Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: etaj 4, corp B2, camera 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 44/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală Cameră decizională 17.02.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 3.03.2014
2. PLx 56/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfă?urarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 17.02.2014 Aviz pentru Com. Juridică 3.03.2014
3. PLx 64/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asisten?ă tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucure?ti la 27 aprilie , și a protocolului aditional la acesta, semnat la Chi?inău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la Bucure?ti la 10 august 2011 și la Chi?inău la 16 august 2011 Prima Cameră TAC: 21.03.2014 24.02.2014 Aviz pentru Com. Buget 27.02.2014
4. PLx 68/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind institu?iile de credit și adecvarea capitalului Cameră decizională 24.02.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 28.02.2014
5. PLx 70/2014 Proiect de Lege pentru modificarea ?I completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizare fondurilor externe nerambursabile și a cofinan?ării publice na?ionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Cameră decizională 24.02.2014 Aviz pentru Com. Buget 28.02.2014
6. PLx 71/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 24.02.2014 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 28.02.2014
7. PLx 82/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circula?ii a cetă?enilor români în străinătate Cameră decizională 24.02.2014 Aviz pentru Com. Apărare Com. Politică externă 10.03.2014
8. PLx 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
9. PLx 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale Cameră decizională 7.11.2011 Raport 30.11.2011
10. PLx 245/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea func?ionalită?ii administra?iei publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la institu?iile și autorită?ile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor Prima Cameră 2.09.2013 Raport 13.03.2014
11. PLx 429/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparen?a decizională în adminstra?ia publică Cameră decizională 4.11.2013 Raport 19.11.2013
12. PLx 437/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa?ilor și a Senatului Cameră decizională 4.11.2013 Raport 25.11.2013
13. PLx 464/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 Cameră decizională 18.11.2013 Raport
14. PLx 57/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa?ilor și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale, a Legii administra?iei publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale?ilor locali Cameră decizională 17.02.2014 Raport 13.03.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 25 ianuarie 2022, 1:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro