Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 22, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.116/02-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 22-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 22, 2009

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 324/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 7, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul nostru, acest proiect de lege se dezbate în procedură de urgență.

O invit la microfon pe doamna secretar de stat Grațiela Iordache din partea inițiatorului.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege vizează clarificarea unor aspecte care au ridicat în mod constant probleme în activitatea UCVAP, cât și eliminarea barierelor artificiale apărute în activitatea curentă a autorităților contractante. Astfel, se urmărește eliminarea obligației autorităților contractante de a transmite Ministerului Finanțelor Publice anunțurile de participare aferente procedurilor de atribuire inițiate, acestea urmând a fi gestionate prin intermediul unui modul electronic conectat la sistemul electronic de achiziții publice. Schimbarea propusă nu vizează și acele proceduri de atribuire care nu impun obligativitatea publicării a unui anunț de participare, în cazul cărora mecanismul de notificare actual va fi menținut.

Se are, de asemenea, în vedere și posibilitatea extinderii ariei de verificare și către acele proceduri de atribuire care au valori sub plafoanele de verificare ale UCVAP la solicitările primite din partea unor organisme sau entități publice.

Următorul aspect vizat urmărește corelarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 la schimbările legislative intervenite la nivelul legislației în domeniul achizițiilor publice și recomandărilor repetate ale Comisiei Europene, urmărind focalizarea intervențiilor UCVAP pe principalele zone de risc în derularea procedurilor de atribuire, fără însă a pierde din vedere întregul proces. Prin modificarea propusă sunt vizate elemente, precum reducerea eforturilor administrative la nivelul autorităților contractante, eliminarea posibilității ca UCVAP să nu fie înștiințată cu privire la inițierea unei proceduri de atribuire prin publicarea unui anunț de participare și eliminarea timpului pierdut cu transmiterea prin poștă a documentelor, procesarea rapidă a informațiilor și alocarea de către observatorii desemnați a unei perioade mai mari pentru studierea documentației de atribuire.

În urma dezbaterii proiectului de lege în cadrul Comisiei de buget, finanțe și bănci au fost propuse mai multe amendamente care au fost preluate integral.

Față de aceste considerente, vă propunem să adoptați proiectul de lege în forma prezentată.

Vă mulțumim.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Din partea comisiei raportoare, respectiv Comisiei pentru buget, finanțe, bănci.

Vă rog să prezentați raportul.

Aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 27 de deputați din totalul de 32 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 17 iunie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(9) pct.1) din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, în ședința din data de 16.09.2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectul de lege cu amendamentele prezentate în anexă.

Propun cinci minute pentru dezbateri.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Am constatat două erori de natură materială, de tehnică legislativă pe care o să le prezentăm la momentul oportun.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Eu v-aș ruga să le și prezentați, fiind la microfon, dacă sunt simple erori materiale.

Vă supun la vot, prin vot deschis, prin ridicare de mână, pentru a economisi timp, dacă sunteți de acord cu propunerile de timp făcute de comisia raportoare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt înscrieri la cuvânt.

Vă rog, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Aveți cuvântul.

Domnul Lakatos Petru:

Doamna președinte de ședință,

Stimate doamne și stimați domni,

Rar se întâmplă ca eu să prezint aspecte pozitive cu privire la activitatea Guvernului, dar trebuie să fiu obiectiv. Și, atunci când se întâmplă așa ceva, da, mai greșesc și eu că spun și lucruri pozitive, dar adevărul este următorul: în momentul în care există o conlucrare corectă, bună între comisia de specialitate și Ministerul Finanțelor, în cazul concret, UCVAP-ul, atunci rezultatul este pe măsură, nu degeaba au fost aprobate în unanimitate.

Propunerile care îmbunătățesc ordonanța de urgență s-au stabilit în așa fel încât rezultatul va fi pozitiv și UCVAP-ul a înțeles că activitatea de prevenire este mult mai importantă și de aceea termenul "verificare" a fost înlocuit cu "urmărire", e un lucru important pe timpul procedurii de desfășurare a achizițiilor publice, sau s-a înlocuit sintagma "în cazuri justificate", care de multe ori nu se justifică, cu altă soluție.

Eu, de data aceasta, spun că puteți aproba fără reținere aceste modificări. Grupul nostru parlamentar va vota și vă rog și pe dumneavoastră să fiți de acord cu raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Am înțeles că legea are și două erori materiale.

Vă rog, prezentați-le.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

După pct.crt.10 al raportului, dintr-o eroare materială, a fost omis un rând și trebuie introdus din forma Senatului următorul text care rămâne nemodificat. La art.10, după alin.(2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin.(1), agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul-verbal."

După pct.crt.11 al raportului, dintr-o eroare materială, s-a omis corelarea cu legislația în vigoare, astfel încât trebuie introdus următorul articol roman, urmând ca celelalte articole romane ale legii să fie renumerotate în consecință.

"Art.II al Legii nr.228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din data de 12 iulie 2007, se abrogă."

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Stafful tehnic urmează să opereze aceste erori materiale.

Noi vom lucra acum direct pe raportul comisiei.

Poziția 1 din raport, text nemodificat. Adoptată.

Poziția 2 din raport, text nemodificat. Adoptată.

Poziția 3 din raport, text nemodificat. Adoptată.

Poziția 4 din raport, dacă sunt comentarii, propuneri. Nu sunt. Adoptată.

Poziția 5 din raport. Comentarii. Nu sunt. Adoptată.

Poziția 6 din raport, text nemodificat. Adoptată.

Poziția 7 din raport. Dacă sunt comentarii, propuneri. Nu sunt. Adoptată.

Poziția 8 din raport. Dacă sunt comentarii. Nu sunt. Adoptată.

Poziția 9 din raport. Comentarii? Propuneri? Nu sunt. Adoptată.

Poziția 10 din raport. Dacă sunt comentarii. Nu sunt. Adoptată.

Poziția 11, 12 și 13 din raport, texte nemodificate. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la vot final. Cu observațiile, cu modificarea care trebuie făcută de către stafful tehnic pentru operarea erorilor materiale.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 9:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro