Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.76/26-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 18-04-2016 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2016

2. Prezentarea și adoptarea Declarației Parlamentului României privind Obiectivele Dezvoltării Durabile.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mister President, thank you very much!

Îl invit în continuare la cuvânt pe domnul László Borbély, care este vicepreședinte al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, pentru citirea declarației privind obiectivele de dezvoltare durabilă.

Domnul deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Borbély László:

Stimate domnule președinte Saber Chowdhury, președintele Uniunii Interparlamentare,

Stimați domni vicepreședinți ai celor două Camere ale Parlamentului,

Distinși colegi și distinși invitați,

Dați-mi voie, la început, să vă spun câteva cuvinte în numele Delegației României la Uniunea Interparlamentară.

Este o zi specială pentru noi, pentru România, și e o zi specială pentru familia parlamentelor naționale, pentru că aici, chiar dacă avem discuții controversate, formăm o familie. Și familia aceea mare este familia celor 170 de parlamente, care se întâlnesc mai întâi mai puțini, în 1889, așa cum a menționat domnul președinte, nouă parlamente au făcut parte și iată, acum, reprezentăm circa 6,5 miliarde de oameni în toată lumea.

Și credeți-mă, eu am fost membru al Uniunii Interparlamentare în '90-'92 și iarăși am revenit pe baricade, cum se spune, acum un an de zile, a fost o distanță uriașă și ca profesionalizare a acestei instituții parlamentare globale. Credeți-mă, nu e numai turism parlamentar, cum au spus unii la începutul anilor '90. S-a schimbat, s-a profesionalizat și este partener al instituțiilor Organizațiilor Națiunilor Unite și datorită nouă, tuturor parlamentarilor care am fost membri de-a lungul anilor.

De aceea, acum trei ani de zile, am considerat că ar fi important să avem o colaborare cu Uniunea Interparlamentară. Am organizat, mai întâi, împreună un seminar pe drepturile omului în 2014, în 2015 și în 2016 două seminare, eu zic, importante pe dezvoltare durabilă. Și aș vrea din nou să-i mulțumesc domnului președinte Chowdhury, fără de care n-am fi putut să organizăm aceste seminare.

Aș vrea să-i mulțumesc și doamnei Anda Filip, care ocupă o poziție importantă acolo, la Geneva, în cadrul Uniunii Interparlamentare și, evident, ne-a ajutat foarte mult.

Și aș vrea să mulțumesc conducerii celor două Camere ale Parlamentului. Și dați-mi voie să mulțumesc și colegilor care stau acolo, în loja invitaților, care sunt participanți la seminar și cred că merită aplauze și domnul președinte și cei care au venit pentru acest seminar. (Aplauze.) Și sunt aici și colegi mai vechi care au fost membri ai UIP de-a lungul anilor.

Vreau să vă spun că este foarte important ce vom decide azi. Această declarație comună a celor două parlamente sper că ne va acorda o nouă dimensiune. O nouă dimensiune în ceea ce privește să gândim durabil, să avem o mentalitate de dezvoltare durabilă.

Și dați-mi voie să spun numai trei lucruri din această declarație puțin mai lungă, pentru că, evident, e o declarație aniversară.

Noi, Parlamentul României, avem o datorie imensă în următorii 15 ani, unu, să creăm, să ajutăm să creeze și România acel cadru care a însemnat în 2008 să avem o strategie de dezvoltare durabilă printr-o hotărâre de guvern. Am încercat noi, colegii și cu mine, când am fost ministrul mediului, să punem în practică, să implementăm această strategie cu mai puțin sau cu mai mult succes. Acum am intrat într-o nouă eră după declarația Organizației Națiunilor Unite din septembrie anul trecut. Și avem obligația ca noi, Parlament, să facem mai mult în acest sens.

Ce propunem prin această declarație? Mai întâi cred că știți că am înființat o puternică subcomisie de dezvoltare durabilă în cadrul Camerei Deputaților.

Am avut mai multe discuții și cu Academia Română și cu miniștri ai mediului sau ai economiei. Am cerut, prin această declarație, am solicitat Guvernului să reevalueze strategia din 2008, să ne-o aducă în Parlament cât de curând și s-o adoptăm în formă de lege, nu de hotărâre de guvern, care să fie transpartinică și, evident, în ceea ce privește timpul care ne desparte de 2030, câțiva ani, să fie durabilă, dacă tot vorbim de strategie de dezvoltare durabilă.

Doi. Am solicitat, considerăm, Guvernului că este bine să se înființeze, pe lângă Cabinetul primului-ministru, un Centru de coordonare intersectorială pe dezvoltare durabilă, e în Letonia, e în câteva țări, care poate să aducă la aceeași masă toate instituțiile implicate și, cel mai important, să cuantifice prin Institutul Național de Statistică, prin alte instituții, ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă. Pentru că, dacă vorbim de 17 obiective și de 169 de țeluri până în 2030, cred că este o problemă foarte complexă pe care trebuie s-o înțelegem cu toții.

Și, în ultimul rând, noi, Parlamentul, trebuie să vedem care sunt legile care pun în practică aceste deziderate.

Cu acestea fiind spuse, dați-mi voie să citesc Declarația Parlamentului României privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

În luna septembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, un program ambițios care, asimilând experiența și rezultatele obținute în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (2000-2015), stabilește noul cadru de acțiune pentru eliminarea sărăciei și a inegalităților la scară globală prin promovarea unei dezvoltări incluzive și echitabile, având ca fundament drepturile omului.

Cele 17 Obiective ale Dezvoltării Durabile, parte integrantă a Agendei, vor constitui, în următorii 15 ani, reperele esențiale ale cooperării internaționale și acțiunii statelor lumii pentru stimularea creșterii economice incluzive, realizarea de progrese în toate sferele vieții sociale, prevenirea și combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului.

Parlamentul României susține importanța celor trei dimensiuni - economică, socială și de mediu - ale dezvoltării durabile, precum și necesitatea abordării lor integrate, în strânsă corelare cu îmbunătățirea cadrului și capacităților instituționale, atât la nivel național, cât și internațional. Afirmăm, în același timp, că pacea și securitatea, democrația și statul de drept, eliminarea oricărei forme de discriminare, consolidarea statutului femeilor, implicarea tinerilor și, nu în ultimul rând, buna guvernare sunt absolut esențiale pentru o evoluție ireversibilă pe calea dezvoltării durabile.

Mai mult, transformarea în realitate a noului concept al dezvoltării durabile este intrinsec legată de promovarea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor care conduc la edificarea societății bazate pe cunoaștere și inovare și, implicit, la îmbunătățirea calității vieții. Astfel, educația, în sensul său cel mai larg, devin factorul indispensabil și o veritabilă forță motrice în îndeplinirea tuturor Obiectivelor Dezvoltării Durabile.

Prin natura sa eminamente reprezentativă și atribuțiile sale constituționale de legiferare, control și alocare a resurselor bugetare, Parlamentul României are un rol hotărâtor în asumarea, la nivel național, a Obiectivelor Dezvoltării Durabile, în transpunerea lor în priorități strategice, obiective și ținte specifice și în crearea condițiilor necesare pentru implementarea lor.

Asumându-ne pe deplin această responsabilitate, vom continua să adaptăm structurile și modul nostru de lucru pentru a asigura o abordare coerentă și unitară a Obiectivelor Dezvoltării Durabile în întreaga activitate parlamentară și pentru a facilita continuitatea demersului parlamentar de la o legislatură la alta.

Susținem, în același scop, integrarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile pentru România într-un document programatic, care să asigure coagularea, pe termen lung, a voinței și efortului tuturor forțelor politice, independent de doctrină și de viitoarele majorități parlamentare.

Încredințați fiind că dezvoltarea durabilă nu reprezintă un scop în sine, ci singura cale spre realizarea drepturilor omului, a dezvoltării umane și a prosperității pentru toți, vom asigura implicarea activă a Parlamentului, încă din primele etape, în elaborarea noului cadru strategic național pentru dezvoltarea durabilă a României, precum și adoptarea lui, prin lege, de către Parlament.

Stabilirea axelor prioritare și a domeniilor majore de intervenție, cu luarea în considerare a strategiilor naționale relevante și a planurilor de acțiune aferente deja adoptate, ca și definirea și transpunerea în practică, la orizontul anului 2030, a componentelor viitorului cadru strategic, reprezintă sarcini de maximă anvergură și complexitate, care, considerăm, impun o coordonare intersectorială la cel mai înalt nivel, de către un organism plasat sub directa autoritate a prim-ministrului Guvernului României.

Parlamentul va acorda prioritate revizuirii și actualizării legislației naționale, astfel încât aceasta să poată susține, într-o manieră eficientă și integrată, toate obiectivele de dezvoltare durabilă ale României. În cadrul activităților de control parlamentar, vom solicita Guvernului informări periodice privind stadiul implementării politicilor naționale în domeniu și ne vom asigura că rapoartele naționale de etapă, elaborate de Guvern cu ocazia evaluărilor globale, realizate de Forumul Politic la Nivel Înalt al Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă, sunt prezentate în prealabil Parlamentului, spre analiză și dezbatere.

Finanțarea dezvoltării durabile va trebui să constituie un reper important în alocarea resurselor bugetare. În același scop, vom avea în vedere măsuri de stimulare fiscală pentru încurajarea modelelor de producție și de consum sustenabile, creșterea investițiilor în sectoarele economice cheie, îmbunătățirea mediului economic, promovarea parteneriatelor public-privat.

Modernizarea și eficientizarea Sistemului Statistic Național, dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor și produselor statistice reprezintă cerințe esențiale pentru fundamentarea, monitorizarea și evaluarea corectă a politicilor naționale de dezvoltare durabilă. Parlamentul va susține măsurile de ordin legislativ și financiar, necesare transpunerii în practică a Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național și a statisticii oficiale a României (2015-2020), creând astfel condiții pentru ca Baza de date privind Dezvoltarea Durabilă în România să ofere repere solide în evaluarea parcursului către realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare și adoptarea, după caz, a unor măsuri corective.

Având convingerea că succesul României pe calea dezvoltării durabile este dat de măsura în care obiectivele pe care ni le propunem răspund în mod real așteptărilor și nevoilor populației, și deciziile adoptate pentru îndeplinirea lor se concretizează în creșterea calității vieții și a bunăstării individuale și colective, vom acorda prioritate implicării cetățenilor în activitățile și procesele parlamentare din sfera dezvoltării durabile, facilitându-le accesul la informație, consultare și participare.

Totodată, vom stimula dezbaterea publică privind dezvoltarea durabilă a României și vom crea premise pentru o mai bună concertare a acțiunii parlamentare în domeniu cu cea a instituțiilor naționale, a autorităților locale, a organizațiilor societății civile, a mediului academic, a sectorului privat, a altor actori importanți la nivel local, național și internațional.

(Apa este una din componentele dezvoltării durabile, scuzați-mă! Nu este în textul declarației.)

Politica națională de cooperare pentru dezvoltare reprezintă principalul instrument prin care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene și donator de asistență oficială pentru dezvoltare, își îndeplinește angajamentele privind dezvoltarea durabilă asumate în plan extern. Parlamentul României susține actualizarea cadrului juridic și instituțional, a strategiilor și programelor naționale relevante, precum și identificarea unor mecanisme financiare inovatoare, astfel încât țara noastră să-și îndeplinească obligațiile internaționale, operativ și eficient în deplină concordanță cu noile Obiective ale Dezvoltării Durabile.

Apreciind contribuția semnificativă a Uniunii Interparlamentare la afirmarea, consolidarea și recunoașterea internațională a rolului esențial al parlamentelor în realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Parlamentul României își reiterează atașamentul față de obiectivele acestei prestigioase organizații la care a aderat acum 125 de ani și se angajează să-și mobilizeze în continuare expertiza și resursele, acționând ca punct focal regional al UIP în sprijinul bunei guvernări și al dezvoltării durabile în Europa Centrală și de Est.

În același spirit, având convingerea că diplomația parlamentară oferă un spațiu generos și multiple oportunități de maximizare a contribuției parlamentelor la implementarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile. Ne vom asigura că acestea ocupă un loc central pe agenda activităților de cooperare interparlamentară în plan bilateral, regional și multilateral la care participă Parlamentul României.

Vreau să vă mulțumesc pentru răbdare.

Domnule vicepreședinte, rog să supuneți la vot această declarație.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, vă mulțumesc mult.

Stimați colegi senatori și deputați,

Supun votului dumneavoastră Declarația privind obiectivele de dezvoltare durabilă.

Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Declarația privind obiectivele de dezvoltare durabilă a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Stimați invitați,

Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la acest eveniment de importanță foarte mare pentru Parlamentul României.

Stimați colegi,

Mă bucur că am avut ocazia împreună să contribuim și să conturăm un viitor promițător prezenței românești la cea mai veche și mai prestigioasă adunare internațională la nivel global.

Acestea fiind spuse, declar închisă ședința solemnă aniversară, după care voi face un anunț privind adoptarea legilor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 18:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro