Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.108/24-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 21-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2016

4. Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.

     

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

      ................................................
Video in format Flash/IOS  

Trecem la ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

 
Video in format Flash/IOS Ana Birchall

Primele două poziții, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerul Fondurilor Europene.

Doamnă deputat Ana Birchall, dacă doriți să faceți precizări suplimentare.

Dacă nu, pentru început, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, domnul secretar de stat Kiraly, vă rog, răspunsul la întrebarea doamnei deputat.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Kiraly András György (secretar de stat, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice):

Mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Urmare a întrebării formulate de doamna deputat, Ministerul Educației formulează următorul răspuns.

Importanța dezvoltării la absolvenții învățământului obligatoriu a competențelor digitale necesare pentru a face față în societatea de astăzi, cu oportunitățile și riscurile aferente este relevată de documente de referință ale Comisiei Europene, Cadrul european al competențelor-cheie, cât și de documente naționale, documentul de politici privind revizuirea și actualizarea curriculumului național, planul-cadru de învățământ pentru nivelul gimnazial și liceal.

Noul plan-cadru alături de noile programe școlare pentru gimnaziu au la bază o construcție curriculară care dezvoltă competențele-cheie specifice unui profil de formare clar definit.

Acest profil include ca țintă explicită dezvoltarea competențelor digitale. În mod specific, s-a urmărit ca absolventul de gimnaziu să poată utiliza dispozitive și aplicații digitale în mod critic și securizant și să fie capabil să dezvolte conținutul digital din multimedia.

De asemenea, absolventul de gimnaziu cunoaște și respectă norme și reguli privind utilizarea și dezvoltarea de conținut virtual și participarea în condiții de siguranță în rețele virtuale semnificative pentru viața personală, socială și profesională.

În vederea diminuării efectelor negative ale Internetului și instruirea tuturor partenerilor educaționali în acest sens a fost vizat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului încă din anul 2008 un set de mijloace e-learning numit "Tineri în siguranță pe Internet".

În scopul prevenirii violenței în mediul virtual, în 2009 a fost implementat oficial proiectul Sigur.info al Programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene.

Ziua Siguranței pe Internet în 2014 a oferit comunității educaționale românești ocazia lansării Ghidului utilizării în siguranță a Internetului, o apariție mult așteptată, după aproximativ 4 ani de activitate și de elaborare.

Ulterior apariției acestui ghid, Ministerul Educației, de comun acord cu Organizația "Salvați copiii" a stabilit o strategie de promovare și aplicare a acestuia în activitatea educativă desfășurată cu elevii, pornind de la nivelul de coordonare a acestei activități pe plan județean.

În acest context, Ghidul utilizării în siguranță a Internetului, apreciat încă de la apariție ca un instrument foarte util dascălilor, elevilor și părinților care doresc să-și însușească noțiunile de utilizare sigură și responsabilă a noilor tehnologii și să-i protejeze pe copii, poate fi considerat ca principală referință bibliografică în parcurgerea tematicii specifice care va fi revizuită în noul curriculum și, implicit, în dezvoltarea competențelor aferente. Orizontul de timp pentru aceste schimbări curriculare este legat de anul școlar 2016-2017.

În elaborarea curriculumului corespunzător se va avea în vedere cuprinderea unor teme care vizează dezvoltarea competențelor de informare și comunicare la elevi, profesori și indirect la părinți în ceea ce privește securitatea cibernetică, respectiv pericolele și riscurile existente pe Internet și siguranța online a copiilor și tinerilor.

Programele școlare pentru învățământul gimnazial la disciplina Informatica și TIC vor fi elaborate în perioada iunie-decembrie 2016.

Pentru ca noua programă să includă și aspecte referitoare la domeniul securitate cibernetică, vom sprijini organizarea unor întruniri între specialiști în acest domeniu și membrii grupului de lucru.

În acest fel, va fi posibilă includerea în programe a unor competențe și activități de învățare relevante pentru identificarea, analiza și reacția la evenimente cibernetice, această disciplină contribuind semnificativ la creșterea nivelului de conștientizare a riscurilor în această arie încă de la grupa de vârstă 10-14 ani.

Vă asigurăm că vă vom ține la curent cu aceste activități și cu speranța că veți dori să vă implicați direct unde și când considerați potrivit.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Doamnă deputat, aveți o intervenție, da? Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Domnule secretar de stat, vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns și vă rog să-i transmiteți domnului ministru nu numai că-i mulțumesc, dar că realmente apreciez răspunsul transmis, inclusiv în scris, pentru că a răspuns extrem de profesionist, deschis sugestiei mele de a introduce în programa școlară și elemente de securitate cibernetică și mai ales vreau să-i transmiteți domnului ministru că-i mulțumesc pentru răspunsul acordat cu o mare celeritate, răspunzând practic întrebării mele privind oportunitatea introducerii în programa școlară a elementelor de securitate cibernetică la disciplina Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor.

Vreau să spun și de la tribuna Camerei Deputaților că apreciez în mod deosebit preocuparea ministerului pentru acest domeniu de interes, care nu trebuie, din punctul meu de vedere, să lipsească din educația tinerilor și mă bucură, domnule secretar de stat, și vă rog să transmiteți conducerii ministerului, mă bucură faptul că ați recunoscut și ați apreciat utilitatea demersului meu.

Așa cum am mai afirmat de nenumărate ori, într-o problemă atât de sensibilă cum este securitatea cibernetică, consider că este nevoie complementar cu măsurile legislative și de politici de educație adresate populației utilizatoare de servicii din domeniul ciberneticii, pentru ca fiecare dintre noi să înțeleagă cât mai de timpuriu ce înseamnă utilizarea sigură a Internetului și a echipamentelor de calcul, precum și pericolele la care ne expunem în mediul cibernetic.

Cred că este necesar ca elevii să învețe cum să evite accesarea unor adrese de Internet suspecte și să nu divulge date personale, precum și să-și protejeze comunicarea online de la un e-mail la rețele sociale și mă bucur că și dumneavoastră sunteți de aceeași părere.

Mai mult, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră în organizarea de întâlniri între specialiștii în domeniu și membrii grupului de lucru responsabil cu elaborarea programei în perioada iunie-decembrie 2016 și vreau să vă spun că mă onorează propunerea dumneavoastră de a face parte din acest grup de lucru și răspund cu mare drag și aștept invitația la prima întâlnire a acestui grup de lucru.

Vă asigur că voi participa cu toată implicarea la aceste întâlniri și sper ca securitatea cibernetică să-și găsească cât mai curând loc în programa școlară, pentru că este un domeniu de maximă importanță.

Încă o dată vă mulțumesc și, așa cum am spus, contați pe implicarea mea serioasă și profesionistă și aștept invitația la prima întâlnire a grupului de lucru.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Următoarea întrebare, adresată tot de doamna deputat Ana Birchall, domnul secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, domnul secretar Barna. Vă rog, aveți cuvântul pentru prezentarea răspunsului.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ilie Dan Barna (secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene):

Bună ziua!

Stimată doamnă deputat, urmare întrebării dumneavoastră nr.9925A din 2016, având ca obiect intervenții integrate și multidisciplinare pentru ca impactul pe unitățile vulnerabile să fie maximizat, vă comunicăm următoarele:

POCU, Programul operațional pe capital uman stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin Fondul social european în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general 2014-2020, acela de a reduce disparitățile de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale Uniunii Europene.

Axa prioritară IV, cea de interes relativ la întrebarea dumneavoastră, "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", prezintă o natură specifică a intervențiilor prevăzute care se orientează, pe de o parte, către cadrul general prin implementarea strategiilor la nivel național și, pe de altă parte, către specificul de la nivel local, în funcție de nevoile comunităților și grupurilor sprijinite.

În concordanță cu recomandările specifice de țară pe 2014 privind reducerea sărăciei, precum și cu strategiile relevante din domeniile vizate și prevederile acordului de parteneriat 2014-2020, intervențiile din cadrul priorității de investiții 9.II., Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, își propun atingerea a patru obiective specifice; pe de o parte, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrante; pe de altă parte, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate non-roma, prin implementarea de măsuri integrate; de asemenea, îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI e-incluziune - se referă la Internet în mediul rural; reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile care au depășit situația de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale, medicale, socio-profesionale, formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

În contextul obiectivelor specifice, Obiectivul specific 4.1, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorităților roma acele comunități în care populația aparținând minorității roma, reprezintă minimum 10% din totalul populației la nivelul comunității, aceasta este condiția limită, adică pentru acest tip de finanțare 10% este cerința minimă pentru existența unei populații roma, prin implementarea de măsuri integrate și Obiectivul specific 4.2, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate non-roma, prin implementarea de măsuri integrate.

Comunitățile marginalizate sunt cele caracterizate prin poziția socială periferică de izolare a indivizilor și a grupurilor, cu acces limitat la resursele economice și educaționale și comunicaționale ale colectivității, manifestate prin absența unui minimum de condiții sociale de viață și care se confruntă cu una sau cu cumul de privațiuni sociale. Comunitățile marginalizate pot fi delimitate geografic într-un anumit spațiu sau pot fi constituite din grupuri și persoane afectate de aceleași probleme.

În vederea atingerii obiectivelor specifice 4.1 și 4.2, despre care am vorbit mai sus, cererile de propuneri de proiecte lansate de Ministerul Fondurilor Europene, respectiv Dezvoltarea locală integrată în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma și,

respectiv, Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate, vor finanța proiecte integrate care vor include în mod obligatoriu activități din următoarele tipuri de intervenții: intervenții în domeniul educației, învățământ antepreșcolar, preșcolar, programe școală după școală și a doua șansă, intervenții în domeniul ocupării forței de muncă, ucenicie, stagii, subvenționare de locuri de muncă, formare anteprenoriat etc., intervenții în domeniul dezvoltării, furnizării de servicii sociale, medicale, medico-sociale, intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit, precum și intervenții în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte, dacă există nevoi pentru astfel de servicii la nivelul comunității sprijinite.

Intervențiile vor fi formulate în baza analizei la nivelul comunității marginalizate. Este un lucru nou introdus în aceste două finanțări pentru fundamentarea cererii de finanțare elaborate înainte de depunerea cererii de finanțare cu consultarea membrilor comunității vizate și a autorităților locale, constituind baza de referință pentru identificarea priorităților și măsurilor ce vor fi incluse în proiect.

În acest fel, ghidurile solicitantului încurajează potențialii solicitanți să adreseze problemele comunității la nivel integrat, inclusiv încurajarea abordărilor inovative în furnizarea serviciilor sociale.

În consecință, actorii responsabili pentru implementarea acestor măsuri vor fi autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă sau ong-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă. Astfel, unitățile administrativ-teritoriale sunt responsabilizate pentru a-și asuma atât recunoașterea nevoilor comunităților marginalizate aflate pe aria lor de funcționare, cât și implementarea măsurilor potrivite pentru rezolvarea situațiilor identificate.

Utilizarea mecanismului competitiv specific acestor două obiective specifice nu exclude abordarea integrată în sprijinul zonelor defavorizate, mai ales că, prin aplicarea criteriilor de eligibilitate și criteriilor de evaluare din cadrul ghidurilor solicitanților menționate anterior, se va asigura selecția proiectelor care răspund cel mai bine nevoilor unor astfel de comunități, precum și concentrarea finanțării în cele mai defavorizate zone.

În ceea ce privește finanțarea de servicii sociale integrate, menționăm că în completarea măsurilor din cadrul Obiectivelor specifice 4.1 și 4.2, Programul operațional cu capital uman va finanța prin Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.6, printre alte măsuri, sprijin pentru consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populației prin asigurarea resurselor umane adecvate, iar Obiectivul specific 4.10 va sprijini consolidarea rețelei de asistență medicală comunitară, asistenți medicali comunitari, prin furnizarea de servicii medicale comunitare adaptate nevoilor populației, inclusiv prin furnizarea de programe de formare adaptate nevoilor acestora.

În plus, la acest moment, Ministerul Fondurilor Europene derulează consultări cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în vederea lansării unui apel de proiecte de tip non-competitiv și pregătirea unui proiect interministerial cu impact la nivel național care să abordeze dezvoltarea echipelor comunitare integrate și a ceea ce ne dorim și suntem siguri că se va întâmpla, centrelor comunitare integrate medico-socio-educaționale, care să sprijine persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

De asemenea, aceste servicii în comunitate vor beneficia de sprijin complementar în infrastructură asigurată prin Programul operațional regional, Axa prioritară 8, finanțarea regio, care este cumva mai cunoscută.

Nu în ultimul rând, lansările noilor cereri de propuneri de proiecte vor fi în strânsă legătură cu Pachetul național antisărăcie al Guvernului României, în vederea rezolvării celor mai dificile probleme ale grupurilor vulnerabile, asigurând sinergia intervențiilor la nivel național.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimată doamnă deputat, de sprijinul nostru și totodată vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Doamnă deputat, mai aveți un comentariu. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Domnule secretar de stat, eu vă mulțumesc că mi-ați citit frumos acest document, dar, din nefericire, nu pot să vă transmit, să transmit domnului ministru al fondurilor europene, prin intermediul dumneavoastră, mulțumiri, așa cum am transmis către ministrul educației.

Deși vă mulțumesc pentru acest răspuns, vă mărturisesc că explicațiile oferite nu sunt deloc convingătoare, strategiile naționale din domeniul social, și anume, incluziune socială, educație, sănătate ghidează implementarea fondurilor europene și îndeplinirea țintelor stabilite în aceste strategii, vor fi criteriul principal de evaluare a modului de cheltuire a banilor europeni.

Cu alte cuvinte, dacă accesăm fonduri europene pentru educație, fără a dubla demersul de accesarea integrată a banilor europeni pentru incluziune socială sau pentru sănătate, riscăm ca banii să fie cheltuiți fără a produce rezultatele dorite, în sensul dezvoltării comunităților defavorizate.

Dacă vrem o dezvoltare solidă și armonioasă a comunităților defavorizate, atunci este esențial, domnule secretar de stat, ca abordarea să fie una multi-domeniu, integrată.

În aceste condiții, cred că nu este suficientă enumerarea unor axe de finanțare prin care urmăriți să finanțați proiecte pentru ca "intervențiile integrate și multidisciplinare pentru ca impactul pe unitățile vulnerabile să fie maximizate", consider că este nevoie de o implicare mai puternică și mai serioasă a Ministerului Fondurilor Europene, astfel încât programul să se deruleze fără sincope, iar proiectele eligibile să beneficieze la timp de finanțare.

Din păcate, ținând cont și de experiențele negative anterioare ale Ministerului Fondurilor Europene, am toate motivele să subliniez că simpla citare a unor proceduri sau expunerea unor mecanisme, așa cum apar în răspunsul frumos citit de către dumneavoastră și frumos transmis în scris de către conducerea ministerului dumneavoastră, nu sunt de natură să ne liniștească, pentru că nu oferă un răspuns concret la întrebarea mea.

Vreau să vă spun, domnule secretar de stat, că pe parcursul acestui an, după cum foarte bine știți, România nu a fost capabilă să atragă deloc fonduri europene, gradul de absorbție rămânând cel pe care l-ați preluat de la guvernarea PSD.

Prin urmare, domnule secretar de stat, vă rog să-i transmiteți ministrului fondurilor europene că-mi exprim speranța că Ministerul Fondurilor Europene va trata cu o mai mare responsabilitate și cu mai mult profesionalism problema pe care v-am supus-o atenției în cadrul acestei întrebări și aș dori să reveniți cu un răspuns punctual la întrebarea mea, și nu să-mi enumerați axe, proiecte, ci să răspundeți punctual, concret, cu măsurile necesare.

Vă mulțumesc și folosesc această oportunitate, pentru că suntem înaintea unei zile importante, ziua de mâine, poate, totuși, îi transmiteți domnului ministru ca mâine, la ora 15,00, să fie prezent la ședința Comisiei pentru afaceri europene, pentru a nu mă forța și nu a forța membrii Comisiei pentru afaceri europene să ținem o audiere în lipsa ministrului.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mulțumesc mult, doamnă deputat.

Următorii trei parlamentari care sunt programați la ședința de primire de răspunsuri la întrebări, doamna Steluța Cătăniciu, domnul Florin Secară și domnul Mircea Toader, nu sunt prezenți.

În consecință, rog reprezentanții de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției să depună răspunsurile în scris.

Vă mulțumesc.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 3:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro