Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare BP:*/2021

Numar înregistrari gasite: 65
  Numar Titlu Stadiu
1. BP26/10.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare înregistrata
10.02.2021
2. BP85/16.03.2021 Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securită?ii și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnită?i sau func?ii publice cu ace?tia prin completarea Ordonanței de urgen?ă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securită?ii înregistrata
16.03.2021
3. BP129/08.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor și al senatorilor înregistrata
08.04.2021
4. BP136/13.04.2021 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protec?ie socială în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 înregistrata
13.04.2021
5. BP137/13.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 înregistrata
13.04.2021
6. BP139/13.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi?ie publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și func?ionarea Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor înregistrata
13.04.2021
7. BP140/14.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrata
14.04.2021
8. BP141/14.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ?Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice? înregistrata
14.04.2021
9. BP142/14.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calită?ii educa?iei înregistrata
14.04.2021
10. BP143/14.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor înregistrata
14.04.2021
11. BP144/14.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) indice1 și alin.(1) indice 2 ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrata
14.04.2021
12. BP145/14.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 218/2002 privind organizarea și func?ionarea Poli?iei Române înregistrata
14.04.2021
13. BP146/14.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrata
14.04.2021
14. BP147/15.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 înregistrata
15.04.2021
15. BP151/20.04.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiin?area Agen?iei pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare înregistrata
20.04.2021
16. BP152/20.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.(106 indice 2) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrata
20.04.2021
17. BP154/20.04.2021 Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a comunită?ii armâne din România înregistrata
20.04.2021
18. BP155/21.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes na?ional, jude?ean și local înregistrata
21.04.2021
19. BP156/21.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare înregistrata
21.04.2021
20. BP157/21.04.2021 Propunere legislativă privind facilitarea accesului la educa?ie a tinerelor din medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă înregistrata
21.04.2021
21. BP158/21.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea desfă?urării activită?ii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal profesionist înregistrata
21.04.2021
22. BP159/21.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2009 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă înregistrata
21.04.2021
23. BP160/21.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.67 indice 1 alin.(1 indice1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 înregistrata
21.04.2021
24. BP161/21.04.2021 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua națională a înotului înregistrata
21.04.2021
25. BP164/22.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a re?elei de drumuri na?ionale din România înregistrata
22.04.2021
26. BP170/27.04.2021 Propunere legislativă privind înmatricularea și înregistrarea vehiculelor înregistrata
27.04.2021
27. BP171/27.04.2021 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative înregistrata
27.04.2021
28. BP172/27.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare înregistrata
27.04.2021
29. BP173/27.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperației agricole nr.566/2004 înregistrata
27.04.2021
30. BP174/27.04.2021 Propunere legislativă privind regimul juridic al Sitului arheologic Reșca-Romula din comuna Dobrosloveni, județul Olt și unele măsuri pentru protejarea acestuia înregistrata
27.04.2021
31. BP175/27.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizi?iile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizi?iile sectoriale înregistrata
27.04.2021
32. BP176/27.04.2021 Propunere legislativă privind organizarea și func?ionarea Comisiei Na?ionale a României pentru UNESCO înregistrata
27.04.2021
33. BP177/27.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezerva?iei Biosferei ?Delta Dunării? înregistrata
27.04.2021
34. BP178/28.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat înregistrata
28.04.2021
35. BP179/28.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal înregistrata
28.04.2021
36. BP181/28.04.2021 Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgen?ă înregistrata
28.04.2021
37. BP185/05.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și a altor acte normative înregistrata
05.05.2021
38. BP186/06.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare înregistrata
06.05.2021
39. BP187/06.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare înregistrata
06.05.2021
40. BP188/06.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ înregistrata
06.05.2021
41. BP189/06.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgen?ă nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finan?ele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare înregistrata
06.05.2021
42. BP192/07.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.137 din 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice ?Gheorghe Ionescu-?i?e?ti? - Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Bra?ov în domeniul public al municipiului Bra?ov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra?ov, jude?ul Bra?ov înregistrata
07.05.2021
43. BP193/11.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare înregistrata
11.05.2021
44. BP195/12.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii înregistrata
12.05.2021
45. BP196/12.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educa?iei fizice și sportului înregistrata
12.05.2021
46. BP197/12.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate înregistrata
12.05.2021
47. BP198/12.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România înregistrata
12.05.2021
48. BP200/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educa?ie și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate înregistrata
17.05.2021
49. BP201/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii înregistrata
17.05.2021
50. BP202/17.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrata
17.05.2021
51. BP203/17.05.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020 înregistrat
17.05.2021
52. BP204/17.05.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020 înregistrat
17.05.2021
53. BP205/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară înregistrata
17.05.2021
54. BP206/18.05.2021 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român înregistrata
18.05.2021
55. BP207/18.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice înregistrata
18.05.2021
56. BP208/18.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul de?eurilor înregistrata
18.05.2021
57. BP209/18.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată înregistrata
18.05.2021
58. BP210/18.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protec?ia și promovarea drepturilor copilului" înregistrata
18.05.2021
59. BP212/18.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparen?a decizională în administra?ia publică înregistrata
18.05.2021
60. BP213/19.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 2015 privind Codul fiscal înregistrata
19.05.2021
61. BP214/19.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și func?ionarea Academiei Oamenilor de ?tiin?ă din România înregistrata
19.05.2021
62. BP215/19.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrata
19.05.2021
63. BP216/19.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicită?ii imobiliare nr.7/1996 înregistrata
19.05.2021
64. BP217/20.05.2021 Propunere legislativă privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 înregistrata
20.05.2021
65. BP218/21.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfă?urarea recensământului popula?iei din România în anul 2021 înregistrat
21.05.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 20:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro