Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.44/09-04-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 30-03-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2010

6. Dezbaterea Proiectului Legii privind responsabilitatea fiscal-bugetară (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 65/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul Legii privind responsabilitatea fiscal-bugetară.

Procedură de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului, domnul Sebastian Vlădescu. Vă rog.

Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu (ministrul finanțelor publice):

Bună ziua!

Am plăcerea să prezint astăzi, în fața Parlamentului, Proiectul Legii responsabilității fiscal-bugetare.

Principalele obiective ale acestei legi sunt: asigurarea predictibilității și stabilității politicii bugetare prin adoptarea de către Parlament a elementelor-cheie ale strategiei fiscal-bugetare pe termen mediu; asigurarea și menținerea disciplinei fiscal-bugetare; îmbunătățirea transparenței și sustenabilității pe termen mediu și lung a finanțelor publice.

Legea are reglementări care impun Ministerului Finanțelor Publice reguli fiscale numerice, și am să menționez:

  • în primul rând, realizarea unui sold al bugetului general consolidat care să tindă către zero pe durata unui ciclu economic; o rată anuală de creștere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat care să fie menținută sub rata anuală de creștere nominală a produsului intern brut, prognozată pentru anul bugetar respectiv, până când soldul preliminat al bugetului general consolidat va înregistra un surplus;
  • o rată anuală de creștere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat ce va fi cel mult egală cu rata de creștere nominală a produsului intern brut;
  • în cazul în care se majorează cotele de impozitare, creșterea nominală a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi cel mult egală cu creșterea nominală a veniturilor bugetare, fără a duce la o deteriorare a soldului bugetului general consolidat.

De asemenea, există reguli privind disciplina bugetară, care impun ca pe parcursul exercițiului bugetar creditele bugetare aprobate pentru cheltuieli de investiții, să nu poată fi virate și utilizate pentru cheltuieli curente.

Obligativitatea de a prezenta, pentru orice fel de inițiativă legislativă de politică publică, măsură de politică publică a cărei adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a unei estimări a impactului bugetar.

Interdicția promovării de acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de încetarea mandatului Guvernului, cheltuieli care pot să conducă la creșterea cheltuielilor de personal în sectorul bugetar; cheltuielile de personal totale ale bugetului general consolidat nu pot fi majorate pe parcursul unui an bugetar, cu ocazia rectificărilor bugetare.

Într-un an bugetar nu pot fi aprobate mai mult de două rectificări bugetare, iar în primele șase luni nu poate fi promovată nicio rectificare bugetară.

Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistența financiară din partea Uniunii Europene, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice și pentru plata contribuției României la bugetul Uniunii Europene.

Realocarea unei sume bugetare cu destinație specială unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare economice nu este permisă.

Alocările de fonduri bugetare pentru ordonatorii principali de credite pot fi făcute doar prin proiectul anual al Legii bugetului.

De asemenea, se introduce elaborarea strategiei fiscal-bugetare ca etapă distinctă în procesul de elaborare și implementare a politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, prin care se vor aproba plafoane pe termen mediu pentru anumiți indicatori bugetari, respectiv cheltuieli de personal, soldul bugetului general consolidat.

Există reglementări privind îmbunătățirea transparenței finanțelor publice. Se face un raport semestrial și final. Și, de asemenea, se înființează un Consiliu fiscal independent, care va avea drept atribuții analiza și elaborarea de opinii și recomandări asupra prognozelor macroeconomice, analiza și elaborarea de opinii și recomandări asupra strategiei fiscal-bugetare, evaluarea performanțelor fiscal-bugetare ale Guvernului, în raport cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategie.

În aceste condiții, susțin promovarea, în regim de urgență, a Legii responsabilității fiscale.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul din partea comisiei?

Domnule deputat Ialomițianu, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra Proiectului Legii responsabilității fiscal- bugetare.

Cu Adresa nr.PL-x 65/8 martie 2010, Biroul permanent, conform art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat, în procedură de urgență, pentru examinarea și avizarea în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu Proiectul Legii responsabilității fiscal-bugetare.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere: avizul Consiliului Legislativ, cu observațiile și propunerile primite cu Adresa nr.1/4.01.2010, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului, au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Gheorghe Gherghina, secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, și doamna Ioana Burlă, director general, precum și doamna Liliana Pecheanu, șef serviciu în cadrul aceluiași minister.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 3.03.2010.

La lucrările comisiei au participat 19 deputați, din totalul de 35 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Legii responsabilității fiscal-bugetare în ședința din data de 24 martie 2010, comisia propune spre dezbaterea și adoptarea în plenul Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele admise, cuprinse în Anexa nr.1, și respinse, prevăzute în Anexa nr.2.

Propun 10 minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Pe procedură, doamna Aura Vasile.

Pe urmă intrăm în cadrul dezbaterilor generale, cu câte o intervenție din partea fiecărui grup parlamentar.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Am să vă rog, și am să rog pe vicepreședintele Comisiei pentru buget-finanțe să reconsidere timpul de 10 minute, în condițiile în care este știut că este o lege importantă, este o lege care este așteptată de mediul de afaceri, și nu numai, de peste un an. Inițial, se hotărâse să avem o ședință specială numai pe această lege.

10 minute cred nu sunt suficiente ca fiecare grup parlamentar să poată să-și spună punctul de vedere legat de această lege, care știm că este așteptată de FMI și care are termen: 31 martie a.c.

De aceea, rog să se reconsidere timpul, înainte ca dumneavoastră să supuneți votului.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Aura Vasile, noi suntem în următoarea procedură: în cadrul dezbaterilor generale, fiind pe procedură de urgență, intervențiile sunt câte una din partea grupurilor parlamentare, fără limită de timp, deci, ca să ne lămurim.

Dezbaterilor generale, facem noi, dintr-un reflex dăm un timp alocat dezbaterilor, și vorbim pe urmă de dezbaterea pe articole, căreia, într-adevăr, trebuie să i se acorde un timp.

Și, dacă sunteți de acord, timpul propus de comisie, pe articole, era de 10 minute.

Dacă sunteți de acord cu această propunere?

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? 3voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Avem o primă intervenție. Vă rog, domnule deputat, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Domnul Lakatos Petru:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este un proiect de lege destul de important și țin să menționez că sunt de acord cu expunerea prezentată de domnul ministru al finanțelor publice, dar, totuși, aș dori să nuanțez un pic, pentru că, din titlul inițial, care era "Legea responsabilității fiscale", a devenit, pe parcursul, cum a trecut de la Guvern la Senat, și de la Senat la Camera Deputaților, "Legea responsabilității fiscal-bugetare", și așa este corect. Țin să menționez faptul că asemenea lege a fost adoptată în toate țările recent aderate sau intrate în Uniunea Europeană. Deci, este o recomandare, să zic așa, a forurilor Uniunii Europene. Așadar, ne înscriem și noi în acest trend.

Bineînțeles, studiind respectivele prevederi, cum au fost aplicate în Ungaria, în Cehia, am făcut câteva amendamente și mă bucur că atât ministerul, cât și comisia au fost de acord cu ele.

Totuși, au rămas două poziții în care avem, sau cel puțin eu propun altă soluție. Când o să ajungem la amendamentele respective, o să și argumentez de ce.

În ceea ce privește acest consiliu care se formează. Practic, ar trebui să fie ceva asemănător Curții de Conturi, numai că își spune punctul de vedere premergător, și nu după, deci cum le place acum unora să spună "ex-ante" față de "ex-post".

Reglementările de aici, dacă se traduc în viață, așa cum sper eu că se va întâmpla, atunci vor duce la îmbunătățirea activității în domeniul bugetar, și sper că va fi urmată și de prevederi care din punct de vedere fiscal vor duce la îmbunătățirea activităților. Pentru că aici fiscalitatea este prezentă doar la timpul viitor; deci, când se vorbește de elaborarea strategiei fiscal-bugetare, dar reglementările prevăzute în acest proiect de lege se referă mai mult la bugetul de stat și la bugetele locale.

Propun, și Grupul parlamentar al UDMR va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, noi fiind, așa cum ați auzit, Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al PDL.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Este cel mai important proiect pe partea bugetar-fiscală din acest an. El răspunde cerințelor Fondului Monetar Internațional.

Sigur că nu este o lege perfectă, și probabil că va fi combătută, să spun așa, de către cei care urmează să mai ia cuvântul. Însă pe parcurs ea poate să fie corectată, dar astăzi trebuie votată, deoarece trebuie să ne încadrăm, așa cum au spus antevorbitorii mei, până la 31 martie, cu această lege, ca ea să fie publicată în Monitorul Oficial.

Așteptăm sprijin și din partea Grupului parlamentar al PSD+PC, deoarece un proiect de lege similar a fost depus la Senat, semnat și susținut de foarte mulți parlamentari din Partidul Social Democrat, care vizează, în esență, aceleași principii, cele șase principii: al transparenței, stabilității, responsabilității fiscale, echității, eficienței și gestionării eficiente.

În consecință, Grupul parlamentar al PDL va vota acest proiect de lege și așteptăm susținerea și celorlalte grupuri parlamentare.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Viorel Ștefan, din partea Grupului parlamentar al PSD + PC.

După aceea, domnul deputat Eugen Nicolăescu.

Domnul Viorel Ștefan:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Sunt de acord cu ceea ce s-a spus de la acest microfon. Este o lege foarte importantă.

De mai bine de o jumătate de an discutăm despre necesitatea adoptării acestei legi, despre faptul că este un criteriu asumat, în relația cu Fondul Monetar Internațional, care, iată, astăzi suntem în 30 martie, mâine este 31 martie, este ultima zi în care mai poate fi adoptată această lege.

Ceea ce nu înțeleg eu, însă, nu înțeleg de ce ne aflăm, pe ultima sută de metri, în fața unui proiect de lege care suportă multe discuții, din punct de vedere al constituționalității unor prevederi, din punct de vedere al armonizării prevederilor din această lege, cu prevederile legale cu caracter general în domeniul fiscal-bugetar, și, mai ales, de ce regăsim un "potop" de texte ambigue.

Foarte rar mi-a fost dat să întâlnesc, în experiența mea parlamentară, un text de lege cu atât de multe ambiguități, plecând de la definiții. Sigur, înainte de definiții avem un capitol de principii foarte generoase și foarte frumos scrise, dar din momentul în care intrăm în definiții, intrăm în zona de ambiguitate.

Vorbim de "strategia fiscal-bugetară" ca un document de politici publice, care devine "de referință", în tot ce urmează a se întâmpla în materie în România. Dar nu spune legea care este valoarea juridică a acestui document.

Cum poate Ministerul de Finanțe să ia niște măsuri legale, referindu-se la niște repere dintr-un document a cărui valoare juridică nu o știm? Nici despre strategia fiscal-bugetară, nici despre cadrul macroeconomic, care devin repere obligatorii, legea nu spune ce valoare juridică au aceste documente?

Vorbim despre înființarea unui Consiliu fiscal! Stimați colegi, nimic nou sub soare!

Când s-a înființat Comisia Națională de Prognoză, rațiunea înființării unui astfel de organism a fost aceeași: să fie cineva deasupra oricărei influențe de natură partinică sau, știu eu, de orice natură vreți dumneavoastră, care să dea reperele macroeconomice de perspectivă, pe baza cărora să se poată face proiecții bugetare, pe baza cărora să se fundamenteze politicile publice.

Ce s-a întâmplat între timp? Am adus Comisia Națională de Prognoză la statutul de anexă a Ministerului de Finanțe. Nu de puține ori ne-a fost dat să vedem reprezentantul legal al Comisiei Naționale de Prognoză ducând mapa ministrului de finanțe în fața Parlamentului, și acum simțim nevoia să înființăm altceva, din aceeași rațiune.

Dar, ce înființăm? Un Consiliu fiscal, despre care nu știm ce este? Se spune că este "o autoritate independentă".

Vă rog să consultați Constituția! Constituția nu vorbește, nu regăsim această sintagmă în Constituția României: "autoritate independentă".

Constituția vorbește de "autoritate administrativ-autonomă", care poate lua ființă exclusiv prin lege organică. Iar Guvernul vine și ne spune că vine cu o lege ordinară și înființează o entitate care se numește Consiliu fiscal, cu statut de autoritate independentă, fără să ne spună dacă are personalitate juridică sau nu, deși vorbește de un reprezentant legal al acestui consiliu.

Păi, dacă este reprezentant legal, înțeleg că ar trebui să aibă personalitate juridică, ar trebui să fie ordonator de credite ș.a.m.d. Am intrat într-o zonă total neclară. Cum va fi aplicată această lege, eu nu înțeleg. Rămâne o problemă.

Vorbim despre principiul transparenței, foarte frumos! Dar, legea știți ce spune? Deși la dezbaterea pe marginea Legii bugetului, vă amintiți, colegii din arcul guvernamental de multe ori mi-au spus: "Vom reglementa problema transparenței în legătură cu modul de cheltuire a fondurilor când vom discuta Legea responsabilității fiscale și vom introduce acolo prevederi că va veni Guvernul să informeze Parlamentul, să raporteze în legătură cu modul în care se cheltuiesc fondurile publice".

Nu regăsim nicăieri, în acest proiect de lege, o frază, o propoziție simplă din care să rezulte că cineva raportează Parlamentului, în schimb găsim foarte multe texte unde se spune că Ministerul de Finanțe va pune pe site-ul instituției informațiile relevante în domeniu: rapoarte trimestriale, semestriale ș.a.m.d.

Nu vă supărați, pe site-ul Ministerului de Finanțe ați pus și situația cu rambursările la t.v.a., și nimeni nu poate să acceseze acolo, pentru că îi lipsește o cifră ca să poată accesa. Sunt tot felul de formule ca o chestiune care se declară transparentă să devină total opacă! Probabil, asta se dorește.

Într-un regim democratic, în fața Parlamentului se face dezbaterea publică asupra modului în care se cheltuiește banul public.

Vorbim despre restrângerea posibilității de a se rectifica bugetul prin ordonanțe de urgență. Dar legea nu spune nici pe departe așa ceva. Limitează numărul de rectificări, dar rămâne, în continuare, un instrument excepțional, la dispoziția Guvernului, de a-și autoaproba limitele de cheltuieli prin ordonanțe de urgență.

Ce fel de responsabilitate fiscală este aceasta? În contul cui este?

Mai mult decât atât, vă întreb eu: o fi constituțional, ca printr-o lege să reglementăm instrumente prin care Ministerul Finanțe și Guvernul pot bloca procesul legislativ?! Că spuneți că nu se poate adopta nimic fără fișă financiară, pe care s-o aprobe Ministerul de Finanțe.

Întrebarea este: cine o face? Pe Legea nr.500 erau obligați în contul Ministerului de Finanțe.

Aici, veniți și lăsați, așa, ambiguitate, ceea ce ne va aduce în situația în care niciun parlamentar nu va putea să întocmească o fișă financiară care să fie aprobată de Ministerul de Finanțe, pentru că informațiile sunt la Ministerul de Finanțe, nu la noi.

Și mergem până acolo încât m-au întrebat și reprezentanți ai presei, în cursul dimineții: ce înseamnă responsabilitate solidară politică? Este sancțiunea supremă pe care un membru al Guvernului o poate primi pentru încălcarea acestei legi.

N-am auzit în viața mea, n-am știut să răspund la această întrebare. Mai mult decât atât, am aflat că cei din presă au pus această întrebare mai multor colegi de-ai noștri, chiar din arcul guvernamental, și nimeni nu știe să răspundă ce sancțiune prevede această lege pentru un ministru care încalcă prevederile ei. Nu scrie în lege! Unde este responsabilitatea fiscală? Nu se regăsește nicăieri.

Mai mult decât atât, vreau să vă spun că este text de Constituție: art.138, paragraful (5), spune: "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără existența unei surse". Sursa înseamnă plafonul de cheltuială pe care îl aprobă Legea bugetului, da?

Ce credeți că spune Legea responsabilității fiscale? Cei care depășesc plafoanele de cheltuială vor fi sancționați administrativ.

Păi, dacă citim invers acest text, înseamnă că s-a dat liber la depășirea plafoanelor, s-a dat liber la restricția pe care a introdus-o Constituția.

Haideți să ne hotărâm. Mergând mai departe, se spune că, pe timpul cercetării administrative, cel care depășește plafonul este suspendat din funcție. Dar eu aș vrea să vă informez că s-ar putea să ne aflăm în situația în care cel care depășește plafonul să fie un ales public, un primar care este în exercitarea unui mandat pe care i l-au dat cetățenii, și legea nu spune cine poate să-i suspende acest mandat?

Unde scrie, domnule președinte - lider de grup? (Discuții suprapuse.)

Nu! Scrie aici, în lege, că se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor cine suspendă un astfel de mandat.

Stimați colegi, ne aflăm într-o situație în care..., sigur, mâine este ultimul termen. Astăzi vine reprezentantul, cel mai înalt executiv din Fondul Monetar Internațional. Va trebui să raportăm "cu mândrie", că și acest obiectiv este îndeplinit.

Noi nu vrem să vă împiedicăm s-o faceți, dar vrem să se rețină că nu suntem părtași la acest "masacru" legislativ.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul deputat Eugen Nicolăescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Aș fi vrut să încep, spunând că, în sfârșit, în Parlament discutăm un proiect de lege important.

Din păcate, așa cum este prezentat acest proiect de lege, el nu este nici important, nu este nici necesar, și această variantă propusă Parlamentului este inutilă și arogantă, este o însăilare de intenții impuse de Fondul Monetar Internațional.

Sigur, eu cred că, dacă exista mai multă chibzuință, o parte din ceea ce se propune prin acest proiect de lege, se putea include într-o modificare a Legii finanțelor publice. Și lucrurile erau simple, erau coerente și găseam toate prevederile referitoare la finanțele publice într-o singură lege.

Aș mai spune, de asemenea, că prin acest proiect de lege se urmărește crearea unui alt organism care să trăiască din fonduri bugetare, care să mănânce banii publici, în situația în care, noi - pe toate canalele - reducem lefurile, reducem pensiile, dăm oamenii afară, că nu avem bani. Pentru unii avem, pentru alții nu avem!

Aș vrea, de asemenea, să se mai remarce faptul că unele din instituțiile care trebuie să dea reprezentanți în viitorul Consiliu fiscal sunt în conflict de interese. Ele sunt în situația în care centrează și dau cu capul. Cred că, din punct de vedere juridic, avem o mare problemă în acest capitol.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Prin acest proiect de lege, vi se limitează dumneavoastră dreptul de a mai face amendamente la Legea bugetului, prin care doriți să se suplimenteze, sau să aloce rațional o serie de sume pentru colegiile în care ați fost votați. Dacă citiți bine proiectul de lege și cu multă atenție, veți vedea că acest lucru nu se va mai putea face.

Lucru și mai grav, este faptul că printr-o serie de prevederi din acest proiect de lege, se limitează tocmai autonomia administrației publice locale, care cred eu că este în totală neconcordanță cu prevederile constituționale.

Aș mai spune, de asemenea, că acest proiect de lege ar fi trebuit să aibă și avizul Curții de Conturi, așa cum prevede Constituția atunci când facem modificări în structurile guvernamentale.

Și ultima idee pe care vreau să o spun este că noi, reprezentanții Grupului parlamentar al PNL, am făcut multe amendamente prin care am dorit să corectăm unele aspecte, pentru că, oricum, textul este atât de confuz, este atât de prost scris, încât nu va putea fi aplicat și va rămâne o simplă declarație politică.

Din păcate, toate aceste amendamente au fost respinse fără niciun fel de argumentație. Dar, ca să vă dovedim buna noastră credință, ca să vedeți că vrem să construim, și nu să demolăm, cred că cea mai bună soluție, în acest moment, este ca proiectul de lege să fie retrimis la comisie, unde să se discute serios, pe îndelete, să se reia toate argumentele care au fost spuse, să se revadă toate propunerile care au fost făcute, să se încerce să se creeze un cadru coerent, un cadru prin care toate prevederile legale în vigoare să fie armonizate și, după aceea, evident, să venim în fața plenului și să adoptăm un proiect de lege care să poată fi, așa cum începusem, important.

În consecință, doamna președinte, grupul nostru parlamentar vă propune retrimiterea raportului la comisie, pentru două săptămâni, și după aceea să facem o analiză serioasă, și să venim cu un proiect de lege în plen care să fie, cred eu, mai bun, și care să facă ordine în finanțele publice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă supun la vot propunerea făcută de domnul Nicolăescu.

Pe procedură, mai întâi, doamna deputat Aurelia Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Plecând de unde a finalizat colegul meu din Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, pe propunerea făcută, de retrimitere, grupul meu parlamentar solicită ca și completare la întrebări, următoarele: Consiliul fiscal este constituit în baza art.117 alin. (3) din Constituție. Acolo se spune că numai în baza unei legi organice.

Dorim ca să se facă adresă la Consiliul Legislativ și să ne interpreteze ce votăm: o lege organică sau o lege ordinară.

De asemenea, în lege nu este foarte bine stipulat sau explicată "declarația de răspundere". Față de cine este opozabilă, cine și cum vine să răspundă față de această declarație.

De asemenea, am să specific că acest proiect de lege nu are avizul Comisiei permanente pentru administrație publică locală, în condițiile în care, așa cum s-a arătat de la acest microfon, așa cum este în lege, se limitează drastic atribuțiile administrației publice locale.

În aceste condiții, doamna președinte, aș mai completa, și nu în final, încălcarea flagrantă a regulamentului desfășurării ședințelor comisiilor permanente, atunci când a fost adoptat raportul care ne este prezentat astăzi, în condițiile în care ședința s-a desfășurat în timpul unei ședințe de plen, fără avizul Biroului permanent al Camerei, în condițiile în care s-a realizat majoritatea, în momentul în care un coleg a deschis ușa fără să își exprime niciun punct de vedere, în condițiile în care, așa cum vedeți și dumneavoastră, completarea raportului este aproape hilară, în condițiile în care de la punctul 4 se sare la punctul 7, de la punctul 7 se sare la punctul 44.

După argumentele pe care le-am adus, alături de Grupul parlamentar al PNL și Grupul parlamentar al PSD, solicit retrimiterea la comisie pentru punerea în acord a lucrurilor pe care le solicităm, în condițiile în care nu știm dacă astăzi votăm o lege organică sau ordinară.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

O scurtă precizare din partea domnului Ialomițianu, pe subiectele ridicate și, după aceea, vorbim.

Supunem la vot, întâi, domnule Nicolăescu.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vreau să informez că avem avizul Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, și am ținut seama de aceste observații și propuneri. Deci, noi avem aviz favorabil. Considerăm că nu este nevoie să retrimitem acest proiect de lege, el a fost discutat, toate amendamentele au fost discutate, așa că, doamna președinte, vă rog să intrăm în dezbaterea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolăescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna președinte, în afara discuțiilor pătimașe, vreau să vă întreb de ce nu votăm electronic, așa cum prevede Regulamentul...

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să pregătiți cartelele...

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Numai o clipă!... pentru că nu s-a dat un vot al plenului ca să se schimbe sistemul de vot.

Deci, până acum, s-a votat, din punctul meu de vedere, neregulamentar. Măcar de acum încolo, haideți, să respectăm Regulamentul.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bun. Deci, o să vă rog să pregătiți cartelele de vot. Vă rog. Domnul Vainer.

Deci, există o propunere făcută de un grup parlamentar. După care, o să ia cuvântul și grupul minorităților. Deocamdată, supun la vot ...

Deci, ca să fiu bine înțeleasă, nu încheiem dezbaterile generale. Nu despre asta vorbim. Există o propunere susținută de două grupuri, pe care pur și simplu... e de reîntoarcere la comisie, cu două... (Comentarii, discuții.)

Vă rog, domnule Vainer.

Domnul Aurel Vainer:

Doamna președinte,

Stimați colegi, deputate și deputați,

Sigur, sunt într-o situație specială acum. În primul rând, eu vin și dau glas mandatului primit de la grupul minorităților naționale. Noi susținem această lege.

Numărul doi. Acum, să spunem, cu partea mea de specialitate, în care am lucrat mult pentru mediul de afaceri, știu că am așteptat de mulți ani să devină posibilă predictibilitatea mediului de afaceri. Ea este legată esențial de o planificare a bugetului pe mai mulți ani, de elaborare și adoptare a unui buget multianual.

Deci, această lege vine să introducă două lucru extrem de importante.

Trei. Să nu uităm un lucru: noi suntem într-un deficit bugetar major. Această criză este, în mare parte, reflectată în deficitul bugetar major al României de astăzi. Poate că, printr-o astfel de lege, am evita să intre România în situațiile în care ne aflăm astăzi. Iată, sunt rațiuni pentru care susțin legea. Evident, ea poate suferi îmbunătățiri, ca orice lege care se adoptă. Dați-mi voie să-mi spun părerea: hai, să-i dăm drumul, s-o votăm, și apoi avem timp să mai lucrăm la ea. Altfel, boală lungă... știți ce înseamnă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Aveți cartelele pregătite? Supun la vot propunerea făcută de doamna Aura Vasile, de întoarcere la comisie, cu termen două săptămâni.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul. 89 de voturi împotrivă, 53 pentru și o abținere.

Intrăm în dezbaterea pe amendamente.

La primul punct, titlul legii: "Legea responsabilității fiscal-bugetare". Nu sunt observații.

La punctul 1, sunt observații? Nu.

Punctul 2, care vizează art.1. Observații? Nu sunt.

Art.2, art.3, nu sunt amendamente.

La Cap.II nu sunt amendamente.

La art.4, observații? Nu sunt. Adoptat.

La Secțiunea a 2 - a "Obiective", observații? Nu sunt. Adoptată. (Discuții din sală.)

Da, să se modifice și numerotarea. Tocmai de aceea eu citesc articolele, ca să le putem urmări mai ușor așa.

La art.5 nu sunt observații. Adoptat.

Domnule Nicolăescu, la art.5? Are un amendament respins. Vă rog să-l susțineți. Da, așa este, vizează lit.a) și b), nu?

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Ne referim la punctul 2 din raport, la amendamente respinse, art.5 alin.(2) lit.b), propunem o reformulare, de fapt, a acestui articol, în sensul în care deficitul..., de fapt soldul bugetului general consolidat să nu mai se scrie "să fie aproape de zero pe durata ciclului economic", ci "care să poată fi finanțat pe durata ciclului economic", pentru că, altfel, se impune, prin acest text de lege, ca, în permanență, să nu putem să avem un deficit bugetar mai mare, în funcție de politicile pe care le dorește să le facă România, ci va trebui, în permanență, să ne ducem cu acest sold către zero, ceea ce nu cred că este corect și nici economic, de asemenea.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun la vot amendamentul respins.

Votul este deschis, vă rog să votați.

97 de voturi împotrivă, 53 pentru și o abținere. Amendamentul a fost respins.

La Secțiunea a 3-a, art.6.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La Cap.III - "Cheltuieli bugetare".

Observații? Nu sunt.

Secțiunea I. Nu sunt.

La art.7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La art.8, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.9, observații? Nu sunt. Adoptat.

La art.9 aveți un amendament respins. Corect.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Așa cum este formulat textul în propunerea de lege, veți ajunge la concluzia că, în situația în care există o hotărâre a unei instanțe judecătorești care se referă la drepturi salariale, ea nu poate fi aplicată, pentru că legea interzice. Păi, eu cred că o hotărâre a instanței judecătorești este obligatorie pentru toată lumea, inclusiv pentru Guvern chiar dacă astăzi vedem că Guvernul nu prea execută hotărârile judecătorești. Dar, măcar, haideți, în textul de lege să facem coerență și corectitudine.

Ca atare, după textul, așa cum este trecut în proiectul de lege, noi considerăm că se poate adăuga următorul text: "...cu excepția asigurării plăților stabilite prin hotărâri judecătorești, sau prin contracte colective de muncă", ceea ce, în mod normal, nu face decât să pună de acord ceea ce întâlnim în practică, cu posibilitatea legală de a se aplica ceea ce se găsește în practică.

În consecință, vă rog, stimați colegi, să vă uitați bine la acest text și să-l votați.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Întâi supun la vot acest amendament respins și după aceea...

Domnule deputat, vă rog.

Domnul Gheorghe Gabor:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Dacă textul rămâne așa cum este el în proiect și nu se adoptă amendamentul propus de către colegul nostru Nicolăescu, vă atrag atenția că textul este neconstituțional, pentru că se încalcă principiul separației puterilor în stat și, în această situație, legea poate să fie atacată la Curtea Constituțională cu foarte mult succes.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

95 de voturi împotrivă, 57 pentru. S-a respins.

La art.9. Domnule Lakatos, aveați dumneavoastră o precizare.

Domnul Lakatos Petru:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Propun eliminarea amendamentului acceptat de comisie și rămânerea la varianta inițială a Guvernului, având în vedere următoarele: comisia spune în felul următor: "în ultimele 180 de zile înainte de data stabilită pentru alegerile parlamentare generale, în conformitate cu prevederile art.110 alin.(1) din Constituția României..." și textul curge mai departe.

În primul rând, alin.(1) nu vorbește despre 180 de zile, nici nu sunt 180. De regulă, sunt 90 de zile sau, în cazuri excepționale, chiar mai puțin. Deci, nu ai de unde să știi cu 180 de zile înainte.

De aceea, textul inițial care spune așa: nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului. Expirarea mandatului, în caz normal, cum vorbește și Constituția. Deci, aș prefera, dacă ați fi de acord, să fim cu toții de acord cu varianta inițială, că este mult mai clară.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Vă supun la vot și propunerea de a rămâne pe textul inițial propus de Guvern. Votul este deschis.

Vă rog să votați.

108 voturi pentru, 60 împotrivă și o abținere. Propunerea a trecut.

La art.10, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.11, observații?

La art.11, domnule Nicolăescu? Vă rog.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

La art.11, după textul din proiectul de lege, vă propun un text nou, pe care să-l adăugăm, și anume: "În cazul în care avizul Consiliului Fiscal este negativ, Ministerul Finanțelor Publice nu poate modifica prognoza veniturilor bugetare".

Eu cred că este necesar un asemenea text, pentru că, altfel, deși se consideră la argumentul de respingere că este implicit, eu nu cred că este implicit un asemenea text, o asemenea prevedere, ci că ea trebuie scrisă explicit, pentru că, altfel, se poate întâmpla orice. Dacă noi nu reglementăm corect, atunci lăsăm loc la haos și la abuz.

În consecință, cred că este necesară introducerea acestei prevederi.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Vă supun la vot această propunere.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

102 voturi împotrivă, 72 pentru, trei abțineri, a fost respins.

Art.12. Aveți din nou amendament respins? Dar unde este domnul Nicolăescu? Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Aici, lucrurile sunt, dacă vreți, din categoria celor confuze. Textul inițial spune că "În termen de 30 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finanțelor va publica prognoza..." și așa mai departe. Eu cred că, dacă o facem după ce se publică, o facem degeaba. Noi trebuie s-o facem înainte de prezentarea Legii bugetului de stat și a celui al asigurărilor sociale de stat, în Parlament, ca să putem să avem o bază de discuție și în Parlament, când vin cele două proiecte de lege.

De aceea, propunerea pe care o fac de amendament, se referă la faptul de modificare a acestui text, și anume: "Cu 30 de zile înainte de prezentarea Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, în Parlament, Ministerul Finanțelor Publice va elabora..." și textul continuă. Numai așa e logic acest articol. Altfel, este o însăilare de texte care nu are absolut niciun fel de relevanță.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Să supun la vot.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

99 de voturi împotrivă, 75 pentru, s-a respins.

Art.11 este adoptat, neexistând alte observații.

Art.12, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.13, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.14, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.15, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.16, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.17, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.18...

Domnule Nicolăescu, vă rog frumos să fiți atent!

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Ați observat că am lăsat câteva amendamente fără să le susțin, considerând că textele inițiale, cu inteligență, pot fi interpretate corect, dar la art.17 nu cred că putem să lăsăm fără să sancționăm textul care a fost propus de Guvern.

O să citesc, totuși, articolul, ca să fie lucrurile clare: "În cazul în care raportul semestrial privind situația economică și bugetară constată o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat față de ținta avută în vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut, luat în considerare la elaborarea bugetului anual, și această deteriorare nu se datorează înrăutățirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligația de a pune în aplicare măsuri adecvate pentru îndeplinirea țintei privitoare la soldul bugetului general consolidat".

V-a trebuit un efort mare să înțelegeți ce vrea această frază. Noi am citit-o de multe ori, ca să vedem ce se ascunde în spatele ei și am constatat că numai în situația în care are loc o înrăutățire se poate întâmpla ceva. Dacă are loc o îmbunătățire, nu se întâmplă nimic. Eu cred că ambele situații trebuie tratate și, de aceea, în amendamentul pe care vi-l propunem, noi spunem că Guvernul are obligația de a prezenta Parlamentului spre adoptare măsuri adecvate pentru îndeplinirea țintei privitoare la soldul bugetului general consolidat. Altfel, facem o constatare și nu se întâmplă nimic.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am înțeles.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Am înțeles că spiritul acestui proiect de lege este tocmai pentru întărirea disciplinei, pentru întărirea responsabilității financiar-fiscale. Păi, dacă nu ducem până la capăt acest lucru, înseamnă că nu ne atingem obiectivul.

În consecință, reformularea pe care v-o propunem este tocmai în acest sens și vă rog să o votați.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

115 împotrivă, 77 pentru și două abțineri.

A fost respins și acest amendament.

Articolul este adoptat.

La art.18, domnul Eugen Nicolăescu. Haideți, cred că avem program și mâine, toată ziua... Apropo, vreau să vă spun că, dacă nu adoptăm Legea responsabilității fiscale astăzi, Biroul permanent a aprobat ca mâine să avem program până la epuizarea...

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

... până la epuizarea parlamentarilor, doamna președinte!

Mă refer la poziția 16 din raport, la amendamente respinse, și anume vă propunem introducerea unui nou alineat. De ce? Pentru că, așa cum este făcută varianta trimisă în Parlament, nu se înțelege cum se va adopta strategia fiscal-bugetară. Care va fi procedura care se va utiliza?

În consecință, cred că este nevoie să reglementăm acest lucru și vă propun textul: "Strategia fiscal-bugetară se va discuta și adopta în ședința comună a celor două Camere, potrivit Regulamentului ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților, în baza raportului comisiilor reunite de buget-finanțe și bănci".

În felul acesta, creăm procedura normală și regulamentară de a adopta strategia fiscal-bugetară.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Votul este deschis.

Vă rog să votați.

120 voturi împotrivă și 87 pentru, amendamentul a fost respins. Articolul a trecut.

Vă rog, domnule Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte, fiindcă se apropie ora stabilită pentru votul final, v-aș propune să continuăm până la finalizarea legii, după care să asigurăm votul, ca să putem să terminăm în această zi, măcar această lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Aura Vasile. Noi, oricum, avem aprobat și mâine. Deci, nu este nicio problemă. Mâine ne revedem, că avem program toată ziua.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Noi dorim să se respecte programul stabilit de liderii de grup și aprobat de Biroul permanent, în condițiile în care, pe proiectul de lege, așa cum dumneavoastră ați început și conduceți dezbaterea, este foarte bine, în condițiile în care avem tot timpul să finalizăm proiectul de lege.

Deci, vă rog să continuăm dezbaterea.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

La art.19, dacă sunt amendamente? Nu sunt. Adoptat.

Art.20. Amendamente nu sunt. Adoptat.

Art.21. Domnul Nicolăescu. Vă rog.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Art.21 alin.(5). Vă propunem un amendament prin care să se decidă că trebuie să existe și un termen, pentru că, dacă nu punem un termen, atunci se va face iarăși ce se va dori și cum se va dori.

În consecință, textul pe care vi-l propunem modificat ia în considerație o perioadă de 6 luni de la prezentarea declarației de conformitate cu principiile responsabilității fiscale, cu regulile fiscale și cu strategia fiscal-bugetară de către Guvern. Pentru că, dacă nu facem acest lucru, s-ar putea ca Guvernul să vină peste doi ani, sau poate niciodată.

În consecință, cred că este nevoie ca și Guvernul să știe perioada la care trebuie să vină în Parlament să facă această declarație.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Votul este deschis.

Vă rog să votați.

95 de voturi pentru, 120 de voturi împotrivă și o abținere.

La art.21? Este adoptat.

La art.22, observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.23. Amendamente? Vă rog.

O să consult liderii de grup. Am epuizat deja timpul alocat dezbaterii pe articole și o să vă rog să luați o decizie cât timp susține domnul Eugen Nicolăescu amendamentul. Vă rog.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

De asemenea, și amendamentul de la acest articol are în vedere două aspecte. Unu: să luăm în considerație nu numai înrăutățirea prognozei indicatorilor, ci îmbunătățirea semnificativă a prognozei indicatorilor macroeconomici, că în această situație se poate adopta o altă politică. Și, de asemenea, dacă Ministerul Finanțelor Publice nu elaborează proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare ce se întâmplă? Ei, în această situație, noi spunem, prin amendament, că ministerul este obligat în maxim 3 luni de la declarație să elaboreze un asemenea document, cu care să se vină în Parlament și pe baza căruia să știm ce avem de făcut mai departe.

În consecință, vă rog, stimați colegi, să luați în considerație bunul-simț al acestui articol.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Votul este deschis.

Vă rog să votați.

Și liderii de grup, între timp, au luat o decizie.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte, liderii de grup au hotărât ca un singur amendament de la respinse să fie prezentat pentru susținerea plenului Camerei Deputaților, restul, supunându-ne Regulamentului, în timpul care a fost votat de plen.

Domnul Mircea Dușa va susține un amendament de la respinse.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Când ajungem la articolul cu pricina, amendamentul până una alta a fost respins și de către plen, deci art.23 este adoptat.

La art.24, amendamente respinse. Observații nu sunt.

Adoptat.

Art.25, observații? Nu sunt. Adoptat. (Vociferări.)

Liderii de grup au stabilit altceva.

Art.26? Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.27? observații nu sunt. Adoptat.

Art.28. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.29. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.30. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.31. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.32. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.33. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.34. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.35 " Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.36. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.37. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.38. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.39. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.40. Observații? Da. Un amendament respins. Domnul Mircea Dușa.

Domnul Mircea Dușa:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Sigur că, la dezbateri generale, colegii mei au făcut observațiile de rigoare. Doar o mică paranteză legat de acest proiect de lege, care, de fapt, nu reglementează nimic, ci înființează încă cinci funcții de demnitar.

Așa cum știm, cel mai important buget în statul român este bugetul statului și bugetele locale.

Din nou vorbim de descentralizare, de creșterea autonomiei administrative a unităților administrativ teritoriale și atunci când elaborăm proiecte de lege, nu avem în vedere acest lucru.

De ce, din acest consiliu, nu poate să facă parte și un reprezentant al asociațiilor administrației locale. Amendamentul meu era în acest sens, de a mări acest consiliu cu o persoană sau două și aceste persoane să nu fie președinți sau primari, dar să fie un specialist în domeniu, care este desemnat de către reprezentanții administrațiilor locale. După bugetul de stat, repet, cele mai importante sunt bugetele locale și să dăm Cezarului ce-i al Cezarului.

Nu știu de ce s-a respins acest amendament, care este justificarea Ministerului Finanțelor, dar domnule secretar de stat și domnule ministru, în țara aceasta, cele mai importante decizii se iau la nivel local, de către colectivitățile locale. Și nu le dăm importanța cuvenită. Vorbim de descentralizare, dar ținem totul la bugetul statului și atunci, repet, când elaborăm proiecte de lege, ținem puterea în mâna noastră, în loc s-o dăm celor care sunt aleși de cetățeni și care gestionează activitatea în colectivitățile locale.

De aceea, am rugămintea să fiți de acord, totuși, cu acest amendament. El face numai bine, face în așa fel încât cei din administrația locală, atunci când se iau anumite decizii macroeconomice, decizii care privesc bugetul, să poată să se implice și să-și spună cuvântul. Repet faptul că nici n-ați consultat administrațiile locale, deși erați obligați de lege atunci când ați elaborat acest proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Votul dumneavoastră poate fi exprimat acum. Vă rog să votați. S-a încheiat votul.

121 de voturi împotrivă, 94 pentru, 3 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Art.41? Nu sunt observații. Adoptat.

Art.42. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.43. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.44. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.45. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.46. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.47. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.48. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.49. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.50. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.51. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.52. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.53. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.54. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.55. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.56. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.57. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.58. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.59. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne pentru votul final.

Facem acum o pauză de câteva minute pentru a începe sesiunea de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 4:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro