Legea nr.21/1996, republicată, prevede că "(1) sunt interzise orice înțelegeri exprese sau tacite între agenții economici ori asociațiile de agenți economici, orice decizii luate de asociațiile de agenți economici și orice practici concertate care au ca obiect sau care au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc: (...) f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitații sau la orice alte forme de concurs de oferte".

Cele două societăți comerciale implicate în organizarea evenimentului "Ziua Tineretului", finanțat din fondurile Ministerului Tineretului și Sportului, se fac vinovate de încălcarea prevederilor legale anterior citate, în structura asociațiilor celor două companii existând o similaritate izbitoare, administratorul, sediul social și obiectul de activitate fiind aceleași.

Mai mult decât atât, cele două societăți nu au niciun angajat, fapt ce atrage după sine o imposibilitate de realizare prin forțe proprii a serviciilor ample contractate cu Ministerul Tineretului și Sportului.

Astfel, două societăți care se aflau în imposibilitate obiectivă de a îndeplini ele însele obligațiile asumate prin contractele analizate, au participat în mod deliberat și concertat la procedura de atribuire a activității de realizare a evenimentelor, practicând înțelegeri anticoncurențiale.

Un alt aspect notabil este și acela că societățile în cauză, cu prilejul desfășurării lucrărilor Comisiei de anchetă, au fost reprezentate de aceeași persoană.

Suspiciunea fraudării procedurii de atribuire a serviciilor solicitate de Ministerul Tineretului și Sportului rezultă și din împrejurarea că SC Artisan Consulting SRL a subcontractat anumite servicii pentru evenimentele organizate în localitatea Costinești tocmai de la SC Compania de Publicitate Mark SRL.

Aprobarea de către doamna ministru Monica Iacob-Ridzi a Notei de fundamentare nr.18/02 aprilie 2009 fără verificarea prealabilă a costurilor estimative asumate de către Ministerul Tineretului și Sportului pentru organizarea evenimentelor.

Prin Nota de fundamentare menționată, doamna ministru a aprobat sumele totale estimative repartizate de către Ministerul Tineretului si Sportului pentru organizarea evenimentului din data de 2 mai 2009.

Nota de fundamentare se referă la numărul de artiști care trebuie asigurați de către organizatorul evenimentului, numărul minim al duratei spoturilor publicitare sau de promovare, fără a face vreo referire la calitatea acestor servicii și costurile estimate defalcate în funcție de serviciul prestat și modul lui de îndeplinire. Nu există un deviz anterior acestei note, o analiză a sumelor practicate pe piață, referitoare la organizarea unor asemenea evenimente sau la cotațiile de piață ale acestor prestații, care să justifice modul în care Ministerul Tineretului și Sportului a ajuns la concluzia necesității acordării sumelor menționate în Nota de fundamentare.

Mai mult decât atât, cu prilejul lucrărilor comisiei de anchetă, doamna ministru a admis faptul că știa de posibilitatea de a refuza aprobarea Notei de fundamentare în forma prezentată sau de a solicita completări sau modificări ale conținutului acesteia, ceea ce demonstrează, încă o dată, faptul că fapta săvârșită a avut concursul direct și asumat al doamnei ministru.

Astfel, doamna ministru Monica Iacob-Ridzi a aprobat alocarea unor sume de la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului fără să se intereseze dacă stabilirea acestor sume este fundamentată pe un anumit buget real de cheltuieli, pe estimări serioase si reale.

4.8. Alte observații.

Mai multe documente ale Ministerului Tineretului și Sporturilor prezentate Comisiei de anchetă conțin inserții de caractere parcă ar fi decupate din alte documente, ceea ce pune semne de întrebare asupra corectitudinii acestora.

Constatăm că Raportul ANRMAP este greșit, acesta trebuind să constate ilegalitatea procedurii.

5. Concluzii și propuneri.

I. Mandatul Comisiei de anchetă stabilit prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.26/2009.

5.1. Comisia constată, potrivit analizei anterioare, o serie de încălcări ale legislației, precum și o serie de decizii care reprezintă o rea administrare a banilor publici de către reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului. Aceste decizii angrenează responsabilitatea doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi pe următoarele paliere:

5.1.1 Responsabilitate materială directă, prin decizii luate personal, cum ar fi numirea membrilor comisiilor de selecție a ofertelor și de recepție a serviciilor, aprobarea Notei de fundamentare a procedurii de achiziție publică de servicii de divertisment, semnarea unor contracte conținând prevederi ilegale privind influențarea conținutului editorial al unor televiziuni.

5.1.2 Responsabilitatea politică, prin angajarea Guvernului României în cheltuieli nejustificate, în contradicție cu asumarea de către Guvern a unei politici de austeritate.

5.1.3 Responsabilitatea penală prin încălcarea prevederilor art. 215¹ si 248 Cod penal.

5.2. Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi prevede la art. 16 faptul că aceasta "exercită funcția de control asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, furnizând Parlamentului și respectiv unităților administrative teritoriale rapoarte privind utilizarea și administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității."

Ca urmare a prevederilor legale mai sus menționate și în temeiul art. 140 alin.(1) și alin.(3) din Constituție, Comisia propune sesizarea Curții de Conturi pentru efectuarea unui control asupra modului de întrebuințare a resurselor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului în legătură cu încheierea contractelor nr. 14/2009 cu SC Artisan Consulting SRL și a contractului nr. 15/2009 cu SC Compania de Publicitate Mark SRL.

5.3. Constatând antrenarea responsabilității politice a doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, prin încălcarea principiilor și angajamentului politic de austeritate al Guvernului, Comisia propune primului-ministru Emil Boc să își exercite prerogativele constituționale și să propună președintelui Traian Băsescu revocarea din funcție a doamnei ministru.

5.4. Comisia de anchetă propune Camerei Deputaților sesizarea Consiliului Concurenței, aceasta cu privire la încălcarea de către SC Artisan Consulting SRL și SC Compania de Publicitate Mark SRL a art. 5 lit. f) din Legea nr.21/1996, republicată.

5.5. Comisia de anchetă propune Camerei Deputaților solicitarea unei anchete a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a Gărzii Financiare și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea identificării și anchetării fluxului financiar rezultat în urma organizării evenimentelor din data de 2 mai 2009 "Ziua Tineretului".

5.6. Comisia de anchetă propune Camerei Deputaților sesizarea primului-ministru privitor la incompetența reprezentanților ANRMAP, care, atât prin raportul de control la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului, cât și prin depoziția președintelui ANRMAP în fața comisiei, au girat o procedură de achiziții publice ilegală.

II. Sesizarea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal cu cererea de începere a urmăririi penale a doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi.

Fiind sesizată de Biroul permanent al Camerei Deputaților cu propunerea Grupului parlamentar al PNL privind cererea de începere a urmăririi penale a doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, având în vedere cele menționate în raport, se constată că faptele ministrului tineretului și sportului, Monica Iacob-Ridzi, în legătură cu încheierea contractului nr. 13/2009 și următoarele, intră sub incidența prevederilor art. 215¹ Cod penal și sub incidența prevederilor art. 248 Cod penal.

Astfel, doamna ministru Monica Iacob-Ridzi a aprobat alocarea unor sume de la buget fără responsabilitate și fără să se intereseze cu privire la fundamentarea acestor sume, în raport de cheltuielile reale necesare, manifestând astfel un abuz în exercitarea atribuțiilor cu care era învestită și o implicare directă și calificată în delapidarea fondurilor bugetare.

Pentru considerentele de mai sus transmitem, potrivit deciziei Biroului permanent, în condițiile art.155 din Regulamentul Camerei Deputaților, conținutul prezentului raport Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților în vederea formulării unui raport privind începerea urmăririi penale împotriva ministrului tineretului și sportului, Monica Iacob-Ridzi, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare prevăzută de art. 215¹ Cod penal și abuz în serviciu contra intereselor publice prevăzut de art. 248 Cod penal.

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Le mulțumesc colegilor care au fost membri în această comisie.

Doamna Roberta Alma Anastase:

În continuare, dau cuvântul domnului Gelu Vișan, pentru a prezenta contraraportul, opinia separată a unor deputați din comisia de anchetă.

Domnul Gelu Vișan:

De la bun început, aș dori să spun că nu am vrut să avem un contraraport sau o opinie separată, așa cum este prevăzut în Regulamentul Camerei Deputaților, dar ați auzit și dumneavoastră motivul acestui contraraport, și anume acela că nu am fost de acord ca această comisie să dea sentințe și să stabilească vinovății și, mai mult, să caute soluții.

Comisia parlamentară de anchetă pe verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi pentru organizarea Zilei Tineretului, a fost constituită prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.26/23 iunie 2009. Pe data de 19 iunie 2009, Partidul Național Liberal a depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție un denunț referitor la încheierea contractelor de prestări servicii pentru organizarea "Zilei Tineretului" din 2 mai 2009. Denunțul a fost trimis spre competentă soluționare de Direcția Națională Anticorupție.

Prin Adresa nr.1.325/2009, comunicată domnului deputat Cristian Boureanu de către Procurorul general al României, doamna Laura Codruța Kővesi, se confirmă faptul că la data de 22 iunie 2009, denunțul a fost transmis către Departamentul Național Anticorupție, înregistrându-se dosarul penal nr.147/P/2009, unde în prezent se efectuează acte premergătoare cu privire la faptele cu care au fost sesizate organele de urmărire penală. Mai mult, desfășurarea anchetei penale generate de denunțul PNL este de notorietate publică, fiind relatat în presă.

În temeiul art.74 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, anchetele parlamentare nu pot avea ca obiect investigarea unor fapte sau activități care fac obiectul unor anchete judiciare. Conform Hotărârii CEDO din 3.02.2009, cererea nr.5.325, prin care România a fost condamnată, se prevede că data începerii anchetei judiciare este momentul deschiderii dosarului la poliție și nicidecum data începerii urmăririi penale. Prin urmare, sunt pe deplin aplicabile dispozițiile art.74 din Regulamentul Camerei Deputaților, conform căruia activitatea comisiei trebuie să înceteze de drept.

În mod repetat, reprezentanții PD-L au invocat acest impediment legal, dar solicitarea lor de constatare a unei stări de drept a fost de fiecare dată respins prin votul majoritar, atât în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaților, cât și în comisie. Totuși, Partidul Democrat Liberal a continuat să participe la activitatea comisiei, prin reprezentanții săi, din dorința de a contribui la aflarea adevărului în legătură cu obiectul de anchetă.

În ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților din 29 iunie 2009 a fost aprobat în unanimitate Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei, așa cum fusese votat la comisia de constituire. Cu aceeași ocazie, a fost aprobat în Biroul permanent și programul de lucru al comisiei, program votat în unanimitate în comisie, la ședința de constituire.

Având în vedere prevederile art.10 alin.(1) din Hotărârea Camerei Deputaților nr.26/2009, programul de lucru al comisiei se încheie în 60 de zile de la constituire. Ședințele comisiei s-au desfășurat cu regularitate, în conformitate cu programul, și, de fiecare dată, ordinea de zi a fost epuizată.

În plină perioadă dedicată audierilor și strângerii altor probe relevante obiectului anchetei, la sfârșitul ședinței din data de 7 iulie, domnul Bogdan Olteanu a propus ca raportul final al comisiei să fie adoptat până joi, 9 iulie, urmând ca, în conformitate cu prevederile legale, comisia să-și înceteze activitatea în acest fel.

Această propunere, adoptată cu votul majoritar al membrilor PSD, PNL, UDMR din comisie, a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât nu avusese loc nicio deliberare pe probele deja strânse în comisie, iar comisia era în așteptarea unor audieri deja aprobate și a unor documente de importanță deosebită pentru aflarea adevărului în cauză, precum Raportul Gărzii Financiare și Raportul auditului intern al Ministerului Tineretului și Sportului, ordonat de doamna ministru Monica Iacob-Ridzi. Mai mult, începând din aceeași zi, reprezentanții PNL și UDMR au adus la cunoștința membrilor comisiei faptul că au deja o propunere de raport, pe care sunt gata să o pună în discuția membrilor comisiei. Este cu totul surprinzător să se forțeze votul pe un raport final, întocmit în timpul administrării probelor în cauză, și este cu totul neobișnuit ca, așa cum au susținut reprezentanții PNL, să se continue audierile și adunarea altor probe scrise, în timp ce se deliberează asupra raportului final.

Reprezentanții Partidului Democrat Liberal au atras atenția asupra acestor anomalii, dar votul majoritar a impus data de 9 iulie, ca dată a prezentării raportului final.

În urma discuțiilor purtate în singura ședință dedicată deliberării, care a avut loc în după-amiaza zilei de 8 iulie, reprezentanții Partidului Democrat Liberal au decis să formuleze prezentul raport separat, sub rezerva completării sale ulterioare și cu precizarea firească, în condițiile date, că el se bazează pe un probatoriu incomplet.

Ministerul Tineretului și Sportului a organizat evenimentele împărțite în trei categorii, după cum urmează: evenimente în municipiul București, evenimente în stațiunea Costinești și evenimente în toată țara, în cele 39 capitale de județ, cu excepția municipiilor București și Constanța.

Organizarea evenimentelor a propus achiziționarea de către Ministerul Tineretului și Sportului a trei categorii principale de servicii: servicii de divertisment, constând în participarea a cât mai multor persoane la diversele evenimente dedicate tinerilor, cum ar fi: întreceri sportive, alte concursuri, programe organizate de direcțiile județene și așa mai departe; servicii artistice constând în recitaluri și concerte ale unor formații de muzică ușoară și ansambluri artistice; servicii constând în producția de filme și casete video-publicitare de propagandă și de informare.

De asemenea, pe lângă aceste servicii principale, organizarea de ansamblu a evenimentelor a presupus și achiziționarea de servicii conexe. De exemplu, privind realizarea de materiale de prezentare și promovare necesare în cadrul evenimentelor.

În cazul de față, cerința privind selecția de oferte, în opinia reprezentanților Partidului Democrat Liberal, a fost îndeplinită, Direcția de investiții, achiziții publice și servicii interne din cadrul Ministerul Tineretului și Sportului transmițând invitații de participare societăților Artisan, Mark și System Management, invitațiile de participare înregistrate cu nr.40/9.04.2009, nr.41/09.04.2009 și respectiv 42/09.04.2009, menționându-se în cuprinsul acestora data limită de depunere a ofertelor, și anume data de 16 aprilie 2009, invitații care au fost primite de aceștia, conform rapoartelor transmisiei fax.

Există anumite suspiciuni în legătură cu modul în care au fost selectate firmele cărora li s-a transmis invitația de participare. Este de menționat faptul că nu există nicio procedură legală prin care aceste firme cărora o parte contractantă decide să le adreseze invitații de participare sunt selectate. Din probele adunate până în prezent, rezultă faptul că invitațiile de participare s-au transmis în urma unui proces decizional ambiguu, iar faptul că două dintre cele trei firme care au primit invitații - Mark și Artisan - au același sediu și, în mare parte, același acționariat, este de natură să justifice aceste suspiciuni.

De asemenea, nu există nicio probă care să indice faptul că firmele au fost ales în mod deliberat pentru a fi favorizate, dar numărul mic de invitații transmise, precum și împrejurarea mai sus-menționată, legată de relația dintre două firme care au recepționat invitația, este de natură să ridice semne de întrebare în legătură cu deschiderea și transparența acestui moment procedural al achiziției. Cu atât mai mult cu cât din cele trei invitații transmise, Ministerul Tineretului și Sportului a primit doar două răspunsuri, și anume exact de la aceste două firme care au și obținut în final contractele.

Este, de asemenea, de menționat faptul că, în conformitate cu metodologia, împrejurarea ca două societăți au aceeași sediu social și asociați comuni nu apare ca un impediment cu privire la participarea acestora la procedură.

Legalitatea desfășurării procedurii de achiziție a făcut obiectul unui control din partea ANRMAP. În urma controlului, a fost redactat raportul de control nr.RC403/6774 din 18.06.2009, prin care, având la dispoziție și analizând dosarul achiziției, echipa de control a concluzionat că autoritatea contractantă, respectiv Ministerul Tineretului și Sportului, a respectat prevederile legale instituite de Ordonanța de urgență nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește derularea procedurii de atribuire a contractelor de servicii pentru organizarea evenimentelor cu ocazia "Zilei Naționale" a Tineretului.

Pe parcursul derulării anchetei, comisia a putut constata că procedura de recepție a evenimentului s-a desfășurat defectuos. Nu a existat o recepție cantitativă a evenimentului, în sensul că nimeni nu a putut preciza cantitatea exactă a materialelor promoționale - tricouri, șepci, brelocuri, brichete, confecționate și distribuite cu această ocazie.

De asemenea, membrii comisiilor de recepție au acționat superficial. Ministerul Tineretului și Sportului are dreptate să spună că a existat ca și criteriu principal al stabilirii gradului de succes al evenimentelor numărul de tineri care au participat, într-un fel sau altul. Iar cele peste 400 de acțiuni organizate de Ministerul Tineretului și Sportului cu ocazia evenimentelor din 1-2 mai anul curent reflectă acest lucru, numai că în rigorile cheltuirii banului public ar fi trebuit avut în vedere procesul de recepție și alte aspecte de natură nu doar să indice gradul de reușită a evenimentului, ci și detaliile cheltuielilor. De altfel, ca o observație generală ar fi că contractele, cât și procesele-verbale de recepție, conțin formule prea generale, susceptibile a acoperi mai multe categorii de cheltuieli.

S-au ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la cheltuirea sumelor pentru evenimentul de la Costinești, din data de 2 mai, anul curent. Astfel, din probele aflate în posesia comisiei, rezultă faptul că ar exista anumite cheltuieli pe care organizatorii MTV Days susțin că le-au făcut ei din surse private atrase, deși ele par a figura printre cheltuielile acoperite din banii proveniți de la Ministerul Tineretului și Sportului. Acest fapt ar putea fi susținut numai prin dovezi circumstanțiale și prin interpretări ale probelor aflate la dosar. Pentru lămurirea acestei situații, este necesară audierea conducerii firmei Mark, care a câștigat contractul pe evenimentul de la Costinești, și a firmei Artisan care, conform unor probe, ar fi fost în relație contractuală cu organizatorii MTV Days.

Menționăm că cele două firme au refuzat să dea curs invitației la audieri. Considerăm că absența oricăror informații venite dinspre firmele care au adjudecat cele trei contracte și au subcontractat mai departe organizarea evenimentelor din 1-2 mai este de natură să deformeze orice concluzie finală în legătură cu această anchetă.

Ținând cont de faptul că, pe de o parte, alcătuirea prezentului raport a fost precipitată de decizia majorității comisiei, prin care s-a scurtat brutal programul de lucru al comisiei și, pe de altă parte, de faptul că probatoriul administrat este vădit incomplet, suntem forțați să ne pronunțăm pe baze insuficiente. Astfel, prima noastră concluzie este aceea că lucrările comisiei trebuia să continue, așa cum s-a aprobat unanim în ședința de constituire în Biroul permanent. Pe baza probatoriului administrat până acum este dificil să ne pronunțăm în legătură cu legalitatea întregului proces de cheltuire a banului public și în legătură cu evenimentele din 1-2 mai. Pe anumite segmente ale acestui proces, ne-am pronunțat mai sus.

Pe baza probatoriului administrat până acum, se constată anumite deficiențe de recepție reală, prin imposibilitatea unei verificări ulterioare amănunțite a serviciilor și bunurilor recepționabile. Precizăm clar că aceste deficiențe nu conțin elemente de nelegalitate, din ceea ce știm până în prezent.

Prin decizia Biroului permanent, comisia trebuie să se pronunțe și cu privire la cererea de începere a urmăririi penale a doamnei Monica Iacob-Ridzi, formulată de PNL.

Având în vedere precaritatea probatoriului administrat până în momentul respectiv, considerăm că nu ne putem pronunța în această privință. Cererea nu va rămâne, însă, nesoluționată de Departamentul Național Anticorupție, efectuând proceduri judiciare specifice în acest caz.

DNA are la dispoziție mijloacele adecvate pentru a răspunde unei asemenea cereri și, de vreme ce deja a fost sesizat de PNL, considerăm că sesizarea Camerei Deputaților pe această cerință este inutilă.

Într-o manieră generală, având în vedere toate cele constatate pe parcursul acestei anchete, reprezentanții Partidului Democrat Liberal formulează următoarele propuneri, pe care urmează să le concretizăm în inițiative legislative: 1. stabilirea unui circuit de transmitere a actelor în cadrul procedurilor de cheltuire a banului public mult mai transparent; 2. crearea unei proceduri de verificare directă sau indirectă a ofertanților în raport cu concurența reală și cu posibilitatea evitării oricărui posibil conflict de interese între asociați; 3. crearea unei baze solide, pentru ca la fiecare achiziție să se transmită la cel puțin 5 firme invitații de participare la achizițiile publice; 4. îmbunătățirea clauzelor de control direct, indirect și terțiar față de toți beneficiarii și sub-beneficiarii contractorului principal, cu posibilitatea reducerii sumei datorate; 5. corectarea și îmbunătățirea sistemului și a posibilității de control ulterior al procedurii de recepție reală.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Înțeleg că doamna Monica Iacob-Ridzi nu dorește să aibă intervenție și atunci intrăm direct în dezbaterile generale.

Potrivit aprobării de la începutul ședinței, timpul afectat fiecărui grup parlamentar, calculat la 20 de secunde pentru fiecare membru, se prezintă astfel: PD-L - 38 de minute, PSD+PC - 38 de minute, PNL - 22 de minute, UDMR - 7 minute, minoritățile naționale - 6 minute.

Fiecare grup parlamentar își gestionează, așa cum bine știți, în parte, aceste minute.

Dau cuvântul, în continuare, domnului Göndör, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnul Marius-Sorin Göndör:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Aș vrea să vă spun că formația mea principală este matematica. Sunt matematician. Și în urma participării în această comisie, pentru că am fost membru al acestei comisii, am aflat un lucru pe care nu credeam că o să mi-l reamintesc din matematică. Mulțimea numerelor reale este o mulțime total ordonată. Aceasta înseamnă că întotdeauna 10 este mai mare decât 5. Am constatat aceasta pe tot parcursul lucrărilor comisiei, pentru că 5 membri ai PD-L au fost în comisie, iar ceilalți 10, reprezentanți ai PSD, PNL, UDMR și minorități.

S-a verificat acest lucru pe tot parcursul lucrărilor, încă de la prima zi, când, dați-mi voie să vă spun și vă spun acest lucru, pentru că am participat la prima comisie parlamentară și mi-am pus speranțe că prin această comisie voi putea să observ foarte bine cum Parlamentul își exercită funcția principală, cea de control asupra Guvernului.

Încă din prima ședință a acestei comisii am citit Regulamentul, exact cum citeam pe vremuri ziarul "Scânteia". Am fost puși în fața unui regulament pe care l-am citit rapid într-o oră, iar toate propunerile sau, hai să fiu foarte sincer, majoritatea propunerilor noastre au căzut datorită faptului că mulțimea numerelor reale este ordonată, adică 10 este mai mare decât 5.

S-a discutat foarte mult și în mass-media și în rândurile politicienilor sau s-a încercat să se scoată în evidență faptul că reprezentanții PD-L din această comisie nu au făcut altceva decât un vid în jurul ministrului Ridzi.

Aș vrea să vă spun că acest lucru nu a fost adevărat! Noi am dorit și dorim în continuare să scoatem adevărul la iveală! Am dorit și am fost acuzați de acest zid, pentru că am dorit ca această comisie să funcționeze în legalitate. S-au adus în fața acestei comisii diferite documente prin care se atesta faptul că în acest caz există cercetări la DNA. Cu toate că, la un moment dat, acel lucru de care vă vorbeam anterior, adică mulțimea numerelor reale este ordonată, 10 mai mare ca 5, s-a votat în cadrul comisiei că vom lua în discuție și vom ține cont de toate documentele de care putem să facem rost, inclusiv de articolele din presă, xerocopii. În momentul în care colegul nostru, deputatul Boureanu a adus un răspuns din partea DNA, cu privire la faptul că în acest caz sunt cercetări la DNA, din nou 10 mai mare decât 5!

Unul dintre motivele pentru care noi, cei 5 reprezentanți ai PD-L am susținut un raport separat a fost faptul că, așa cum s-a spus deja anterior aici, cercetările nu au fost finalizate. Într-un mod brusc și brutal audierile la această comisie s-au oprit, și eu am protestat și atunci, în timpul discuțiilor din comisie, s-au oprit brusc prin votul, de data aceasta, dacă țin bine minte, a fost 8 la 1, într-o ședință numită "ședință de-îndată". Am finalizat lucrările comisiei din data de 7, am părăsit comisia, pentru că s-a terminat ședința, și numai o parte din membrii comisiei au fost rechemați pentru a se vota o dată faptul că, totuși, vom chema o anumită firmă la audieri și brusc și faptul că peste două zile vom face raport.

Am considerat și considerăm în continuare faptul că cercetările în această cauză, ca să spun așa, nu ne pot da cu certitudine puterea să dăm un verdict, deși, pentru că am folosit cuvântul "verdict", o comisie parlamentară nu cred că trebuie să dea un verdict, așa cum, prin raportul citit astăzi, votat de comisie, se dau verdicte și se fac încadrări legale.

Nu cred că acesta este rolul unor comisii parlamentare și aș vrea să vă mai spun un lucru: dorința noastră de a continua lucrările acestei comisii și de a continua aceste cercetări a fost pentru aflarea adevărului, cu riscul că ceea ce vom afla în continuarea cercetărilor poate să fie circumstanțe agravante sau, dimpotrivă, atenuante.

Am să vă spun în final faptul că pe mai departe vom susține opinia separată pe care am avut-o în cadrul acestei comisii, dar aceasta - și subliniez acest lucru - nu înseamnă că nu vom fi de acord cu trimiterea și începerea cercetărilor penale.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PD-L.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Doamna Aura Vasile, din partea Grupului parlamentar al PSD + PC.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și al Partidului Conservator va vota acest raport și grupul nostru și-a însușit ceea ce reprezentanții grupului parlamentar au semnat în momentul în care au validat acest raport pentru a fi supus plenului Camerei Deputaților.

Va fi singura intervenție aceasta, din partea Grupului parlamentar PSD și PC.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul Bogdan Olteanu.

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Poate că unii și-au dorit ca lucrurile să mai dureze. Nu știu de ce, pentru că, așa cum au constatat și în comisie, în fiecare zi veneau vești proaste pentru ei, și nu vești bune. Se aflau lucruri rele despre Ministerul Tineretului și Sportului și niciodată lucruri bune.

De aceea, faptul că la un moment dat lucrările comisiei s-au sfârșit, vă reamintesc, stimați colegi, inclusiv cu votul dumneavoastră. Prin vot unanim s-a decis că joi, 9 iulie, ne oprim. Acel lucru, spuneam, a făcut ca raportul comisiei să fie, iată, mai blând decât raportul DNA-ului. Acel lucru, și fără îndoială, lipsa noastră de capacitate de a asculta telefoane, de a intercepta emailuri și de a controla calculatoare.

De aceea, avem un raport mai blând decât al DNA-ului, dar cu toate acestea un raport de speriat, un raport îngrijorător, un raport grav, un raport plin de lucruri extrem de serioase și care nu trebuie să se găsească într-un minister.

Și am să spun, de aceea, stimați colegi, că în primul rând constatăm astăzi, la dezbaterea raportului Comisiei de anchetă, că inițiatorii acestei comisii și inițiatorii cererii de urmărire penală a doamnei ministru și deputat Monica Iacob-Ridzi au avut dreptate când au depus aceste cereri. Ni s-a contestat chiar și dreptul de a depune asemenea cereri, s-a contestat oportunitatea și conținutul cererilor și vedem astăzi în raport, și vedem astăzi în referatul procurorilor că mai mult decât că am avut dreptate, erau și alte lucruri pe care noi nu am fi avut cum să le aflăm.

Comisia a fost contestată zi de zi. Lucrările ei au fost contestate zi de zi! S-a spus că este o comisie politică!

Stimați colegi care vorbiți permanent despre politicul din Parlament, dacă politicul vă stă în gât, de ce nu plecați acasă? Mergeți să vă faceți procurori dacă vă este rușine că sunteți politici, nu stați aici! Noi aici suntem politici, în baza unui mandat din partea cetățenilor și avem datoria ca politic să-i reprezentăm pe cetățeni! Și politic îi reprezentăm pe cetățeni, identificând acolo unde se duc banii care n-au unde se duce și n-ar trebui să se ducă, identificând acolo unde se încalcă legea.

De aceea, stimați colegi, oricât ați încercat să contestați această comisie, oricât v-ați luptat împotriva acestei comisii, comisia, iată, și-a avut rostul său și și-a avut dreptatea ei.

Și am găsit multe! Am găsit, stimați colegi, încălcări ale Legii penale și aici este cel mai bun exemplu de blândețe din partea comisiei. Comisia s-a pronunțat doar pe ce a putut instrumenta în mod clar cu mijloace parlamentare. A venit DNA și a completat constatările noastre cu infracțiuni de natură informatică. Foarte bine! Și-a făcut datoria, să vedem cum se va instrumenta mai departe! A venit DNA și a dovedit că a existat o intenție clară, prealabilă lansării procedurilor, că a existat o asociere în vederea săvârșirii acestor fapte, că a existat premeditarea săvârșirii acestor fapte, lucruri pe care, sigur, cu instrumentele pe care le dețin, le-au putut instrumenta. Ei da, noi nu! Aceasta este, foarte bine! Avem date mai complete acum!

Am constatat, de asemenea, cheltuieli fără măsură, fără justificare și fără control, concerte pentru care s-au dat bani deși le plătea altcineva, trupe la care s-a pretins că s-au dat de trei ori mai mulți bani decât primeau și decât știe toată lumea că primesc! Pentru că toți cei aflați aici în sală au organizat concerte în campaniile electorale sau au mers la concerte ca iubitori de muzică și știu cât se plătește muzica!

 

Domnul Valeriu Tabără (din sală):

Dumneavoastră da, noi nu!

Domnul Bogdan Olteanu:

Nu, absolut! Unii dintre dumneavoastră au organizat concerte pe banii statului, spre deosebire de noi, care am organizat pe bani privați. Și îmi cer scuze, domnule coleg, ați organizat concerte pe banii statului, și nu pe banii dumneavoastră! A fost o mare greșeală din partea mea!

Am constatat, de asemenea, "..

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog să nu intrați în dialog cu sala, domnule deputat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Fără îndoială, și rugați-i și pe dânșii să nu facă dialog cu mine și vă promit că n-am să le răspund atunci când o să tacă. (Aplauze.)

Am constatat, de asemenea, o uriașă degringoladă administrativă, ceva ce nu s-a mai pomenit în istoria unei guvernări din România! O asemenea incurie, o asemenea incapacitate în conducerea unui minister, o asemenea lipsă de profesionalism, dată de incompetență și de politizarea excesivă care rușinează un întreg Guvern.

Și lucrurile acestea au fost văzute, constatate și instrumentate de această comisie!

Am constatat, de asemenea, stimați colegi, și e extrem de îngrijorător, o extrem de îngrijorătoare, serioasă și gravă conivență între autoritățile statului în acoperirea unor fapte grave. Și am cerut și cerem prin acest raport primului-ministru să ia măsuri la ANRMAP, pentru că în mod absolut incalificabil o instituție a statului, menită să protejeze banul public în cazul licitațiilor publice, a acoperit o achiziție frauduloasă, și aici nu este numai constatarea comisiei, este și constatarea DNA-ului, pentru interese de partid. Și un șef din același partid cu ministrul a acoperit activitatea ministerului cu acte insuficiente, cu acte incomplete, cu încălcarea legii, pentru a încerca să acopere o ilegalitate. Și acest lucru a fost instrumentat, stimați colegi de comisie!

În sfârșit, încălcarea Legii concurenței prin licitație trucată! Și cerem Consiliului Concurenței să ia măsurile necesare și să sancționeze autoritățile publice, dar și firmele private care au trucat o licitație.

Și am constatat în plan politic, stimați colegi, deși nu era treaba noastră, a opoziției, să o facem, încălcarea unui angajament de solidaritate și de austeritate al Guvernului, a unui angajament proclamat de premier și asumat de partidele Coaliției și nerespectat de ministrul anchetat. Și acesta este un lucru care ne-a făcut să cerem, un lucru care deja s-a întâmplat, plecarea ministrului din considerente politice.

În sfârșit, încălcarea conștientă și intenționată, stimați colegi, a legislației achizițiilor publice, instrumentată de noi, confirmată prin referatul procurorilor. Toate aceste lucruri au rezultat în urma activității noastre! Poate că puteam să mai descoperim lucruri. Nu cred! De acum e treaba organismelor statului, care pot verifica în conturi, care pot verifica la bănci, să vadă unde sunt banii. Și cerem, de aceea, Oficiului pentru Prevenirea Spălării Banilor, cerem, de aceea, Gărzii Financiare, ANAF-ului, să vadă unde s-au dus banii, la cine au ajuns și unde s-au întors. Și este treaba lor să-și facă această datorie. Și, de aceea, cerem, de asemenea, Curții de Conturi să obțină recuperarea acestor bani, ceea ce sigur că la dumneavoastră, stimați colegi, la partid, este o experiență care deja s-a mai întâlnit, că s-a mai cerut și domnului fost primar al capitalei să dea 5 milioane înapoi și a fost condamnat și de instanță să-i dea. V-ați obișnuit să dați bani înapoi la cererea Curții de Conturi, o să mai dați o dată!

Și, de aceea, stimați colegi, din experiența acestei comisii și din constatările acestei comisii sunt câteva lucruri pe care le vedem și din care sper să învățăm și să nu mai greșim.

Sper să învățăm să ne alegem și să ne susținem bine reprezentanții și bunii reprezentanți și sper să avem grijă când și până unde îi susținem.

Trebuie să-i susținem până la limita legii, până la limita bunului-simț și niciodată dincolo de ele!

Trebuie să avem grijă cum politizăm comisia. S-a vorbit aici de politizare! Da, stimați colegi, ați politizat comisia, pentru că ați votat împotriva raportului comisiei, și acum vorbiți despre faptul că veți vota referatul procurorilor, care este mult mai grav! Dar n-ați votat raportul comisiei care instrumenta aceleași fapte. Aceasta, stimați colegi, se numește politizare! Aceasta se numește politizare, nu îndeplinirea datoriei de către colegii dumneavoastră parlamentari. Dincolo de orice calcule matematice și dincolo de orice comparații între numere și cifre!

În sfârșit, constat, stimați colegi, că astăzi se închide cercul într-un război lung, purtat în interiorul acestei actuale coaliții, și lung, purtat între partidele parlamentare din România, în care întotdeauna s-a folosit un anumit etalon al corupției și în care partidul dumneavoastră, stimați colegi de la PD-L, a luptat întotdeauna împotriva corupției, câtă vreme corupția era în altă parte! Ei, bine, acum corupția este la dumneavoastră, stimați colegi, și aștept să văd cum luptați împotriva acestei corupții! Aștept să văd cum luptați și cum trimiteți în justiție pe cei care s-au dovedit a fi corupți! Aștept să văd cum votați un raport al comisiei care dovedește corupție și incurie și incompetență! Sau, dacă nu, atunci vă veți asuma, stimați colegi, că la dumneavoastră în partid nu vă recunoașteți parul, ci vă uitați doar la paiul din ochii altora.

Am să închei, stimați colegi, constatând că în dezbaterile de astăzi din Parlament și din ultimele zile, din mass-media, circulă tot mai des o temere. O temere că partidul care conduce Guvernul României nu s-ar mai afla în majoritate, că s-ar afla în minoritate, că ar fi 5 la 10, că poate n-are majoritate în Parlament, că poate n-are susținere în Guvern, că poate nu mai funcționează coaliția! Nu știu! Eu văd că legile vă funcționează, și când dați legi bune vi le votăm și noi, că așa este normal! Dar, stimați colegi, există o măsură simplă dacă nu mai sunteți în majoritate, există o măsură simplă dacă nu sunteți susținuți, există o măsură simplă dacă nu aveți sprijin în Parlament: plecați în opoziție, că înseamnă că nu mai sunteți doriți! (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PNL.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea UDMR, domnul Petru Lakatos.

Domnul Lakatos Petru:

Stimată doamnă președinte,

Stimate doamne și domni deputați,

Nu pot să fiu de acord cu cei care pe tema organizării și desfășurării "Zilei Tineretului" în acest an o acuză pe doamna ministru Ridzi și pe colaboratorii săi de bună-credință și profesionalism.

În acest caz, factorii decizionali din Ministerul Tineretului și Sportului au ales un alt slogan: "De 2 ori mai șmecher" și au acționat ca atare.

Cu toate că în bugetul pe 2009 aprobat de Parlament și concretizat în programul anual al achizițiilor publice nr.1398 din 07.04.2009 au existat capitole și poziții distincte, separate pentru servicii de publicitate media și promovarea instituției, în valoare de 456.731 euro pe an, și alta: servicii de recreere, culturale și sportive, în valoare de 750.000 de euro pe an, având proceduri de atribuire diferite, participanții Ministerul Tineretului și Sportului la Concursul "De 2 ori mai șmecher" s-au gândit să se folosească de o excepție prevăzută la art. 16 din Ordonanța de urgență nr. 34. Acest articol, în anumite condiții, respectiv ca valoarea contractului să fie peste 125.000 de euro și să cuprindă servicii din categoria II A și II B, le-ar fi permis să respecte din Ordonanța de urgență nr. 34 numai prevederile art.35 până la 38 și art. 56.

Astfel, în concepția lor, ar fi fost exonerați de prevederea articolului imediat următor, art.17, care stabilește obligativitatea respectării principiilor generale care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice, dintre care figurează tratamentul egal, transparența și eficiența utilizării fondurilor publice. Deci, tratamentul egal, transparența și eficiența utilizării fondurilor publice.

Pofta vine mâncând, și la acest ghiveci sau gulaș, după preferința și gustul fiecăruia, s-au mai adăugat achiziții de produse, cum ar fi: procurarea de tricouri, șepci, brelocuri, brichete, produse care prind bine în campanii de tot felul, mai ales dacă nu sunt trecute numeric și nu sunt numărate la recepție.

Campionii concursului "De 2 ori mai șmecher" nu au respectat nici măcar prevederile celor trei articole amintite anterior, la care au făcut trimitere, dintre care, la art.15 alin.(1) și (2) se prevede: "Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante".

Cireașa de pe tortul ilegalităților o reprezintă încălcarea prevederilor art. 23 din ordonanța sus-menționată, care interzice divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte, de valoare mai mică, ceea ce, de fapt, s-a și întâmplat.

Din lipsă de timp, nu mă mai refer la toate ilegalitățile și neregulile care s-au comis și sunt cuprinse în raport și care au ca urmare risipirea banilor publici.

Doresc doar să scot în evidență un lucru foarte grav. Ilegalitățile comise puteau fi prevenite sau oprite din fașă, dacă ANRMAP, organism cu atribuții în domeniu, și-ar fi făcut datoria.

Conducerea ANRMAP trebuia să sesizeze că în lege nu există nicăieri sintagma "procedură internă specifică". ANRMAP nu este organism de justificare la comandă politică a apelării la excepții și nici avocat din oficiu, care atunci când vrea aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34, iar atunci când nu-i convine, spune că nu se aplică prevederile respective, așa cum rezultă din poziția lor, remisă Camerei Deputaților.

Ei, ANRMAP-ul, trebuiau să sesizeze că procedura selecție de oferte, la care s-a apelat în final, logic, trebuie să fie precedată de cerere de oferte, la care sunt prevederi clare în lege.

ANRMAP a refuzat să pună la dispoziția Comisiei de anchetă dosarul de supraveghere completă al controlului efectuat la MTS, așa cum prevede art.12 din propriul Regulament, privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Dacă verificarea efectuată de ANRMAP ar fi fost temeinică, și nu de ochii lumii, ei ar fi constatat primii inexistența unor documente cerute de normele în vigoare și măsluirea cu urme vizibile a caietelor de sarcini și a altor documente, așa cum au constatat și organele de anchetă. Bineînțeles, se pune întrebarea: cine răspunde pentru constatarea din raportul de control al ANRMAP din 18.06.2009, conform căreia MTS a respectat prevederile legale în ceea ce privește derularea procedurilor și atribuirea contractelor, afirmație infirmată de organele de anchetă și realitatea evidentă.

Sperăm că sumele cheltuite fără respectarea prevederilor legale vor fi recuperate, și persoanele vinovate sancționate.

Grupul parlamentar al UDMR va vota concluziile și propunerile formulate în raportul Comisiei de anchetă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea Grupului minorităților naționale, domnul Pambuccian. Vă rog.

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc.

Și ca să ilustrăm, ultima dată în situații de genul acesta, felul în care vom proceda, vă voi spune următoarele lucruri: vom sta în sală, dar nu vom participa la votul legat de Comisia de anchetă, în schimb, vom vota favorabil solicitarea Procurorului general, așa cum vom face în toate situațiile similare de acum înainte.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PD-L, domnul Mircea Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte,

Nu aveam de gând să iau cuvântul, dar am fost surprins de cuvântul domnului Bogdan Olteanu. Mi-am adus aminte de anii '50, cred că se numea "acuzator popular". Cred că și-a greșit poziția și locul, modul în care ne atrăgea atenția, a fi om politic este una, a fi acuzator este alta, iar comportamentul acesta de la tribuna Parlamentului cred că nu ne face cinste!

Cred că un asemenea discurs, indiferent cât ar fi el de veninos, nu face bine Parlamentului, nu poate să ne ducă spre o concluzie pe care o dorim cu toții. Am spus, această comisie, care a fost o comisie politică, trebuie să recunoaștem, o spunem și o spunem răspicat, fiindcă am arătat la vremea respectivă că este începută procedura. Este începută o procedură judiciară, neacceptată dintr-un regulament prost înțeles, și s-a demonstrat că organele de anchetă penală au început ancheta. Dacă această decizie și hotărâre și cerere a Procurorului general era înainte, îl întreb pe domnul Olteanu sau pe altcineva, mai continua această comisie? Comisie care nu a putut să elucideze ceea ce ne-a interesat pe toți. Unde s-au dus banii? Nici nu suntem competenți, nici nu putem să facem acest lucru, iar veni la tribună și a ne prezenta întotdeauna niște acuzatori către toți, să arătăm cu mâna spre un grup sau spre altul sau spre colegii noștri, cred că nu ne face cinste!

O concluzie: sângele apă nu se face! (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PD-L.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dau cuvântul, în continuare, doamnei Grațiela Gavrilescu, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu:

Stimați colegi,

Din textul raportului, dar și din faptul că cererea procurorului șef al DNA-ului privind acceptul începerii urmăririi penale împotriva ex-ministrului Ridzi se află pe agenda Camerei Deputaților, cred că v-ați putut convinge de oportunitatea și moralitatea demersului făcut de Grupul Partidului Național Liberal pentru rezolvarea legală, cu celeritate a unui caz evident de proastă gestionare a banului public.

Așa se și face că de mai bine de o lună românii vorbesc despre "ridzipirea" banilor, despre modelul Ridzi ca stil de lucru al actualului Executiv.

Acest caz este o premieră. Pentru prima dată în istoria Camerei Deputaților, o comisie de lucru s-a mobilizat să aibă rezultate și cred că a lucrat transparent și temeinic și a și reușit. Acest caz este un început. Presa a dovedit că în pofida tentațiilor financiare, contracte de publicitate sau diurnă ministerială pentru călătorii în străinătate etc. poate fi un câine de pază al democrației, iar noi, cei aleși uninominal de către cetățeni să le apărăm interesele, am dovedit că ne pasă, că ne putem face datoria, așa cum este normal să ne-o facem în România europeană a mileniului III.

Acest caz, partea văzută a aisbergului corupției și incompetenței ridicate la rang de politică publică, va fi startul altor demersuri similare, pentru alte mistere și instituții publice, copleșitoare ca număr și cheltuială pentru o țară aflată în criză. Acest caz va rămâne un exemplu și sperăm că după ancheta Ridzi nici un oficial nu-și va mai putea permite să-și bată joc de lege și de banii publici!

În calitate de membru al comisiei de anchetă, am participat ore și ore în șir la audieri, analize și discuții. Am rămas cu un gust amar, al gândului că un ministru tânăr, poate prea tânăr, din neștiință, din inconștiență, din prea multă siguranță sau tupeu a reușit numai în șase luni de mandat să compromită atât de grav imaginea Guvernului care l-a propulsat în fruntea unui minister, cu dedicație. Și poate că este timpul ca Guvernul să analizeze serios dacă această structură aberantă, care a înghițit două agenții funcționale, ar mai trebui menținută în această perioadă de criză?

Am acceptat să fac parte din această comisie și am lucrat cu toată seriozitatea și responsabilitatea pe care mi le conferă statutul de om politic, dar și cu experiență în administrație.

Acum, la final, constat, cu părere de rău, că experiența în administrație i-am lipsit doamnei Ridzi. Și mai cred ceva: că în multe locuri din țara aceasta și din București, cred că 50% din cei care nu au experiență greșesc după modelul Ridzi.

Acesta este motivul real pentru care țara se duce de râpă și motivul mai este unul: Guvernul celor cu carnete de partid și fără soluții pentru țară, care îndatorează această Românie cu miliarde de euro.

Îl contrazic pe antevorbitorul meu, pe colegul meu de comisie, și spun că comisia de anchetă și-a făcut într-adevăr datoria, DNA, Procurorul general au inițiat potrivit competențelor propriile demersuri, iar Comisia juridică a dat deja dovadă de eficiență și moralitate și contez pe justiția română pentru elucidarea definitivă în acest caz. Dacă nu, cineva în noiembrie ar face foarte bine dacă și-ar face un slogan electoral "Să furați bine!"

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 7:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro