You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 84/2015) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 84/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

21. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Pl-x 54/2015.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Tot pe domnul vicepreședinte Baltă, îl rog să prezinte raportul Comisiei pentru muncă.

Voce din sală:

84!

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Păi am spus, 84/2015. Este 84.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 84/februarie 2015 cu dezbatere pe fond, în procedură de urgență, a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53 - Codul muncii.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse; avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, principalele modificări referindu-se la: completarea art.16 alin. (1) cu precizarea că încheierea contractului individual de muncă se realizează "anterior începerii activității"; introducerea unei noi litere la art. 50, vizând suspendarea de drept a contractului individual de muncă, în situația absențelor nemotivate ale salariatului; modificarea art. 56 alin. (1) lit.c), în sensul ca "încetarea de drept a contractului individual de muncă să aibă loc la data comunicării deciziei de pensie"; completarea art. 61 cu o nouă literă, în sensul includerii ca motiv de concediere, care ține de persoana salariatului, la situația salariatului care, întrunind condițiile de pensie pentru limită de vârstă, nu solicită pensionarea; modificarea art. 105, în sensul cuprinderii în contractul individual de muncă cu timp parțial a duratei muncii și a programului de lucru; abrogarea alin. (2) al art. 125, prin care se definește salariatul care își desfășoară activitatea pe timp de noapte; modificarea alin. (1) al art.137, în sensul în care repausul săptămânal se propune a fi acordat în două zile.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Rămâne la ședința de vot final, cu propunere de respingere.