Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 152/2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.05.2013
2. PLx 408/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea func?ionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii Cameră decizională 28.10.2013 Aviz pentru Com. Apărare 5.11.2013
3. PLx 430/2013 Propunere legislativă privind clasificarea fermelor și exploata?iilor agricole Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 15.11.2013
4. PLx 433/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 15.11.2013
5. PLx 457/2013 Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 18.11.2013
6. PLx 458/2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Juridică 20.11.2013
7. PLx 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 Cameră decizională 11.11.2013 Raport 18.11.2013
8. PLx 226/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea paji?tilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar Cameră decizională 18.06.2013 Raport 25.06.2013
9. PLx 364/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.9 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul ale?ilor locali Prima Cameră TAC: 27.11.2013 29.10.2013 Raport 8.11.2013
10. PLx 390/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panifica?ie pentru elevii din învă?ământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii pre?colari din grădini?ele de stat și private cu program normal de 4 ore Cameră decizională 28.10.2013 Raport 5.11.2013
11. PLx 392/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2013 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Cameră decizională 28.10.2013 Raport 5.11.2013
12. PLx 432/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 4.11.2013 Raport 25.11.2013
13. PLx 398/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătă?irilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activită?ii de îmbunătă?iri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Cameră decizională 4.11.2013 Raport
14. PLx 402/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare și func?ionare a activită?ii Institutului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătă?iri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" Bucure?ti Cameră decizională 28.10.2013 Raport 19.11.2013
15. PLx 438/2013 Propunere legislativă privind acordarea către pre?colarii și elevii din învă?ământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat, a unui supliment alimentar sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă Cameră decizională 4.11.2013 Raport 25.11.2013
16. PLx 441/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de Urgen?ă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panifica?ie pentru elevii din clasele I-IV din înva?amântul de stat, modificat și completat Cameră decizională 4.11.2013 Raport 25.11.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 27 ianuarie 2022, 22:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro